NMBU

Vurderer å omfordele ubrukte midler internt

Ny utviklingsavtale og en vanskelig økonomisk situasjon ligger på bordet for universitetsstyret ved NMBU.

Den 4. januar 2021 åpnet NMBU det nye dyresykehuset ved nybygget i Ås. dekan Anne Storset sliter med store etterslep på kostnadssiden etter flyttingen.
Publisert

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) er i en krevende økonomisk situasjon.

Fakta

Medlemmer / varamedlemmer NMBU-styret

 • Curt Rice, rektor, er møtesekretær.

  Faste medlemmer:
 • Hanne Refsholt
  Eksternt medlem - Leder i utvalg
 • Per Holten-Andersen
  Eksternt medlem - Utvalgsmedlem
 • Tone Ikdahl
  Eksternt medlem - Utvalgsmedlem
 • Stein Eggan
  Eksternt medlem - Utvalgsmedlem
 • Birger Svihus
  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem
 • Siri Ellen Hallstrøm Eriksen Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem
 • Vincent Eijsink
  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem
 • Eivind Norum
  Representanter for teknisk- administrativt ansatte - Utvalgsmedlem
 • Martin Paliocha
  Midlertidig vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem
 • Tilde Birgitte Dalberg
  Studentrepresentant- Utvalgsmedlem
 • Børge Falleth Høysæter Studentrepresentant - Utvalgsmedlem

Budsjettreduksjoner knyttet til reise og pensjon, samt ekstrautgifter grunnet forsinket flytting av Veterinærhøgskolen fra Oslo til Ås er tre sentrale årsaker.

Nå ber de tillitsvalgte arbeidsgiveren om å skjerme kjernevirksomheten. NTL krever at også teknisk/administrativt ansatte også må skjermes.

Det går fram av referat fra IDF-møtet (informasjon, drøfting, forhandling) ved NMBU fra 7. september.

Flytting og salmonella

Rektor Curt Rice skriver til styremøtet som avholdes torsdag 15. september at Veterinærhøgskolen har hatt negative resultater over flere år. Det forventes at fakultetet som rommer Veterinærhøgskolen forventes å komme i balanse i løpet av de kommende tre til fem årene, mens det vil ta lang tid å hente inn den akkumulerte underskuddet.

Veterinærhøgskolen har vært igjennom flere krevende år som har vært preget av en omfattende planlegging og gjennomføring av flytteprosessen til campus Ås.

Samlet sett estimerer fakultetet merkostnadene knyttet til disse ulike forholdene til omtrent 25 millioner kroner. Rektor vil i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2022 og overføringsoppgjøret til 2023 vurdere om hele eller deler av dette beløpet bør salderes, heter det i rektors redegjørelse.

I tillegg til at fakultetet i 2018 opplevde salmonellautbrudd i hesteklinikken med påfølgende inntektstap og ekstra kostnader. Dette har også satt sitt preg på den økonomiske utviklingen ved fakultetet, særlig fra og med 2020 og fremover.

I forbindelse med US-sak 55/21 «Rapport for 1. tertial 2021» foreslo rektor å saldere deler av fakultetets underskudd knyttet til kostnader i forbindelse med salmonellautbruddet. Universitetsstyret vedtok i den forbindelse å saldere 15 millioner kroner av fakultetets akkumulerte merforbruk, går det fram av styrepapirene.

Mener han kan frigjøre 85 millioner

Samlet sett utgjorde ubrukte midler på fakultetene drøye 128 millioner kroner ved utgangen av 2021. Da er merforbruket på veterinærhøgskolen ikke medregnet.

Rektor trekker overfor styret fram at utviklingen indikerer at fakultetene i for liten grad klarer å omsette tildelte midler til den aktivitet de var tiltenkt fra universitetsstyrets side.

Han sammenligner situasjonen med kravene Kunnskapsdepartementet setter til høgskoler og universiteter, at de ubrukte midlene ikke bør overstige 5 prosent av budsjettrammen, hvis ikke de er knyttet til en investeringsplan. Med dette som utgangspunkt ser rektor at man kan frigjøre 85 millioner kroner.

Rektoren poengterer at for å ta hensyn til enheter med behov for dyr infrastruktur og vitenskapelig utstyr, kan avsetninger til slike investeringer holdes utenfor beregningen. Dette forutsetter en konkret investeringsplan fra fakultetet side med klare planer for hvilke utstyr, beløp og tidslinjer man planlegger bruken av midlene etter.

Fakta

Det nye reglementet for avsetninger (5 prosent regel)

 • Reglementet gjelder for statlige universiteter og høyskoler og regulerer institusjonenes adgang til å utsette aktivitet og overføre ubenyttet bevilgning fra Kunnskapsdepartementet fra ett budsjettår til et annet. Reglementet regulerer hvor store avsetningene kan være per 31. desember i regnskapsåret.
 • Avsetningene er delt inn i to hovedkategorier:
  1: Avsetninger til investeringer
  2: Avsetninger til andre formål
 • Det er ingen øvre grense for hvor mye institusjonene kan avsette til investeringer. Avsetninger til investeringer skal dokumenteres i en investeringsplan som er vedtatt av styret.
 • Planlagte påkostninger av leide lokaler som skal dekkes av institusjonenes bevilgning fra Kunnskapsdepartementet regnes også som avsetninger til investeringer.
 • For avsetninger til andre formål er det satt en øvre grense på 5 prosent av bevilgningene gitt fra Kunnskapsdepartementet per 31. desember i regnskapsåret. Hvis disse avsetningene overstiger grensen skal de fra regnskapsåret 2022 tilbakeføres til statskassen.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Fagforeningene på sin side viser til at fakultetene har planer for «de ubrukte midlene», rekruttering av vitenskapelige ansatte er gjennomført og at en eventuell omgjøring av budsjettmodellen må tenkes grundig gjennom. Det må skilles mellom engangsutgifter og driftsunderskudd, mener de. Ved driftsunderskudd ligger løsningen ved enheten.

De tillitsvalgte foreslo at det i det videre arbeidet sees på fordelingen av midler internt på Veterinærhøgskolen.

Dagsorden 15. september

Vedtakssaker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste universitetsstyremøte 15.09.2022
 • Universitetsstyrets møteplan 2023
 • Beste oppgave 2021 - tildeling
 • Revidert nasjonalbudsjett - justering av tildelte rammer
 • Utviklingsavtale med KD

Orienteringssaker

 • Status økonomi VET, sentrene og det økonomiske handlingsrommet
 • Informasjon om NMBUs eierinteresser 2022
 • Rektors orientering til universitetsstyret 15.09.22
 • Orientering om strategi etter høringsrunden
 • Referatsaker - Universitetsstyret 15.09.2022
 • Eventuelt - Universitetsstyremøte - 15.09.2022
Powered by Labrador CMS