En mann i 30-årene har gått til sak mot NTNU i Trondheim etter at universitetet mente han ikke var skikket. Illustrasjonsfoto. Foto: Nicklas Knudsen

«Uskikket» student i psykologi møter NTNU i ny rettssak i dag

NTNU mente en psykologistudent ikke var skikket for yrket. Sør-Trøndelag tingrett mente det annerledes. I dag, tirsdag, møtes partene på nytt i Frostating lagmannsrett, etter at NTNU anket saken.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En mannlig student i 30-årene har saksøkt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) fordi Klagenemnda ved universitetet mente han ikke var skikket til å bli psykolog, blant annet på grunn av dårlige tilbakemeldinger i praksis.

Dette var ikke studenten enig i, og valgte å saksøke skolen.

I fjor vår møttes Kunnskapsdepartementet, på vegne av NTNU, og studenten i 30-årene i Sør-Trøndelag tingrett. Studenten vant i tingretten, som mente at vedtaket i Klagenemnda ved NTNU om at studenten var usikket til å bli psykolog, var ugyldig. NTNU anket saken videre til lagmannsretten. 

I dag, tirsdag 7.februar, møtes partene i Frostating lagmannsrett. Det er satt av fire dager til saken.

I dommen fra Sør-Trøndelag tingrett kommer det fram at det er lite rettspraksis på området skikkethet. Sør-Trøndelag tingrett har tolket forarbeidene til innføring av skikkethetsvurdering, som viser til at utestenging på grunn av ukikkethet skal brukes helt unntaksvis: «Etter dette er det klart at terskelen for å anse at en student er uskikket ligger høyt. Det er også helt naturlig sett hen til den belastningen det innebærer for studenten».

... <<[h]an (studentpen) har nevnt flere underlige ting i det siste, som for eksempel at SV kontrollerer NRK, at Kronprinsparet bruker rusmidler, at Kjell Magne Bondevik har et barn utenom ekteskapet og i tillegg dette med vitamin B og psykose og sånne ting>>.

Fra dom i Sør-Trøndelag tingrett

Etter dette er det klart at terskelen for å anse at en student er uskikket ligger høyt. Det er også helt naturlig sett hen til den belastningen det innebærer for studenten.

Fra dom i Sør-Trøndelag tingrett

Dårlige tilbakemeldinger i praksis

Kjernen i rettssaken startet to år etter at 30-åringen begynte på profesjonsstudiet i psykologi. Da var han i praksis over en lengre periode. Institusjonen han var hos, tok kontakt med NTNU etter praksisoppholdet og ga beskjed om at de hadde flere negative hendelser med studenten. Studenten var innom flere avdelinger ved institusjonen, og to av dem kontaktet universitetet.

— Det ble gitt tilbakemelding på at han (studenten red.mrk) hadde kommet med merkelige kommentarer under gruppesamtaler, at han hadde gått en hel dag kledd i sykkelbukse og at han hadde sovnet under en IQ-test, står det i dommen.

I tillegg står det i dommen at studenten «uttrykker seg muntlig svært formelt og tidvis uklart, stiller underlige spørsmål og kan komme med påfallende utsagn (f.eks ‘vitamin B er den mest effektive behandlingen for psykose’)».

Khrono har vært i kontakt med skikkethetsansvarlig ved NTNU, Arve Hepstø. Han ønsker ikke å kommentere saken før rettsforhandlingene er over. Heller ikke jurist ved NTNU, Anne Marie Snekvik, ønsker å kommentere saken overfor Khrono. 

Advokatfullmektig Siri Fosse Sandve representerer studenten. Da Khrono kontaktet advokatfullmektigen hadde hun ennå ikke vært i kontakt med sin klient, og forteller at hun ikke ønsker å kommentere en pågående rettssak. 

Sendte tvilsmelding

Etter praksisoppholdet sendte Psykologisk institutt en tvilsmelding til skikkethetsansvarlig på NTNU. På grunn av dette fikk studenten tilbudt veiledningstimer.

Da partene møttes i Sør-Trøndelag tingrett i fjor vår, ga begge parter sin forklaring. Studenten forklarte at i en av hans veiledningstimer med en NTNU-ansatt skal vedkommende ha sagt «Dersom du nevner forvaltningsloven én gang til, så stempler jeg deg uegnet eller noe tilsvarende». I partsforklaringen i tingretten forklarte den ansatte at han ble veldig irritert og at han ga en kontant melding om at grensen var nådd.

Halvåret etter praksisoppholdet besluttet nemnda å realitetsbehandle saken. Deretter konkluderte nemnda med at det ikke var hensiktsmessig å tilby studenten mer veiledning, og videre konkluderte de med at han ikke var skikket for psykologyrket og foreslo at han utestenges fra studiet i tre år.

I begrunnelsen sto det blant annet at det er «Lite sannsynlig at XX (studenten) i tilstrekkelig grad vil kunne endre sin atferd og utvikle de ferdigheter som trengs for å kunne bli psykolog». 

Ikke skikket

Noen av årsakene til at de ville utestenge studenten, var blant annet beskyldninger om brudd på taushetsplikt, som senere var brukt i søknad om å få bytte studiested, at han hadde kommunikasjonsproblemer ved at han bruker et merkelig språk som det er umulig å tolke innholdet i, og at han nektet å møte til møter han var innkalt til. I tillegg til bekymringen fra praksisplassen om upassende oppførsel.

Skikkethetsnemnda leverte en enstemmig innstilling til NTNUs sentrale klagenemnd om at studenten burde utestenges i tre år fra psykologistudiet. Innstillingen ble vedtatt et halvår senere, men studenten klaget på vedtaket. 

Denne begrunnelsen var ikke Sør-Trøndelag tingrett enig i. I dommen refser de NTNU. De skriver blant annet følgende:

«Han (studenten red.mrk)har enkelte kommunikasjonsproblemer, men de er på langt nær av en slik karakter at de er egnet til å finne han uskikket til å være psykolog», står det i dommen, og de skriver også at saken er knyttet til studentens sosiale fungering. 

En medstudent som har sendt bekymringsmelding om psykologstudenten, skal ifølge domspapirene har skrevet om studenten: «[h]an har nevnt flere underlige ting i det siste, som for eksempel at SV kontrollerer NRK, at Kronprinsparet bruker rusmidler, at Kjell Magne Bondevik har et barn utenom ekteskapet og i tillegg dette med vitamin B og psykose og sånne ting».

— Mangfold er viktig

I dommen står det også følgende: 

«Skikkethetsvurderingen skal vurderes opp mot det aktuelle yrket. I yrket som psykolog møter man mange mennesker i sårbare situasjoner. Dette gjør at det kan stilles høye krav til psykologer. Evnen til å kommunisere er i kjerneområdet av de ferdighetene som kreves. Likevel må det være en romslighet overfor hvem som kan anses for å være skikket til å bli psykolog. Mangfold er viktig også for denne gruppen», står det i avgjørelsen fra Tingretten.

Retten mener at studenten ikke alene skal stå til ansvar for at han har hatt en vanskelig kommunikasjon med NTNU

«Etter rettens oppfatning kan ikke studenten alene bære ansvaret for at det var en vanskelig og problematisk kommunikasjon mellom xx (studenten) og yy (NTNU-ansatt). Ut i fra disse forholdene har retten lagt mindre vekt på NTNU-representantens vurdering av at kommunikasjonen med studenten har vært vanskelig», heter det. 

«Retten kan ikke se at studentens kommunikasjon med NTNU-representanten indikerer at han fungerer svært dårlig overfor sine omgivelser», står det videre  i dommen. 

Signeringskampanje mot studenten

Like etter praksisoppholdet laget medstudenter av 30-åringen en rapport der de uttrykte sin bekymring for sin medstudent om at han ikke var skikket som psykolog. 28 studenter skrev under rapporten. To av dem vitnet i Sør-Trøndelag tingrett i fjor. De sa at de angret på at de signerte rapporten, blant annet fordi ting ble tatt ut av kontekst. Studentene sa at dette også gjaldt flere andre i klassen. 

 Sør-Trøndelag tingrett mente denne rapporten hadde store svakheter, at dette svekket bevisverdien av den. 

Konklusjonen til tingretten var i strid med hva NTNU mente var riktig grunn til å utestenge studenten:

«Retten har kommet til at nemnda har lagt uriktige faktiske forhold til grunn for vedtaket. Ut ifra de forholdene retten har funnet bevist, utgjør ikke xx (studenten) en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet (…). Dette medfører at vedtaket er ugyldig, står det i dommen fra Tingretten. 

Studenten fortsetter på studiet fram til en rettskraftig eventuelt dom sier noe annet. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS