Høgskolen i Østfold

Styret snudde. Støtter likevel forslag fra rektor

Høgskolen i Østfold skal lage ny organisering for sin administrasjon. Plassering av en enhet har skapt mye debatt og er behandla i tre styremøter.

Bildet er fra styremøtet ved Høgskolen i Østfold, skjermdump frazoom-sending.
Styret ved Høgskolen i Østfold, i møte 18. oktober 2023. Tone Skråning har ordet (lengst til høyre). Styreleder Berit Kjeldstad ved enden av bordet.
Publisert

Da Høgskolen i Østfold (HiØ) behandlet sak om ny organisering av sin administrasjon i juni, endte det med et vedtak som på alle punkter, unntatt ett, støttet rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensens sin innstilling.

Fakta

Bakgrunnen

 • Høgskolen i Østfold har siden høsten 2022 evaluert sin administrative organisering. I desember 2020 endret man organiseringsmodell fra valgt til ansatt rektor, og høgskolen gikk fra todelt til enhetlig ledelse.
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, tiltrådte som ansatt rektor ved Høgskolen i Østfold 1. august 2021. 
 • Allerede i 2019 hadde styret vedtatt at de ønsket å evaluere høgskolens administrative organisering, grunnet pandemien ble prosess forsinket, men evalueringen ble igangsatt høsten 2022, og Agenda Kaupang ble brukt som ekstern konsulent.
 • Arbeidet endte oppmed en innstilling som rektor forhandlet om med hovedorganisasjonene ved høgskolen.
 • På ett av punktene, plassering av HiØ Videre, falt rektors innstilling i styremøtet i juni, og det ble i kjølvannet stilt spørsmål om det er lovlig i henhold til Hovedavtalens bestemmelser.
 • Høgskolen selv har kommet fra til at UH-loven trumfer Hovedavtalen, og styret kan komme fram til de vedtaket styret selv ønsker og også står ansvarlig for.
 • I juni tapte rektors innstilling på ett punkt 5-6. I oktober møtet vant rektors innstilling 8-3. Saken ble også luftet i styremøtet 20. september

Denne ene endringen har til gjengjeld skapt stor debatt. Det handler om plasseringen av det som heter HiØ Videre ved høgskolen. Skal enheten ligge direkte under ledelsen, eller plasseres lenger ned i organisasjonen, har vært spørsmålet.

Onsdag 18. oktober ble saken behandlet i styret for tredje gang. Denne gang endte avstemningen 8—3 i favør av rektors forslag til vedtak. Vedtaket fra juni ble nedstemt. Vedtaket ble fattet etter en drøy times debatt i styret.

Har fått ubehagelige e-poster

Flere av styremedlemmene fortalte i møtet at de i kjølvannet av styrets vedtak i juni har fått ubehagelige e-poster, og at de har følt at deres motiver for egen stemmegivning har vært betvilt.

— Jeg har fått e-post fra ansatte ved høgskolen som i kjølvannet av brevet de tillitsvalgte sendte etter vedtaket i juni, forteller at de ikke tør å komme med sine synspunkter, fordi det blir betvilt at de har høgskolens beste i øyne, sa styremedlem Tone Skråning.

Også Vigdis Abrahamsen Grøndahl har fått ubehagelige e-poster.

— Det er veldig leit å høre hvis ansatte føler seg kneblet i denne debatten, sa eksternt styremedlem Björn Broström.

— Jeg har dyp respekt for at vi har ulike synspunkter, sa Bengt Morten Wenstøb.

Begge de to siste støttet rektors innstilling både i juni og nå i oktober-møtet.

Plassering av HiØ Videre

Punktet som har skapt så mye debatt, og behandling tre ganger i høgskolestyret, gjelder altså plasseringen av det som er kalt HiØ Videre, en enheten som tar seg av aktiviteten knyttet til eksternt finansiert etter- og videreutdanning.

Etter innstilling fra et arbeidsutvalg, høringsrunder og forhandlinger med hovedorganisasjonene ønsket rektor å plassere enheten på det som blir kalt nivå 3, under utdanningsavdelingen og underlagt utdanningsdirektøren. 

Men på styremøte i juni ble det ønsket en fortsatt plassering av HiØ Videre på det som kalles nivå 2, direkte underlagt ledelsen ved høgskolen, som er nivå 1.

Avstemningen i juni endte med 6—5 for det alternative forslaget.

Reaksjonene etter vedtaket i juni lot ikke vendte på seg, og de hovedtillitsvalgte sendte i juni en uttalelse til styret, der de satte spørsmålstegn med verdien av forhandlinger når styret raskt og via et benkeforslag kunne overstyre det framforhandlede forslaget til løsning. De stilte også spørsmål ved høgskolestyrets respekt for Hovedavtalens bestemmelser.

— Undergraver Hovedavtalen

Fakta

Styret ved Høgskolen i Østfold

 • Berit Kjeldstad

  Eksternt styremedlem - Styreleder

 • Bengt Morten Wenstøb

  UFF-pers - Utvalgsmedlem

 • Karl-Arne Næss Korseberg

  UFF-pers - Utvalgsmedlem

 • Camilla Gjellebæk

  UFF-pers - Utvalgsmedlem

 • Vigdis Abrahamsen Grøndahl

  UFF-pers - Utvalgsmedlem

 • Tone Skråning

  Tekn. adm. - Utvalgsmedlem

 • Roald Gulbrandsen

  Eksternt styremedlem - Utvalgsmedlem

 • Kari Strande

  Eksternt styremedlem - Utvalgsmedlem

 • Björn Brorström

  Eksternt styremedlem - Utvalgsmedlem

 • Silje Krogh Sarr

  Studentrepresentant - Utvalgsmedlem

 • Mathias Bratz-Queseth

  Studentrepresentant - Utvalgsmedlem

 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

  Styresekretær - Møtesekretær


De tillitsvalgte skrev blant annet: «Vi mener det er svært alvorlig når styret gjennom sitt vedtak undergraver organisasjonsdemokratiet slik dette er beskrevet i Hovedavtalen i staten, selve «grunnloven» for partssamarbeidet og medbestemmelsen i arbeidslivet i staten, og det representerer en uttalt mistillit til partene som gjennom forhandlinger kom frem til en omforent avtale, rektor og hovedorganisasjonene.»

De fortsetter:

«Hovedorganisasjonene har dermed ikke fått sett på og forhandlet det vedtaket som ble fattet, vi har ikke som ansattes representanter kunne vurdere eller stille oss bak dette alternativet til vedtak. Forhandlingsretten etter Hovedavtalen i staten er dermed satt til side. Det er for oss et paradoks at det er fire representanter i styret som er valgt av de ansatte som står bak dette bruddet på avtaleverket som skal sikre ansattes medbestemmelse.»

Juridisk betenkning

Uttalelsen fra de hovedtillitsvalgte gjorde at styrets leder, Berit Kjeldstad, brakte saken opp igjen på styremøte 20. september. Der ble vedtaket at saken skulle realitetsbehandles på nytt, 18. oktober.

Høgskolen har også fått utarbeidet en juridisk betenkning med tanke på om styrets vedtak faktisk var lovlig, all den tid forslaget rektor fremmet var framforhandlet med partene i arbeidslivet, slik hovedavtalen krever. Vedtaket styret fattet hadde ikke vært gjenstand for tilsvarende behandling, og spørsmålet var om dette skulle vært gjort.

Høgskolens egen vurdering er at det er styret selv, i henhold til paragraf 9—2 (4) i Universitets- og høgskoleloven gjør selvstendige vedtak, uavhengig av hva som er framforhandlet eller ikke, og sånn sett var vedtaket i juni både lovlig og gyldig.

Organisasjonsdirektør Elin Corneliussen skriver i sitt notat:

«Høgskolestyret har med andre ord truffet en formelt gyldig avgjørelse. I praksis begrenses forhandlingsretten i vår sektor seg til rektors plikt til å følge forhandlingsresultatet, men styret er ikke juridisk forpliktet av dette resultatet. Det at arbeidsgiverparten — her rektor — kan søke å få nødvendige forhandlingsfullmakter fra styret tilsier likevel at det ligger en noe sterkere forventning til at styret følger vedtaksforslaget i saker som er omfattet av forhandling enn det gjør i øvrige saker. Dette er nok en av grunnene til at slike saker sjeldent settes på spissen, og administrasjonen har ikke funnet tilsvarende eksempler fra andre virksomheter.»

Enheten det har blitt debatt om

Enheten det har blitt debatt om er HiØ Videre som er høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet og skal ivareta all eksternfinansiert etter- og videreutdanning. De skriver på høgskolens hjemmesider at de i samarbeid med høgskolens tre fakulteter tilbyr vi videreutdanninger — deltidsstudier — kurs, tilpasset dagens arbeidsmarked.

— HiØ Videre er en suksesshistorie. De leverer mer og bedre enn tilsvarende enheter andre steder, og er i nasjonal målestokk store, sa Tone Skråning i debatten. 

Hun la til at hun trodde suksessen blant annet var forankret i en stor grad av autonomi for enheten, samtidig som det er en ekstremt markedsretta virksomhet og at de dermed har en ganske annerledes arbeidsform enn enheten rektor ville plassere dem inn under.

— Rektor støtter arbeidsutvalgets vurderinger om at det er nødvendig at HiØ videre opprettholder en betydelig selvstendighet. Etter og videreutdanning er og vil være av stor betydning for HiØ også i det videre. En organisatorisk omplassering skal ikke rokke ved dette, heter det i saksframstillingen fra rektor.

Powered by Labrador CMS