styring

Tøffe budsjetter for Universitetet i Sørøst-Norge

Torsdag 15. desember behandler Universitetet i Sørøst-Norge endelig budsjett for 2023. Rektorer advarer om at det blir stramt de neste årene.

I likhet men mange universiteter og høgskoler går Universitetet i Sørøst-Norge inn i tøffe økonomiske år. Rektor Petter Aasen skal diskutere budsjett med styret.
Publisert

PBevilgningen for Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i 2023 innebærer en realnedgang. Rektor påpeker også overfor styret at dette vil fortsette videre i perioden til 2026 grunnet reduksjoner i basisfinansieringen.

Fakta

Styret ved USN

Universitetsstyret er universitetets øverste organ og har ansvar for strategisk virksomhet og drift.

Styret ved USN har 11 medlemmer.


Eksterne medlemmer:

 • Tore Isaksen (styreleder), rådmann Hønefoss kommune
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Det ingeniør- og naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Aalborg, Danmark
 • Tine Rørvik, administrerende direktør, SCG Chemicals
 • Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

Faglige representanter:

 • Solfrid Bratland-Sanda
 • Lars Frers
 • Mona Sæbø
 • Mattias Øhra

Teknisk/administrativt ansatte:

 • Øyvind Reidar Bakke Reier

Studentrepresentanter:

 • Karoline Lie
 • Tommy Brask Jensen

USN-rektor Petter Aasen trekker videre fram i styrepapirene at den økonomiske usikkerheten er høy, spesielt tidlig i perioden på grunn av pris- og lønnsveksten. Spesielt er det høy prisstigning på husleie og strøm.

— Stramme driftsrammer

«Budsjettperioden 2023-2026 preges av stramme driftsrammer, redusert økonomisk handlingsrom og behov for prioriteringer. Det er vesentlig at universitetet, fakulteter og avdelinger går gjennom egne handlingsplaner og budsjetter med tanke på omprioriteringer på kort og lang sikt», heter det styrepapirene.

Rett nok ligger bevilgningen for 2023 2,7 prosent over bevilgningen for 2022, men korrigert for pris- og lønnsvekst er det en realnedgang på 0,2 prosent.

Rektor trekker fram at dette skyldes trekk i basisdelen til inndekning av satsinger, ny pensjonsmodell, endrede reisevaner etter pandemien, og innføring av studieavgifter for internasjonale studenter utenfor EØS – som orientert om i oktober.

I tillegg har USN fått en reduksjon i resultatdelen grunnet lavere omsetning i EU-prosjekter.

På toppen av dette forventer man en lønns- og prisvekst godt over det som er lagt til grunn i forslag til statsbudsjett.

Vil vektlegge etterspørsel mer

Styret ved USN skal i tillegg behandle en egen sak om studieporteføljen og styring av denne. Petter Aasen har tidligere fremmet et forslag om at USN i sin opptaksstrategi bør gi rektor større handlingsrom til å trekke studier som ikke rekrutterer som forventet sammenlignet med fakultetenes måltall for studiet.

Det heter i styrepapirene at bakgrunnen for forslaget er at det er bekymringsfullt at flere fakulteter har negativ budsjettutvikling og dels sviktende rekruttering.

Rektor pekte i saksfremlegget på at redusert studentopptak for neste studieår kan svekke fremtidige inntekter ytterligere.

Aasen mente at man i deler av porteføljen bør søke bedre balanse mellom antall studenter og antall finansierte studieplasser. Fakultetene har også tidligere blitt oppfordret særskilt til å følge opp programmer med lav rekruttering over tid.

Samlet sett er det ved USN behov for en større faglig konsentrasjon der etterspørsel tillegges større vekt.

Rektor ber styret vedta at de ber rektor om å utnytte handlingsrommet for å trekke studietilbud fra opptak ved for lave søkertall for studieåret 2023/24. I tillegg skal rektor få fullmakt, etter dialog med dekanene, til å trekke studier etter vurdering av om søkertall tilsier at studium igangsettes basert på prognose om antall forventede møtt.

Dagsordenen ellers

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 15.12.2022

 • Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 17.11.2022

 • Budsjett 2023
 • Internrevisjonens halvårsrapport høsten 2022 og revisjonsplan for 2023
 • USN Bærekraft
 • Akkreditering, etablering og igangsetting av PhD in Technology (ph.d. i teknologi)
 • Premisser for trekking av studietilbud for opptak studieåret 2023 / 2024
 • Forslag til eksterne styremedlemmer 2023 - 2027
 • Meldingssaker til styremøtet 15.12.2022
Powered by Labrador CMS