Styremøte

Varsko om økende reise­aktivitet

Universitetet i Bergen mener det er mulig å nå målene i egen klimaplan. Men det ropes varsko om økende reiseaktivitet. Se universitetsstyremøtet direkte her.

Studenter og ansatte skal kunne reise på feltarbeid, utveksling og konferanser, og særlig studentutveksling av lengre varighet og forskere tidlig i karrieren bør skjermes. Det samme gjelder reiser som er viktige for å følge opp UiBs strategiske planer. Ansatte oppfordres likevel til å prioritere hvilke reiser som må gjennomføres og hvilke som kan gjennomføres digitalt, heter det i sakspapirene.

I 2022 hadde Universitetet i Bergen et klimagassutslipp på totalt 44.300 tonn TCO2-ekvivalenter.

Tallet sier kanskje ikke så mye. Men det er en økning sammenlignet med fjoråret, etter flere år med nedgang.

Handlingsplan for klimaarbeidet ved UiB 2023—26 er en av sakene som skal opp på styremøtet torsdag. Møtet starter klokken 9, og du kan se det direkte her:

Nå reiser man igjen

I saksframstillingen heter det at klimaregnskapet viser en positiv utvikling, og at det innen sentrale områder som energibruk og areal virker realistisk å nå målene. 

Det er 2018 som er basisåret for UiBs klimamål. I saken heter det at dersom man sammenligner med 2019, ser man en nedgang i utslipp — men man ser en økning sammenlignet med både 2021 og 2022. Dette gjelder særlig i forhold til reiser, heter det.

«En effekt av pandemien har vært større fokus på videokonferanser og digitale møter som erstatning for fysiske møter. Dersom målsettingen om en halvering av utslipp knyttet til reiser skal opprettholdes også i et lengre perspektiv, er det viktig at de positive erfaringene fra denne omstillingen videreføres. I tillegg må det legges til rette for at reiser kan erstattes av videomøter der dette er hensiktsmessig, heter det».

Kan klare tre av fire

I 2019 vedtok styret ved UiB følgende delmål:

  • Utslipp fra reiser skal halveres innen 2025 gjennom en årlig gjennomsnittlig reduksjon i CO₂ på 10 prosent. 
  • Energibruk skal reduseres med 30 prosent innen 2025. 
  • Utslipp fra varer og tjenester reduseres med 40 prosent innen 2025. 
  • Areal skal reduseres med 10 prosent innen 2030.

Måloppnåelse for tre av fire målsettinger allerede er innenfor rekkevidde, heter det i saken. Dette gjelder målsettingene innenfor reiser, areal og energi. Innenfor kategorien «utslipp fra varer og tjenester» vurderes UiB å være et stykke unna målsettingen om utgiftsreduksjoner. 

Budsjett med realnedgang

Universitetsstyret skal også blant annet også få en orientering om budsjettet for neste år. Her heter det i innledningen at departementet selv opplyser at sektoren har en realnedgang i tildeling lik 0,7 prosent, og at budsjettet som legges fram er stramt. For UiB innebærer statsbudsjettet en realnedgang på minst 1,3 prosent.

Powered by Labrador CMS