universitetet i sørøst-norge

Vil ha ny stilling som toppdirektør

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge er bedt om å opprette master i barnevern, legge ned et lektorprogram og opprette ny stilling som toppdirektør.

Rektor Petter Aasen ber styret opprette en ny stilling som toppdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Publisert Oppdatert

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge samles i drammen torsdag 18. november. Møtet varer fra 10-12 og du kan følge det her.

Blant sakene handler det om master i barnevern. Kunnskapsdepartementet har besluttet at det skal opprettes master i barnevernfaglige utdanninger for å styrke den faglige kompetansen innen barnevernet.

Fakta

Saksliste styremøte USN 18. november

Du kan følge møtet fra klokken 10 til ca 12 her.

Vedtakssaker

  • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 18.11.2021. Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 22.10.2021
  • Akkreditering og etabelring av Master i barnevernsarbeid
  • Engelskspråklig studieportefølje for internasjonale utvekslingsstudenter 2022/23
  • Fastsettelse av studieporteføljen for studieåret 2022/23, opptaksmåltall og 0-opptak
  • Utsatt sensurfrist nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
  • Opprettelse av stilling som direktør for administrative fellestjenester

Orienteringssaker

  • Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) 2022

Meldingssaker

  • Meldingssaker til styremøtet 18.11.2021

1. juli 2021 trådte forskriften i kraft, og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har gjennom forslag til statsbudsjett fått beskjed om å omprioritere 40 studieplasser fra juridiske og økonomiske fag til barnevernsfaglige masterutdanninger.

I styrepapirene til styremøtet 18. november anbefaler rektor Petter Aasen at masteren opprettes, med første opptak fra neste høst.

En ekstern sakkyndig komité har vurdert søknaden og anbefaler i sin rapport akkreditering av studietilbudet, USNs utvalg for utdanningskvalitet godkjente studie- og emneplaner i møte 1. november, og utvalget ga sin anbefaling til styret om akkreditering og etablering av studietilbudet.

Ny topp-direktør

Rektor Petter Aasen ønsker at styret hans oppretter en ny stilling som direktør for administrative fellestjenester.

Rektor peker på behovet for å styrke den helhetlige utviklingen av en slank og effektiv fellesadministrasjon til støtte for den faglige kjernevirksomheten og å frigjøre ledelseskapasitet til faglig-strategisk ledelse ved USN.

Rektor foreslår derfor å opprette en stilling underlagt rektor med ansvar for å lede og utvikle de administrative fellestjenestene.

Saken har vært på høring, og i følge styrepapirene støtter et flertall forslaget og ser de samme behovene som rektor.

Det er også reist innvendinger med tanke på at man for en topptung ledelse, og at det blir stor avstand mellom ledelsen og de enkelte studiesteder og de ansatte ellers, men styret blir anbefalt å opprette stillingen.

Svak lektor-rekruttering

Styret skal også ta stilling til nullopptak ved fem ulike studietilbud ved USN. For to av tilbudene begrunnes nulloptaket med svak rekruttering. Det gjelder lektorprogram i realfag og teknologi og master i natur, helse og miljøvern, deltid.

Når det gjelder lektorprogrammet heter det at tilbudet ble etablert i en periode med god nasjonal rekruttering til lektorutdanninger. Men helt fra programmet var i gang har søkningen til lektorutdanninger på nasjonalt nivå avtatt, heter det i styrepapirene.

Antall førsteprioritetssøkere i 2020 var lavere enn 50 prosent av de utlyste studieplassene, og tilbudet ble derfor trukket. Styret innvilget videreført nullopptak for 2021 i november 2020.

— Det synes å være urealistisk å satse på at tilbudet vil oppnå bærekraftig rekruttering og tilstrekkelig læringsmiljø for studentene innen overskuelig framtid. I løpet av siste studieår har fagmiljøet derfor kommet med forslag om et nytt masterstudium, Engineering Physics, som skal benytte samme fagmiljø som lektorprogammet som legges ned og er tenkt finansiert ved frigjorte studieplasser fra det aktuelle lektorprogrammet. Oppstart for dette studiet er satt til høsten 2023.

Powered by Labrador CMS