universitetet i sørøst-norge

Styret behandler budsjett: Glad for vekst i eksterne prosjekter

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge skal torsdag diskutere budsjett og investerinsplan.

Styreleder ved Universitetet i Sørøst-Norge, Tore Isaksen, avholder møte med styret sitt torsdag.
Publisert Oppdatert

Styremøtet ved Universitetet i Sørøst-Norge blir strømmet og starter klokken 10.00, og du kan følge det her.

Blant sakene er budsjett for 2022, samt investeringsplan for 2022-2024.

Fakta

Styret på Universitetet i Sørøst-Norge

USN-styret har elleve medlemmer og følgende sammensetning:

Faste medlemmer

Eksterne medlemmer

 • Tore Isaksen (styreleder), rådmann Hønefoss kommune
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Det ingeniør- og naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Aalborg, Danmark
 • Tine Rørvik, administrerende direktør, SCG Chemicals
 • Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

Interne medlemmer, faglige representanter:

 • Mette Bunting
 • Lars Frers
 • Mona Sæbø
 • Mattias Øhra

Teknisk/administrativt ansatte:

 • Øyvind Reidar Bakke Reier

Studentrepresentanter:

 • Tora Berg Hatlestad
 • Eton Williams

Varamedlemmer

Eksterne:

 1. Javad-ul-Mutayyab Mushtaq, CEO, Nordic Impact Investment Katapult
 2. Cecilie Daae, direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Varamedlemmer for faglige representanter:

 1. Rune Bakke
 2. Tony Burner
 3. Elisabeth H. Hansen
 4. Marit G. G. Engeset

Vararepresentant for teknisk/administrativt ansatte:

 1. Synnev Aas Aaby

Vararepresentanter for studentene:

 1. Haydarali Nawrozi
 2. Robin Lund (plassen vil bli stilt til disposisjon ved høstens suppleringsvalg for å oppfylle kvoteringskrav)

Rektor skriver i sitt saksframlegg at budsjettet for 2022 viser en betydelig satsning på prosjekter finansiert av Norges forskningsråd (NFR) og EU, samt bidragsfinansierte aktiviteter innen etter- og videreutdanning (EVU).

— Dette er en gledelig utvikling da aktivitetene er vesentlige bidrag i profileringen av USN som universitet og som støtter oppunder en spisset strategi. Aktivitetene fordeler seg svært forskjellig mellom fakultetene, forteller rektor i sakspapirene.

Han legger til at alle fakultetene har lagt et forsiktighetsprinsipp til grunn i sin budsjettering med lav andel prospekter. Økonomisk risiko rapporteres dermed som lav. Rektor Petter Aasen trekker også fram at nytt reglement for institusjonens håndtering av avsetninger og investeringer utfordrer organisasjonens evne til å ajourholde planer over tid.

— Må bli mindre forsiktige

— Strategiske tiltak og satsninger må framover i stor grad delfinansieres ved den årlige bevilgningen, mens investeringer i større grad kan fullfinansieres ved avsetninger, påpeker USNs rektor til sitt styre.

Han trekker også fram at det er vesentlig at fakulteter og avdelinger fremover er oppmerksomme på balansen mellom drift, strategi- og utviklingsarbeid i forhold til investeringsnivået, for å sikre økonomiske bærekraft.

men rektor mener også at risikotoleransen ved satsninger innen eksternfinansierte aktiviteter på forskning og EVU bør økes i fakultetene.

— Et for sterkt fokus på forsiktighetsprinsippet og lav andel prospekter kan hindre oppbygging av tilstrekkelig kapasitet i tråd med USNs ambisjoner, legger Aasen til.

Saksliste 16. desember USN-styret

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 16.12.2021 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 18.11.2021
 • Budsjett 2022
 • Akkreditering og etablering av PhD in Management - ph.d. i ledelse
 • Nedleggelse av lektorutdanning i norsk
 • Endring i midlertidig forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Forslag til nye retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold ved USN
 • Arbeidet med strategisk plan - status

Orienteringssaker

 • Koronasituasjonen - nye tiltak og anbefalinger ved USN
 • Ny anskaffelsesstrategi 2022 - 2026
 • Opptaksrapport 2021 - opptak av studenter ved USN

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 16.12.2021
Powered by Labrador CMS