styremøte ntnu

Slik vil NTNU investere de neste tre årene

For å redusere NTNUs avsetninger, legger rektor frem en investeringsplan som rommer rundt 600 millioner under styremøtet tirsdag. Følg det direkte her.

Publisert Oppdatert

25. januar legger rektor Anne Borg fram sin investeringsplan for universitetsstyret. I planen, som går fra 2022-2025, er det redegjort for en rekke investeringer både sentralt og ned på fakultetsnivå. Selv om planen presenteres nå, vil ikke endelig vedtak fattes i styret før mars.

For å slippe å betale tilbake bevilgede midler, må universiteter og høgskoler komme opp med investeringsplaner for ubrukte midler som overstiger fem prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet.

Fakta

Det nye reglementet for avsetninger (5 prosent regel)

  • Reglementet gjelder for statlige universiteter og høyskoler og regulerer institusjonenes adgang til å utsette aktivitet og overføre ubenyttet bevilgning fra Kunnskapsdepartementet fra ett budsjettår til et annet. Reglementet regulerer hvor store avsetningene kan være per 31. desember i regnskapsåret.
  • Avsetningene er delt inn i to hovedkategorier:
    1: Avsetninger til investeringer
    2: Avsetninger til andre formål
  • Det er ingen øvre grense for hvor mye institusjonene kan avsette til investeringer. Avsetninger til investeringer skal dokumenteres i en investeringsplan som er vedtatt av styret.
  • Planlagte påkostninger av leide lokaler som skal dekkes av institusjonenes bevilgning fra Kunnskapsdepartementet regnes også som avsetninger til investeringer.
  • For avsetninger til andre formål er det satt en øvre grense på 5 prosent av bevilgningene gitt fra Kunnskapsdepartementet per 31. desember i regnskapsåret. Hvis disse avsetningene overstiger grensen skal de fra regnskapsåret 2022 tilbakeføres til statskassen.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

NTNU har tett oppunder en milliard i ubrukte midler. Cirka 370 millioner av dette ligger under 5-prosenttaket, mens for de resterende cirka 600 mill. må det lages en investeringsplan og det er denne som skal opp i styret tirsdag.

Avsetninger utover 5-prosentgrensen må være spesifisert og bundet opp i en plan for konkrete investeringer, og overskytende avsetninger som ikke er spesifisert eller bundet opp i en plan, vil inndras av Finansdepartementet.

Alle sakspapirene for tirsdagens styremøte kan leses her.

400 millioner til opprustning

I rektors forslag er om lag 400 millioner øremerket opprustning for bygninger i Trondheim. Kjemiblokk 5, tilknyttet Gløshagen, har fått 300 av disse. Det er også foreslått midler til Ålesund og Gjøvik.

Opprustningen av Kjemiblokk 5 er ikke overraskende. Nødvendig oppgradering har blitt skjøvet ut i tid, fordi det opprinnelig var planlagt inkludert i NTNUs campussamling. Bygget er ikke lenger en del av Campus-prosjektet, og er derfor prioritert i denne planen.

«En oppgradering vil også gjøre det mulig å flytte fagområdet matteknologi fra Kalvskinnet opp til Gløshaugen og fristille areal på Kalvskinnet», heter det i sakspapirene.

I tillegg er det også foreslått nye formidlingsarealer til Vitenskapsmuseet i Trondheim, men dette er ikke tiltenkt før 2025. Et nytt campustorg for Ålesund, bedre tilknytning mellom Gjøvik og campus og en opprustning i ITK-systemer er også prioritert.

100 millioner fra fakultetene

Fakultetene bidrar til sammen med om lag 100 millioner til investeringsplanen. I planen påpeker rektor at «dette ikke er det totale omfanget av fakultetenes investeringer, men kun den delen fakultetene ønsker å forplikte til konkrete investeringsformål for å bygge ned avsetningene.»

Midlene fra fakultetene, foreslår rektor å bruke hovedsaklig på teknisk- og vitenskapelig utstyr, samt investeringer i labareal.

Powered by Labrador CMS