HiOA skal bli best på studentinvolvering!

Her er fem punkter fra prorektor Nina Waaler ved HiOA og nestleder i Studentparlamentet, Helene Kongerud, for bedre involvering av studentene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studietiden omtales av mange som den beste tiden i livet. Flere aktiviteter ut over studiet kan være medisinen mot frafall i høyere utdanning. Nå går vi sammen for å få økt involvering av studenter på Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Likevel viser undersøkelser at mange studenter, særlig i Oslo-området, føler seg ensomme og uten tilhørighet til studiestedet. Studiebarometeret har over flere år vist at studentene opplever at de har liten mulighet til å påvirke og medvirke i studiehverdagen.

Samtidig rapporterer studiestedene om stort frafall fra en del studieprogrammer. Kunnskapsdepartementet på sin side er bekymret for at studentene bruker for lite tid på studiene.

Vi mener at en viktig del av løsningen på disse utfordringene kan være å øke studentinvolveringen. Vi tror at når flere studenter deltar aktivt i for eksempel studentdemokratiet eller en studentforening, øker samtidig følelsen av tilhørighet og engasjement i studiene.

Vi tror også at studenter som trives og opplever at de kan være med på å påvirke kvaliteten på studiet, i større grad fullfører utdanningen. Å involvere seg utover studiet gir også kompetanse og erfaring som er relevant for arbeidslivet.

HiOA skal bli best i landet på student-involvering!

Helene Kongerud og Nina Waaler

I dag er det for få studenter som involverer seg utover eget studie, også her ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette vil vi gjøre noe med!

Derfor står vi nå sammen og sier: HiOA skal bli best i landet på studentinvolvering!

For å bli best må vi iverksette strakstiltak og legge til rette for kulturendring.

For Høgskolen i Oslo og Akershus innebærer dette aktivt å markedsføre seg som en institusjon der studentene involverer seg også ut over studiet sitt. Dette vil gi oss en unik posisjon i utdanningsmarkedet, samtidig som det vil bidra til økte forventninger både til og hos studentene. Vi må i større grad anerkjenne studenter som ressurser som kan bidra inn i utdanning og forskning med nye ideer, innfallsvinkler og engasjement.

Konkret ønsker vi å satse på tiltak innen fem områder for å bedre studentinvolveringen: 

  • Flere studenter inn i utdanningen

Studentene bør involveres mer i utdanningen, som hjelpelærere, veiledere, gruppeledere, studentstøtter og studentopponenter. For eksempel kan viderekomne studenter veilede mindre erfarne studenter, eller fungere som instruktører eller hjelpelærere.

  • Flere studenter for utdanningskvalitet

Vi ønsker oss økt studentmedvirkning og bruk av studenter som «partnere» i arbeidet med utdanningskvalitet. I dag involveres studentene blant annet gjennom å gi sine evalueringer, for eksempel Studiebarometeret. Vi mener studentene bør anerkjennes som en stor ressurs og i sterkere grad bidra i arbeidet med for eksempel å designe studieplaner og i valg av undervisningsformer og læringsverktøy.

  • Flere studenter inn i forskning

Vi vil øke antall studenter som inkluderes i forskningen. Studenter bør i sterkere grad være en del av forskerfellesskapet og slik få en opplevelse av tilhørighet med undervisnings- og forskningstilsatte.

For eksempel kan studenter bidra i innhenting og bearbeiding av data. Å få skrive en bachelor- eller masteroppgave i artikkelform i tilknytning til et forskningsprosjekt er god trening i prosessen med å skrive en vitenskapelig artikkel.

Vi vil finne gode ordninger som kan motivere til å få flere studenter inn i forskergrupper, som delaktige i prosjekter, og med på vitenskapelige konferanser.

  • Styrke studentdemokratiet

Studenter skal med i alle råd og utvalg. Dette er allerede normen, men vi bør sikre bevissthet blant studentene om hva disse vervene innebærer, så det blir mer interessant og relevant for dem.

Studenter skal inkluderes i arbeidsgrupper med tema som berører studentene. Studenter er ofte brukerne av tjenestene som det jobbes med i arbeidsgruppene og for at resultatet skal bli best mulig er det viktig at studentene inkluderes.

Studentdemokratiet på alle nivåer bør ha gode tilbud om opplæring og møteplasser hvor studenter kan møte andre studenter som også har engasjert seg i studentdemokratiet. Både for studentdemokratiets aktiviteter og andre involveringsaktiviteter bør vi lage en felles praksis som gir alle lik mulighet til å involvere seg.

  • Styrke studentforeningene

Samlokalisering av studentforeninger og andre studentaktiviteter vil gi kunne føre til at nytt samarbeid og nye ideer oppstår. Studentforeningene må bli mer synlige for studentene og det må gjøres enklere og mer attraktivt å starte opp nye foreninger.

Vi må lage enklere systemer for å drive en studentforening, for eksempel når det gjelder tildeling av økonomiske midler, registreringsinformasjon og støtteapparat.

HiOA må aktivt markedsføre til arbeidsgivere at studenter som involverer seg også utenfor studiet har en tilleggskompetanse som vil være en ressurs for arbeidsgiverne.

En mulig løsning kan være å opprette et nettbasert register for studenter som involverer seg, ut fra type og grad av involvering. Dette kan gjøre det mer attraktivt å engasjere seg utover studiene. Registeret vil kunne være et godt hjelpemiddel for HiOA til å ha tett kontakt med arbeidsgivere og til å aktivt bistå med at studenter lettere får jobb etter endte studier og til å styrke studentinvolveringen.

Vi mener at engasjerte og involverte studenter gir gevinster både for den enkelte student og for oss som utdanningsinstitusjon.

Vi vil at alle studenter skal finne noe å involvere seg i ut over studiet – enten det er i undervisning, forskning, studentforeninger eller studentdemokratiet. Samtidig vil vi at ansatte i enda større grad skal bruke studentene aktivt inn i undervisning og forskning.

Vi skal sikre god informasjon og lage gode rutiner og attraktive ordninger. Slik skal HiOA bli utdanningsinstitusjonen med flest og mest involverte studenter.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS