Havforsking

Tar imot russisk delegasjon til forskarmøte i Bergen

Alt samarbeid med Russland er stengt ned — nesten. Måndag kjem russiske forskarar til Bergen for å diskutere grunnlaget for fiskeriforvaltninga.

Fagdirektør ved Havforskingsinstituttet, Geir Huse, tar måndag i mot russiske kollegaer i Bergen. Regjeringa har bestemt at det norsk-russiske samarbeidet om fiskeriforvaltninga skal gå som vanleg, trass i krig og sanksjonar.
Publisert

I heile den vestlege verda har sanksjonane mot Russland lagt så godt som all kontakt med forskingsinstitusjonar i landet på is. Når ei gruppe forskingsleiarar frå russiske havforskingsinstituttet VNIRO landar i Bergen på måndag, representerer dei dermed eit heilt spesielt unntak.

Den norske regjeringa har gjort to unntak frå dei elles altomfattande sanksjonane: Arbeid knytt til atomtryggleik - og den felles norsk-russiske ressurs- og fiskeriforvaltninga i Barentshavet.

Fleire samtalar

Det er fastsetjinga av fiskekvotar og forskingsdata frå dei to sidene som dannar grunnlaget for dette, som står på dagsorden måndag og tysdag på Nordnes i Bergen.

Vanlegvis møter forskarane frå Havforskingsinstituttet kollegaer frå eit tjuetals søsterinstitusjonar i det internasjonale kvoterådet, ICES. Men med Russland kasta ut av ICES, må altså Noreg opprette ein direkte dialog med det russiske havforskingsinstituttet for å kunne følgje opp felles fiskeriforvaltning.

— No må vi etablere ein bilateral måte å gjere dette på, seier fagdirektør Geir Huse til Khrono.

Også seinare i veka blir det samtalar mellom fleire norske og russiske forskarar, men då med digitale hjelpemiddel. Som Khrono tidlegare har skrive, skal det årlege norsk-russiske økosystemtoktet gå som planlagt. Dette er det mest omfattande toktet av sitt slag i verda, der norske og russiske forskarar arbeider side om side gjennom nokre hektiske veker på havet i august.

Samarbeid sidan 1958

Toktet krev omfattande planlegging, og sidan 1983 har forskarane frå dei to landa møttest i Tromsø i mars. Det er dette møtet som er blitt forsinka og som no skal gjennomførast digitalt.

Knapt nokon andre fagfelt i Noreg har tettare og meir tradisjonsrike band til russiske kollegaer enn havforskinga:

Samarbeidet mellom Havforskingsinstituttet og den sovjetiske, og seinare russiske søsterorganisasjonen, strekker seg samanhengande frå 1958 fram til i dag. Det første felles norsk-sovjetiske toktet i Barentshavet blei gjennomført i 1965.

Powered by Labrador CMS