statsbudsjett

Universiteter og høgskoler ber om 2 mrd. ekstra i 2024

Nye studieplasser og bygg er de største postene på ønskelista fra de statlige universitetene og høgskolene til satsinger i 2024, viser innspill til Kunnskapsdepartementet.

Griegakademiet Bergen står på satsingsforslaget fra Universitetet i Bergen for 2024. I forrige uke kom klarsignalet for å gå videre med prosjektet etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV.
Publisert Oppdatert

Universiteter og høgskoler blir hvert år bedt om å sende inn forslag til satsinger som de ikke klarer å dekke innenfor den rammebevilgningen de allerede får fra Kunnskapsdepartementet.

Fristen for å levere forslag for statsbudsjettet for 2024 var 1. november.

Khronos gjennomgang av forslagene fra de 21 statlige universitetene og høgskolene viser at de har mange og omfattende forslag til hva de kan bruke penger på. Dette til tross for stadige signaler fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe om trangere tider og harde prioriteringer på statsbudsjettene framover.

Til sammen ber de om godt over to milliarder kroner ekstra i 2024, og i tillegg kommer en del satsinger som ikke er kostnadsberegnet.

Se hele lista over satsingsforslag nederst i saken.

Trenger penger til bygg

Flere ber om penger til bygg og campusutvikling, for eksempel NMBU som ønsker seg 96 millioner i 2024 for å rehabilitere gamle bygninger på campus i Ås.

UiT Norges arktiske universitet ber om startbevilgning til nytt universitetsmuseum i Tromsø, og Universitetet i Bergen om tilsvarende for nybygg til Griegakademiet, noe det ble gitt klarsignal for etter budsjettforliket i Stortinget tirsdag.

Universitetet i Stavanger ber om 446 millioner i 2024 til campusutvikling, bygg og infrastruktur, blant annet forprosjektering og tomt til nytt bygg for helsevitenskap til 100 millioner.

Mer enn 2000 nye studieplasser

Ellers er det studieplasser det i stor grad handler om.

Universitetet i Agder ber om 350 nye studieplasser til ulike satsinger, 40 av dem til det nye profesjonsstudiet i psykologi som universitetet håper å ha på plass i 2024.

Høgskulen på Vestlandet ber blant annet om 200 studieplasser til nye studietilbud som utvikles og skal tilbys i samarbeid med arbeidslivet, og har i alt 686 nye studieplasser på sin ønskeliste.

Til sammen ber de statlige universitetene og høgskolene om mer enn 2000 nye studieplasser.

Den eneste som ikke ber om noe som helst utenfor rammen, er Norges handelshøyskole (NHH).

Vil satse utenfor Oslo

OsloMet skiller seg ut ved å ha fått med seg 11 kommuner i Romerike-regionen, det vil si et samlet Romerike, på sitt forslag om 500 nye studieplasser og 50 rekrutteringsstillinger til Campus Romerike.

Disse skal brukes i ingeniørutdanning, lærer- og oppvekstutdanninger og helse- og sosialfag og har en prislapp til sammen på 51,4 millioner kroner i 2024.

OsloMet viser til et voksende næringsliv på Romerike, med kompetanse- og teknologimiljøer med særlige fortrinn i blant annet IT, logistikk og bygg.

Videre viser OsloMet til stor befolkningsvekst som vil gi behov for langt større kapasitet i de offentlige velferdstjenestene.

20 prosent av OsloMets virksomhet skal ligge på Lillestrøm, har forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (t.h.) bestemt. Her er han sammen med ordfører Jørgen Vik og rektor ved OsloMet, Christen Krogh. .

Beskjedent fra NTNU

NTNU har tatt signalene fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe om trangere tider og at nåløyet for å få nye satsinger inn på statsbudsjettet vil være trangt. Derfor ber NTNU kun om 20 fullfinansierte studieplasser til desentral medisinutdanning i Gjøvik med en prislapp på 5,3 millioner i 2024.

— NTNU har gjort en streng vurdering av hvilke forslag som skal fremmes for departementet. Det er fortsatt behov for ekstrabevilgninger til planlegging og midlertidig driftsfase for campussamlingen, Ocean Space Center og Senter for psykisk helse. I lys av regjeringens signaler velger NTNU å ikke fremme disse budsjettforslagene for 2024, skriver rektor Anne Borg.

Dermed må NTNU dekke dette innen sin egen ramme, noe Borg påpeker vil bli utfordrende gitt kuttene universitetet har fått i sin bevilgning.

Vil ha campus i Hallingdal

Universitetet i Sørøst-Norge har tallfestet satsinger for 36 millioner kroner i 2024. Øverst på listen står 60 studieplasser til ny campus i Hallingdal. USN er i dialog med åtte kommuner i Hallingdal om «en permanent tilstedeværelse som kan møte regionens utfordringer og muligheter.»

— Som flercampusuniversitet har USN erfart at geografisk nærvær på institusjonsnivå er avgjørende for å styrke grunnlaget for levende og bærekraftige lokalsamfunn og møSte regionens utfordringer og muligheter, heter det i satsingsforslaget.

Ber om penger til husleie

Høgskolen i Molde har sendt inn sju satsingsforslag. Øverst på lista står 10 millioner kroner i husleiestøtte til campus i Kristiansund. Høgskolen har tidligere fått tildelt 90 studieplasser øremerket Kristiansund, men dette er ikke tilstrekkelig til også å dekke økt husleie, heter det.

— Det er et stort «politisk trykk» fra regionen og lokalsamfunnet, og HiMolde ønsker både å levere et godt og variert studietilbud og bidra til realisering av campus Kristiansund. For å få til på en god måte, ber vi om husleiestøtte til studiested Kristiansund, skriver rektor Steinar Kristoffersen.

Vil ha flytende campus

I tillegg til startbevilgning til universitetsmuseet, ber UiT Norges arktiske universitet om 5 millioner til ny flytende campus og 5 millioner til forlenget driftstid for forskningsskipet Helmer Hansen. På tredjeplass kommer 23 millioner til Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT).

I alt har UiT 245 millioner kroner på sin liste over satsinger de ønsker seg i 2024.

Universitetet i Oslo har tre typer satsinger på sin liste: økt kapasitet på medisinutdanningen, studieplasser og rekrutteringsstillinger innen framtidsteknologier, og nytt klinikkbygg for odontologi på Gaustad.

Når det gjelder medisin har UiO tidligere lagt fram estimater om en økning på henholdsvis 100 og 210 studieplasser, der det første vil kreve 26,5 millioner i økt basisbevilgning.

Satsingen på framtidsteknologier foregår ved Institutt for teknologisystemer på Kjeller, og her ber UiO om en tildeling til 100 studieplasser med halvårseffekt 4,7 millioner, og 2,3 millioner som er en tredjedels årseffekt av 5 nye rekrutteringsstillinger.

Dette ber de om i 2024

 • UiT Norges arktiske universitet: I alt 245 millioner. Startbevilgning museum, flytende campus og forlenget driftstid for forskningsfartøy. Midler til Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT).
 • NTNU: Desentralisert medisinutdanning i Gjøvik
 • Universitetet i Bergen: Nybygg for Griegakademiet. Rehabilitering av Realfagsbygget og Fysikkbygget, som trenger totalrenovering. Kostnadene er anslått til 4-600 millioner for Fysikkbygget. 139 nye studieplasser. 20 nye rekrutteringsstillinger. 80 mill til enøk-tiltak.
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: 30 studieplasser i design, noe som vil kreve en basisfinansiering på 6 millioner kroner per år.

  Videre ber AHO om fem nye rekrutteringsstillinger til en kostad på 6 millioner per år.

 • Høgskolen i Østfold: Stipendiatstillinger til 7,15 millioner kroner til regional forskningssatsing. Bakgrunnen er at regionen har betydelige utfordringer knyttet til utdanningsnivå, folkehelse og næringsutvikling og HiØ ønsker å bidra til forskningsbasert kunnskap for å løse disse utfordringene, ifølge søknaden.

 • Høgskulen på Vestlandet: Prosjektmidler på 5 millioner kroner per år i tre år for å utvikle en modell for samhandling med regionen om kompetanse og kunnskapsutvikling. 200 faste studieplasser som er utviklet og tilbys i samarbeid med arbeidslivet. 16 faste rekrutteringsstillinger som skal bygge opp under universitetsambisjonen. 686 studieplasser, blant annet 250 plasser til femte året på grunnskolelærerutdanningene.

 • Høgskulen i Volda: 110 nye studieplasser, blant annet 20 til en master i kulturfaglig arbeid. Til sammen vil studieplassene kreve en basistildeling på drøyt 11 millioner per år. 1,4 millioner til å planlegge nye studietilbud og 3 mill til framtidslaboratoriet Future Lab.

 • Universitetet i Oslo: Økt kapasitet på medisinutdanningen, studieplasser og rekrutteringsstillinger innen framtidsteknologier og nytt klinikkbygg for odontologi på Gaustad.

 • OsloMet: 500 nye studieplasser til campus Romerike og 50 rekrutteringsstillinger. 39 millioner til intelligent helse, der første fase av satsingen skal være et samarbeid med Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC).

 • Høgskolen i Molde: 7 satsingsforslag, blant annet 10 mill i husleiestøtte til campus i Kristiansund. 6 nye rekrutteringsstillinger. 110 nye studieplasser.

 • Universitetet i Sørøst-Norge: 60 studieplasser til campus i Hallingdal, kostnad 36 mill. Etablering av kompetansesenter innen barnevern 5 mill. Tilskudd til basisfinansiering av den nasjonale utdanningen i optometri, 3 mill

 • Nord universitet: Satsinger på i alt 60 millioner kroner i 2024. Blant annet 30 rekrutteringsstillinger med en prislapp på 39 millioner kroner. 10 av dem er midlertidige stillinger som Nord fikk under pandemien og som universitetet ønsker å gjøre om til faste. I tillegg ønskes 20 nye stillinger som et grunnlag for å bygge en femte doktorgrad.

 • Høgskolen i Innlandet: 10 nye rekrutteringsstillinger med prislapp 13,9 millioner kroner. 20 millioner til Forskningssenter for bærekraft og digitalisering, og dessuten en lang rekke studieplasser uten at kostnadene er spesifisert.

 • Samisk høgskole: 7,4 millioner kroner til å etablere et kompetansesenter for lærerutdanninger. 15 studieplasser til en samisk tolkeutdanning, der kostnadene vil være cirka 1,4 millioner.

 • NMBU: 30 nye studieplasser i veterinærmedisin, der kostnaden i 2024 vil være 4,1 millioner kroner. 96 millioner kroner til campusutviklingsplan, blant annet rehabilitering av tunbygningene og Meieribygningen på campus i Ås. 50 millioner i 2024 til modernisering av Veksthusanlegget i Vollebekk og en nasjonal plattform for plantefenotyping.

 • Norges musikkhøgskole: I alt 13, 4 millioner. Høyest prioritet har 20 nye studieplasser på masternivå og tre nye stipendiatstillinger. Videre ber NMH om penger til campusutvikling.

 • Norges idrettshøgskole: 25 millioner kroner til investeringer som følge av Statsbyggs planlagte rehabilitering av NIHs univervisnings- og forskningsbygg og den store idrettshallen. 12,1 millioner til utskifting og anskaffelse av nytt laboratorieutstyr. Totalt har NIH satsinger på 31 millioner på sin liste.

 • Norges handelshøyskole: Ingen satsingsforslag

 • Kunsthøgskolen i Oslo: Stipendiatstillinger for kunstnerisk utviklingsarbeid og infrastruktur for kunstnerisk utviklingsarbeid, blant annet modernisering og ombygging av verksteder og scener. Prislappen i 2024 er til sammen på 12,5 millioner.

 • Universitetet i Stavanger: I alt 553 millioner kroner. 12 millioner til ulike faglige satsninger knyttet til universitetets strategi 2030, blant annet grønn omstilling og energi og grønt bygg. Studieplasser til psykologi og 95 millioner til nye rekrutteringsstillinger. 446 mill til campusutvikling, bygg og infrastruktur, blant annet forprosjektering og tomt til nytt bygg for helsevitenskap til 100 millioner.

 • Universitetet i Agder: 350 nye studieplasser, blant dem 40 til profesjonsstudiet i psykologi, som UiA har søkt om å få opprette. Fullfinansierte studieplasser for distriktsvennlig bachelor for sykepleier-, vernepleier- og barnehagelærerutdanning med 40 plasser på hver av disse tre. 35 rekrutteringsstillinger å styrke satsingene innen havvind, batteri, sykepleie og ph.d.-program innen kunstnerisk utviklingsarbeid.

Der den enkelte institusjon har mange satsingsforslag er bare de høyest prioriterte tatt med i oversikten.

Powered by Labrador CMS