studentøkonomi

Tøffest å være student i Oslo

Oslo har størst andel av studenter som jobber ved siden av studiene, men de sliter likevel mest med økonomien. I Trondheim har de mindre problemer med å få betalt regningene, selv med mindre jobbing.

Det er store variasjoner i økonomiske levekår blant studenter i Norge, ifølge analyse fra SSB.
Publisert

Det er store variasjoner mellom studentenes levekår i ulike studentbyer i Norge, viser en ny analyseartikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Her går SSB inn i data fra fjorårets levekårsundersøkelse for studenter og bryter svarene ned på geografi, slik at man får fram forskjeller mellom studentbyene.

Analysen omhandler fulltidsstudenter som er 30 år eller yngre, og er gjort på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Levekårsundersøkelsen var den første på 11 år og ble lagt fram under Arendalsuka i fjor.

Jobber mest, sliter mest

Analysen viser at det er store forskjeller mellom studiebyene på hvor stor andel som har betalt jobb ved siden av studiene. Oslo topper med 78 prosent som har betalt jobb.

Selv om en stor andel av Oslo-studentene jobber ved siden av studiene, viser det seg at de likevel har de største betalingsproblemene. Nærmere 18 prosent har ett eller flere betalingsproblemer i hverdagen, for eksempel problemer med å betale husleie eller boliglån, problemer med å betale regninger for kredittkort eller avbetalingskjøp eller problemer med å betale strømregninger og kommunale avgifter.

Trondheims-studentene jobber på den annen side minst ved siden av studiene, men har likevel de minste betalingsproblemene. Her er det 54 prosent som har betalt jobb, og 9 prosent som oppgir at de har betalingsproblemer.

Totalt sett har 14 prosent av heltidsstudentene et eller flere betalingsproblemer. Dette er høyere enn for befolkningen som helhet, der 5,9 prosent hadde minst ett betalingsproblem, ifølge SSB.

NSO: Urovekkende prisgalopp

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther, peker på en urovekkende prisgalopp i samfunnet, spesielt i leiemarkedet.

— Vi vet at dette påvirker mange studenter og setter dem i en vanskelig situasjon, sier hun.

— Med et allerede trangt månedsbudsjett skal det ikke mye til for at små endringer i pris kan føre til betalingsproblemer for studenter. Kommuner med et spesielt presset leiemarked har et ansvar for å sikre at også studenter kan bo trygt og rimelig, sier Sæther.

I levekårsundersøkelsen ble studentene også spurt om de hadde klart en uforutsett utgift på 20.000 kroner. I Oslo, Bergen, Tromsø, Stavanger og Kristiansand svarer litt over halvparten at det hadde de ikke klart, mens i Trondheim er det 40 prosent som sier ikke har råd til en uforutsett utgift på 20.000 kroner.

I befolkningen som helhet er denne andelen 19 prosent, viser tall fra SSB.

Oline Sæther leder Norsk studentorganisasjon (NSO) fra 1. juli 2023.

Skule: Gir viktig kunnskap

Direktør Sveinung Skule i HK-dir sier at analyseartikkelen gir en bedre forståelse av situasjonen for studenter i landets ulike byer. Han påpeker at den viser til dels stor variasjon mellom byene på en rekke parametre, blant annet er andelen som jobber frivillig ved siden av studiene høyest i Trondheim, på 35 prosent, sammenlignet med 21 prosent i Oslo.

– Denne analyseartikkelen gir oss mye viktig kunnskap, sier han.

– Igjen ser vi interessante variasjoner fra by til by, og vi ser også en sammenheng. De som jobber mest, deltar minst i frivillighet, og de som jobber minst, deltar mest. I Trondheim jobber knapt 54 prosent, mens hele 35 prosent deltar i frivillighet. I Oslo jobber 77 prosent, mens knapt 21 prosent deltar i frivillighet, sier han på hkdir.no.

Høyest inntekt i Stavanger

Studentenes inntekter varierer også mye. I inntekten kan også kapitalinntekt og eventuelle overføringer være inkludert, men ikke lån.

I Stavanger er det nesten like stor andel som jobber som i Oslo, 76 prosent, men de har mye høyere inntekt. Stavanger-studentene har en medianinntekt etter skatt i 2021 på rett over 170.000, mens tilsvarende for Oslo-studentene var rett under 120.000.

Trondheim-studentene ligger lavest i inntekt med 106.500 kroner.

SSB bruker median-inntekt i sammenligningen, slik at når man fordeler studentenes inntekter fra lavest til høyest, så er medianen akkurat på midten. 

I analysen påpeker SSB at studentene i Stavanger er noe eldre, med en større andel i siste halvdel av 20-årene enn i de andre byene, og sier at dette kan tilsi at noen flere er i en  annen livssituasjon hvor det kreves mer inntekt, for eksempel dersom man har barn.

Stavanger-studentene ligger på topp i inntekt på 170.000, viser denne graden fra SSB.

SSB omtaler hovedskillene slik:

Trondheim

Trondheimsstudentene skiller seg noe ut fra de andre studiebyene, spesielt i spørsmål rundt tidsbruk og økonomi. Unge heltidsstudenter i Trondheim er i størst grad aktiv i frivillig arbeid gjennom semesteret og det er også størst andel som velger å ha en sommerjobb heller enn jobb gjennom semesteret. De har en noe lavere median inntekt og lavere timebruk på jobb, men ser ikke ut til å ha økonomiske utfordringer i større grad enn studenter i andre studiebyer. Over halvparten av de unge heltidsstudentene i Trondheim bor i kollektiv.

Oslo

Blant unge heltidsstudenter i Oslo er det en stor andel med jobb ved siden av studiene. Men selv om de studerer i byen med de dyreste boligkostnadene, bruker de ikke flere timer på jobb enn andre studenter. Oslostudentene har i størst grad betalingsproblemer, med en av fem studenter. Det er også en noe lavere andel som jobber frivillig blant unge heltidsstudenter i Oslo sammenlignet med de andre studiebyene.

Bergen

Studentene i Bergen ligner mest på de i Trondheim, med en stor andel som jobber frivillig, mange som har sommerjobb og et flertall som bor i kollektiv. Sammenlignet med de andre studiebyene ser vi at studentene i Bergen har en noe større andel som har problemer med å få pengene til å strekke til i hverdagen. Studentene som har jobb bruker noe færre timer på jobben sin enn studenter i andre studiebyer. Samtidig er det Bergensstudentene som har høyest gjennomsnittlig timebruk på studiene, med 39 timer, blant de som har jobb ved siden av studiene. Dette er 4 timer mer enn snittet for alle.

Stavanger

Stavanger er studiebyen hvor størst andel bor hjemme hos foreldrene sine. Blant de som ikke bor hjemme er det få som har økonomiske utfordringer sammenlignet med andre studiebyer. Det er også en lav andel som opplever tyngende boutgifter. Unge heltidsstudenter i Stavanger har høyest median inntekt etter skatt. Det er også en lavere andel som bor i studentbolig i Stavanger enn ellers i landet.

Tromsø

Mange unge heltidsstudenter i Tromsø bor i studentby, og det er svært få som bor hjemme hos sine foreldre. Det er en stor andel som opplever boutgiftene som tyngende blant unge heltidsstudenter i Tromsø. Studentfrivilligheten er relativt stor også i Tromsø.

Kristiansand

Halvparten av unge heltidsstudenter i Kristiansand bor i kollektiv. En relativt stor andel Kristiansandstudenter mottar penger fra foreldrene og regner dette som en inntektskilde. På samme måte som i Stavanger er det en lav andel som bor i studentbolig sammenlignet med andre studiebyer. Unge heltidsstudenter i Kristiansand har klart lavest timebruk på studiene i en vanlig uke, mens gjennomsnittlig antall timer på jobb er mer lik studenter i andre byer.

Powered by Labrador CMS