Stipendiatstillinger

Prorektor for forskning, Morten Irgens, forklarer og forsvarer prioriteringen i fordeling av stipendiater på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rekrutteringsstillinger er ph.d.-stipendiatstillinger eller postdoktorstillinger. Kunnskapsdepartementet (KD) finansierer et stort antall slike stillinger, som ofte bare blir kalt KD-stillinger.

Tabellen under viser departementets fordeling av KD-stillinger til de unge universitetene og de to høgskolene som er defacto universiteter, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Høgskolen i Sørøstnorge (HSN). Figuren som følger viser fordelingen av KD-stillinger blant alle universitetene og de to universitetskandidatene per 2016.

 20122013201420152016
NMBU1453827
UiS744142444
UiA534132439
Nord/(UiN)32261235
HSN(HBV+HiT)613510 23
HiOA4537620

Tabell1: Antall KD-stillinger ved de unge universitetene og universitetskandidatene i 2012, og deretter årlige tildelinger. Kilde: Kunnskapsdepartementet [1,2,3,4,5].

Figur 1: KD-stillinger ved universitetene og universitetskandidatene budsjettåret 2016. Kilde: Kunnskapsdepartementet [5].

Medlemmene har hevet seg over fakultære egeninteresser og tatt et overordnet institusjonsperspektiv. 

Morten Irgens

Tabell 1 indikerer at antall førstekompetente ikke er et kriterium for fordeling av KD-stillinger til institusjonene i sektoren. Figur 2 (under) viser at rekrutteringsstillingene langt fra er jevnt fordelt.  Skulle HiOA hatt like mange KD-stillinger per førstestilling som UiA eller UiS, skulle vi ha hatt 240 stillinger, som figur 8 viser.  For å komme på linje med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) trenger vi hele 58 stillinger mer enn vi har i dag.

Figur 2: Antall KD-stillinger per førstestillingsårverk ved universitetene og universitetskandidatene budsjettåret 2016. Antall førstestillinger ved institusjonene som nylig har overdratt andre virksomheter er beregnet ut fra fjorårets tall for hver av virksomhetene som ble overdratt. Kilde: Kunnskapsdepartementet [5] og NSD [6].

Figur 3: Figuren viser hvor mange KD-stillinger HiOA skulle hatt dersom vi skulle hatt like mange per føtstestillingsårsverk som hver av de andre universitetene.   Antall førstestillinger ved institusjonene som nylig har overdratt andre virksomheter er beregnet ut fra fjorårets tall for hver av virksomhetene som ble overdratt. Kilde: Kunnskapsdepartementet [5] og NSD [6].

HiOAs sterke satsing på forskerutdanning. En viktig del av HiOAs arbeid med faglig utvikling har vært å utvikle brede og sterke doktorgradsprogrammer.   I dag har HiOA seks ph.d.-programmer:

  • Atferdsanalyse, startet 2010
  • Bibliotek- og informasjonsvitenskap, startet 2012
  • Helsevitenskap, startet 2013
  • Profesjonsstudier, startet 2005
  • Sosialt arbeid og sosialpolitikk, startet 2011
  • Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, startet 2013

Departementets betydelige forfordeling av HiOA når det kommer til rekrutteringsstillinger kombinert med departementets krav i 2011 om at ph.d.-programmer må vise et volum på minst 15 doktorgradsstudenter, førte til at HiOAs styre i 2011 vedtok at HiOA selv skulle finansiere stillingene som manglet for å nå disse kravene. HiOAs kraftige investering i utviklingen av doktorgradsprogrammene har bidratt til en rask økning i antall ph.d.-studenter, som vist i figur 4 under.

I 2012 hadde HiOA 45 KD-stillinger, som innebar en planlagt egenfinansiering av 45 stillinger for å sikre et volum på 90 studenter totalt. Etterhvert som KD finansierte flere stillinger, gikk imidlertid HiOAs egenfinansiering av stillinger ned, og med tildelingene i det siste statsbudsjettet er vi nede i 12 egenfinansierte stillinger.  I effekt innebærer dette en forskuttering av KD-stillinger.

Figur 4: Veksten i registrerte studenter på HiOAs ph.d.-programmer. Kilde: NSD [6] og HiOA.

HiOAs forvaltning av rekrutteringsstillinger. Forvaltingen av høgskolens interne stipendpolitikk og fordeling av strategiske rekrutteringsstipend er delegert til det sentrale FOU-utvalget. Du kan lese om FOU-utvalgets mandat og sammensetning her.

Tildelingene fra departementet til HiOA de siste årene er vist i tabell 2 (under). Regjeringens forslag til statsbudsjett i fjor høst ga HiOA fire rekrutteringsstillinger, budsjettforliket i Stortinget økte dette til 14 stillinger, og i forrige uke fikk HiOA også tildelt seks stillinger for å styrke innføringen av femårig lærerutdanning.

ÅrAntallAnvendelse
20147Frie
20152øremerket helse- og sosialfag
 2øremerket lærerutdanningen
 2øremerket ingeniørutdanningen
201610Frie
 3øremerket sykepleie
 1øremerket MNT-fag, midlertidig
 4øremerket lærerutdanningen
 2øremerket lærerutdanning, midlertidig

Tabell 2: Tildelinger fra KD de siste årene. Kilde: Kunnskapsdepartementet [1,2,3,4,5].

Figur 5 viser hvordan studentene er fordelt på HiOAs doktorgradsprogrammer. I tillegg følger en rekke studenter eksterne programmer, og HiOA har i dag rundt 220 ph.d.-studenter.

Figur 5: Fordeling av KD-stillinger og internfinansierte stipendiatstillinger på HiOAs ph.d.-programmer (antall stillinger i dag pluss stillingene fordelt i vinter). Kilde: HiOA.

Når en stilling er fordelt til et program og en veileder, overføres midlene til programmets fakultet.  Stillingene er finansiert med tre årsverk som kan fordeles over fire år om ønskelig. Linjeledelsen til stipendiaten er selv ansvarlig for finansiering utover de tre årsverkene dersom det er ønskelig eller anses som nødvendig.  For HiOA sentralt betyr dette at en stillingsfinansiering vil være tilgjengelig for reallokering tre år etter at allokering er gjort, uavhengig av om stipendiaten er ferdig eller ikke.

Det innebærer at vi har omtrent 33 stillinger tilgjengelige for fordeling hvert år. I vinter fordelte vi imidlertid 36 stillinger. 12 stillinger har blitt fordelt likt til hvert doktorgradsprogram (altså 2 til hver), 6 stillinger ble videresendt til fakultet for lærerutdanning for å brukes til å styrke utviklingen mot femårig lærerutdanning, opp mot 10 stillinger kan skrives inn i eksterne prosjektsøknader dersom de er av en viss størrelse og det kan sannsynliggjøres at innskriving av HiOA-finansierte stillinger kan styrke søknadens vinnersjanser,  og et sted imellom 20 og 30 stillinger vil bli fordelt før sommeren.

FoU-utvalget fastsatte en rekke kriterier for fordeling av de 18 stipendiatstillingene, som du kan lese her.

Utfordringer med forskuttering av stillinger. HiOAs langtidsforskuttering av stipendiatstillinger skaper en utfordring når KD tildeler oss flere. På den ene side forventer Stortinget at når de finansierer en ny rekrutteringsstilling til HiOA skal det føre til en ny rekrutteringsstilling i budsjettåret, ikke året før. På den andre siden, hvis sektoren ikke får lov til å gradvis flytte fra egenfinasierte stipendiater til for eksempel egenfinansierte postdoktorander, vil den aldri mer finansiere stipendiater selv.  Dette er et problem, forskutterer vi stillinger får vi denne situasjonen. Forskutterer vi ikke stillinger, får vi ikke rask nok utvikling på programmene våre.

HiOAs administrering av stillingene siden vi begynte å forskuttere stillinger i 2013, har vært å redusere antallet egenfinansierte stillinger i budsjettårets utlysningsrunde.  Det kan være symbolmessig bedre å la det gå litt tid før vi omdisponerer egne strategiske midler, selv om noen av midlene kan ha sterkere effekt igjennom andre tiltak.  Den enkleste måten å oppnå det på kan være å beholde egenfinansieringen av stillinger ut hele ansettelsesperioden, og ikke redusere HiOAs finansiering av stipendiatstillinger før treårsperioden er over.

Det er to lyspunkt her. Det første er at vi snart har nådd målet på 90 stillinger, med andre ord at alle forskutterte stillinger er overført til KD-stillinger. Når det skjer, forsvinner dette problemet.  Det andre lyspunktet er jo selvfølgelig at all økning i KD-stillinger alltid har gitt og vil fortsette å gi en direkte og sterk økning i støtten til fagmiljøene og programmene.

Øremerking og innsatsområder. I år øremerket Regjeringen stillinger til lærerutdanningen, sykepleie og MNT-fag. Når KD gir oss en stilling som er øremerket et bestemt fagområde, skal dette fagområdet ha minst én KD-stilling inntil KD bestemmer noe annet.  HiOAs praksis har vært at fakultetene og programmene selv har et ansvar for at øremerkingskravene er ivaretatt i programmene.  Nå som noen stillinger ble gitt direkte til programmene for egen disponering og noen ble konkurranseutsatt, må fakultetene først bruke de egendisponerte til å møte øremerkingskravet, deretter vil neste utlysning i vår bli brukt til å rette opp eventuelle gjenstående øremerkingsmankoer.  Avhengig av hvor stor andel av rekrutteringsstillingene som vil være konkurranseutsatt i framtiden, blir det nødvendig med å bygge inn en mekanisme i konkurransefordelingsmetoden som sikrer øremerkingskravene.

Vi ser i tillegg at øremerkede stillinger gir et spesialtilfelle av utfordringen med forskuttering. Hvis KD krever at en øremerket stilling skal føre til en umiddelbar økning av rekrutteringsstillinger innen det øremerkede området på institusjonen, kan vi benytte metoden foreslått over, som er at all egenfinansiering går ut hele ansettelsesperioden.

Øremerking er også et signal fra Regjeringen om hvilke områder de ønsker at HiOA skal arbeide med å styrke.  Skal man vurdere om vi har fulgt opp dette, må man se på summen av tiltakene og investeringene som HiOA har gjort og gjør på disse områdene. HiOA har nemlig gjort og gjør en svært sterk investering i sine fagområder, i sine doktorgradsprogrammer og i sin utvikling mot et universitet.  Vi måler ikke vår innsats på disse områdene kun på hvor mange egenfinansierte stipendiatstillinger vi bruker på områdene i et enkelt budsjettår. Det blir for enkelt. Når vi for eksempel reduserer antall stillinger vi finansierer selv, er det fordi finansieringen flyttes til et annet svært viktig strategisk initiativ som vil gavne programmene og miljøene mer, ikke mindre.

Hvilke stillinger forskutteres? Målet med forskutteringsstrategien er å bygge opp våre egne ph.d.-programmer raskt.  Det betyr at vi forskutterer kun stipendiatstillinger på våre egne ph.d.-programmer.

Når vi får øremerkede stillinger til fagområder vi selv ikke har et ph.d.-program på, må disse stillingene brukes på eksterne programmer.  Slike stillinger fører ikke til en reduksjon i antall stillinger HiOA finansierer selv, siden det ikke er en stlling på et av våre egne programmer.

Det kan være lite hensiktsmessig å redusere antallet egenfinansierte stillinger når vi får KD-stillinger som kun skal vare i én periode.  I dette budsjettet fikk vi to slike stillinger til lærerutdanningen og én til MNT-fag.   I tillegg ble ikke antallet egenfinansierte stillinger redusert for de fire andre øremerkede stillingene til lærerutdanningen fordi lærerutdanningen ikke vant fram i konkurransen. Modellen FOU-utvalget brukte i denne fordelingsrunden inkluderte at store skjevheter som følge av konkurransen skulle søkes redusert.

Søknadene. Vi mottok ca. 111 søknader gjennom Limesurvey.  Fordelingen av søknader på programmene er vist i figur 6.  Veiledernes tilknytning er vist i figur 7.

Figur 6: Fordeling av søknadene på doktorgradsprogrammene. Kilde: HiOA.

Figur 7: Søknadene: Hoved- og medveiledernes tilknytninger.  Kilde: HiOA.

Tildelingene. Fordelingene er nå foretatt og søkerne blir underrettet.  Fordelingene på programmer og enheter er vist i figurene 8 og 9 under.  Figurene viser at FOU-utvalget lyktes i å oppnå flere av målene med utlysningen.  Ett mål var å mobilisere miljøene sterkt, noe antallet søknader og aktivitetene fram mot søknadsfrtisten viste,  Et annet mål var å få miljøer uten egne ph.d-program på banen.  Både TKD og SVA er godt representert, og vi har sett at arbeidet med søknadene har satt en rekke faggrupper i kontakt med hverandre som tidligere ikke har vært det.  Et tredje mål var å få miljløene til å fokusere på fagmiljene og forskningsgruppene sine som sterkere verktøy for målrettet utvikling og prosjektsøknadsarbeid.  Ellers ser vi at den store søknadsbunken fra HF førte fram, fakultetet gjorde det svært godt i konkurransedelen av fordelingen.  

Figur 8: Fordeling av tildelingene på doktorgradsprogrammene. Kilde: HiOA.

Figur 9: Tildelingene: Hoved- og medveiledernes tilknytninger. Kilde: HiOA.

Utfordringer med HiOAs fordelingsmodell. Slik det er i dag har ikke et program eller fagområde en fast tildeling av stipendiatstillinger fra HiOA, med unntak av det antallet stillinger som er øremerket fra departementet til programmet eller fagområdet. Antall stillinger på toppen av de øremerkede er en funksjon av HiOAs prioriteringer og fordelingskriterier. Det betyr at antall stillinger på et program eller fagmiljø vil kunne variere over tid, men skal aldri gå lavere enn det antall stillinger som er øremerket for programmet eller fagmiljøet.

Det opplagte problemet her er at for programmer uten øremerkede stillinger, kan antall stipendiatstillinger finansiert fra KD eller internt gå ned til null.  For at denne modellen skal være hensiktsmessig, må vi enten være trygge på at programmene selv er i stand til å skaffe seg stort nok volum av stipendiatstillinger, eller kunne avvike fra modellen de gangene vi ser vi får uheldige fordelingsresultater.  Det skjedde i denne fordelingsrunden, som vi vil se under.

Det er i tillegg  i ledelsens interesse at noen flere hensyn enn gruppenes styrke og søknadenes kvalitet tas med.  Andre viktige kriterier er faggruppens potensiale og fagområdets relevans.  Fra et organisasjonsutviklingssynspunkt, kan det også være viktig å bruke noen av stillingene til å systematisk bygge ut veiledningserfaringen i institusjonen.

FOU-utvalget ønsket å bruke denne runden av tildelinger til å høste erfaringer for å kunne forbedre fordelingsmodellen, kriteriene, vektingen av kriteriene, evalueringsprosessen, etc.  Den neste utlysningen, som vil komme ganske raskt, vil være det neste raffineringssteget for fordelingsmodellen, og vil også brukes til å rette opp skjevheter eller feil i fordelingene i denne runden. Enhetene har blitt invitert til å spille inn navn til en liten arbeidsgruppe som vil arbeide med dette over de neste par-tre ukene. 

Fordelingen av stipendiatstillinger er ikke en enkel jobb under de beste omstendigheter.  Men FOU-utvalget har tatt viktige skritt i riktig retning. Medlemmene har hevet seg over fakultære egeninteresser og tatt et overordnet institusjonsperspektiv. De har tatt modige og viktige valg for å utvikle ny policy og prosess for å bruke rekrutteringsstillingene til maksimalt beste for høgskolen, om de er finansiert av KD eller HiOAs strategibudsjett. Og de har vært tydelige på at dette er arbeid i utvikling.

(Innlegget er først publisert på prorektor Morten Irgens’ blogg)

Referanser

[1] Orientering om statsbudsjettet 2012 for universitet og høgskoler, Kunnskapsdepartementet 2011.

[2] Orientering om statsbudsjettet 2013 for universitet og høgskoler, Kunnskapsdepartementet 2012.

[3] Orientering om statsbudsjettet 2014 for universitet og høgskoler, Kunnskapsdepartementet 2013.

[4] Orientering om statsbudsjettet 2015 for universitet og høgskoler, Kunnskapsdepartementet 2014.

[5] Orientering om statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskoler, Kunnskapsdepartementet 2015.

[6] Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Norsk samfunnsvitenspelig datatjeneste.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS