klagesaken i agder

Uenighet i Felles klagenemnd om selvplagiering er fusk eller ikke

Også i nemnda som avgjør klagesaker der studenter lokalt er tatt for fusk har man ulikt syn på gjenbruk av egen tekst, også kalt selvplagiering.

Pandemien har medført at en rekke eksamener er omgjort fra skole- til hjemmeeksamen. Omleggingen har medført at langt flere fuskesaker er til behandling, og flere studenter utestenges.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Agder har valgt å gå ut med detaljer om den mye omtalte fuskesaken ved universitetet.

I pressemeldingen bekrefter universitetet i all hovedsak de fakta som allerede har kommet fram i saken, men studenten og universitetet framstiller fakta forskjellig.

Fakta

Feilene studenten har gjort

  • Totalt leverte studenten 5000 ord i sin eksamensbesvarelse. Den aktuelle eksamensoppgaven bestod av fem deloppgaver.
  • De mest omtalte 195 ordene og selvplagieringen utgjør 3,8 prosent av den totale besvarelsen, og er levert på en av de fem delbesvarelsene, en delbesvarelse som talte 15 prosent av eksamen. Universitetet i Agder har poengtert at på den aktuelle delbesvarelsen utgjorde gjenbruket ca 40 prosent av besvarelsen.
  • Videre ble det avdekket direkte sitat fra en artikkel (187 ord). Her var kilde oppgitt i slutten av besvarelsen, men det var ikke markert i besvarelsen at teksten var direkte sitat. Teksten framstod derfor som om den var utformet av studenten selv.
  • Bevarelsen inneholder også en kortere tekstblokk (35 ord) med direkte sitat fra en artikkel som ikke var oppgitt som kilde.

Kilde: Universitetet i Agder

I detaljene universitetet har offentliggjort går det fram at studenten er tatt for å ha gjenbrukt 195 ord av sin egen tidligere leverte eksamensbesparelse.

Totalt bestod den aktuelle eksamen av fem deler, og studenten leverte totalt 500o ord, og de aktuelle 195 ordene og selvplagieringen utgjør 3,8 prosent av den totale besvarelsen, og dette er i tråd med den informasjon studenten har gitt til media.

Universitetet på sin side legger vekt på at de aktuelle 195 ordene er levert på en av de fem delbesvarelsene, en delbesvarelse som talte 15 prosent av eksamen, og at av delbesvarelsen utgjør gjenbruket ca 40 prosent.

Det har også tidligere vært kjent at studenten er tatt for å referere fra en artikkel på feil måte. Hun har altså oppgitt kilde, men på en feil måte.

Saken i klagenemnda gjelder et punkt til: Besvarelsen inneholder også en kortere tekstblokk (35 ord) med direkte sitat fra en artikkel som ikke var oppgitt som kilde.

— I tråd med Felles klagenemnd...

I pressemeldingen skriver universitetet at i sum ble omfanget av manglende eller mangelfulle kildehenvisninger vurdert som så stort at det ble reist fuskesak. Klagenemnda fant at studenten hadde handlet forsettlig, og fattet vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre.

— Dette er en reaksjon som er i tråd med praksis i Felles klagenemnd, som er retningsgivende for de lokale klagenemndene. Det ble ikke funnet formildende omstendigheter som tilsa at den normale reaksjonen ved forsettlig fusk skulle fravikes, sier utdanningsdirektør ved UiA Greta Hilding, i føle pressemeldingen.

...men Felles klagenemnd er uenige internt

Studenten har i den aktuelle saken opplyst at hun ikke var klar over at man må oppgi kilder også når man gjenbruker eget arbeid.

Det kommer fram av pressemeldingen fra universitetet at selv i den sentrale klagenemnda for universiteter og høgskoler (Felles klagenemnd, red. anm) er man uenige om selvplagiering er å betrakte som fusk eller ikke.

UiA referer til årsmeldingen til Felles klagenemnd der det heter at håndteringen av saker om gjenbruk av eget arbeid, såkalt «selvplagiat», over tid har vært et tema i Felles klagenemnd.

I tre saker har et mindre tall vært uenige med flertall og enten ment at studenten ikke skulle bli tatt for fusk, og i dens siste saken at straffen skulle settes ned. Dette gjaldt saker fra høsten 2020.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Mindretallet i nemnda har imidlertid valgt at av hensyn til forutsigbarhet for universiteter og høgskoler og studenter, å la flertallets syn være gjeldene for denne type saker i resten av perioden denne nemnda sitter, det vil si to år til.

Utdanningsdirektør ved UiA sier i pressemeldinger fra universitetet blant annet:

— Sett i lys av blant annet denne saken vil UiA likevel gjennomgå informasjonen som gis til studentene på nytt, og særlig vurdere om informasjonen om selvplagiat og konsekvenser av dette skal gjøres enda tydeligere, sier Hilding.

Mot normalt

Universitetet i Agder har mot normalt valgt å offentliggjøre detaljer om denne fuskesaken.

— Opplysninger i fuskesaker er taushetsbelagte, og kommenteres som utgangspunkt ikke på en slik måte at studenten kan identifiseres. Det har ikke UiA ønsket å gjøre i denne saken heller, men på bakgrunn av at studenten selv har gjort opplysninger i saken offentlig kjent og det bildet som er tegnet i mediene velger vi nå å gjøre dette, sier utdanningsdirektør ved UiA Greta Hilding.

Khrono har vært i kontakt med studenten som etter alt oppstyret har bedt om å få fred.

Endringslogg:

17.02.2022, kl. 19.53: Faktaboksen punkt 2 er oppdatert, formulering om selvplagieringspunktet var uklart.

Powered by Labrador CMS