høgskulen på vestlandet

Vurderer å slå sammen to fakulteter. Prosessen setter sinnene i kok

Styremedlemmer reagerer på prosess der to av fire fakulteter ved Høgskulen på Vestlandet utredes for sammenslåing.

tyret ved Høgskulen på vestlandet har sittet siden 1. august 2019, her fra det første styremøtet før koronaens tid. Styret sitter ut juli 2023, og høster nå kritikk for håndtering av en fakultet sak.
Publisert Oppdatert

En setning i protokollen fra budsjettmøtet 24. november 2022 ble startskuddet for et prosjekt som skal utrede om Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) og Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal bli slått sammen, og HVL skal gå fra fire til tre fakulteter. Motivasjonen er økonomisk innsparing. Merknaden stod også under budsjettpunktet fra november-møtet.

Den omstridte setningen lyder: «Styreleiar gav signal om at det kan, i lys av erfaringane sidan fusjonen og noverande økonomiske situasjon, vere hensiktsmessig å sjå nærmare på Høgskulen sin fakultetsstruktur.»

Saken har satt sinnene i kok hos tillitsvalgte og flere styremedlemmer. Torsdag var det duket for rabalderstyremøte ved høgskolen.

Hevder brudd på hovedavtalen

Rektor og styreleder fikk så hatten passet av representanter for de ansatte og studentene. De hovedtillitsvalgte mener at man ikke har opptrådt etter hovedavtalens intensjoner, og de reagerer kraftig på hvordan prosess og prosjekt har kommet i gang.

Rektor Gunnar Yttri på sin side poengterer at prosjektets fase 1 bare handler om å utrede en mulighet. Og det var en forslag flertallet i styret sa ja til torsdag.

En sak om dette skal så behandles i HVL styrets møte i mars, og hvis man slutter seg til prosjektet går man over i fase 2, og først da vil prosjektet handle om reell sammenslåing, mener Yttri. Han la også fram prosjektskisser som viser hvordan ansatte og tillitsvalgte i fakultetene så langt er informert om arbeidet.

— Saken er dårlig utredet

Alexander Papas er studentrepresentant i styret ved HVL. Han er tydelig på at det er åpenbart for ham at HVL er nødt til på flere nivåer å ta økonomiske grep for å ruste høgskolen for en framtid med mindre økonomisk handlingsrom

— Det jeg og flere med meg reagerer på er at prosessen med å slå sammen to fakulteter ikke er forankret i styret og styret har ikke fått god og grundig informasjon om hvordan dette vil bidra økonomisk. Derfor støttet jeg Tina Åsgårds forslag i går at denne prosessen burde legges på is, og at man heller bør ha et langsiktig prosjekt der man ser på hele fakultetsstrukturen, sier Papas til Khrono.

Tina Åsgård er styremedlem for de ansatte. Hun trekker fram at styret for to år siden gjorde et vedtak der man bestemte seg for at fakultetsstrukturen skulle ligge fast i inneværende åremålsperiode for dekanene, som varer to år til.

Både Papas og Åsgård peker på at styret allerede har vedtatt tre svært viktige områder der man skal jobbe med. Det handler om å gå gjennom studieporteføljen for å gjøre den mer økonomisk bærekraftig, man skal jobbe med å øke eksterne inntekter, og man skal se på hvordan administrasjonen er organisert og satt sammen.

— For meg er det ikke slik at fakultetsstrukturen er hellig, men her har det foregått prosesser i lukkede rom i toppledelsen. En prosess som får knallhard kritikk i brevs from fra de hovedtillitsvalgte, sier Papas.

Vil ha helhetlig gjennomgang

Han understreker at han mener styret absolutt bør la denne prosessen stilles i bero og heller ha en helhetlig gjennomgang av hele fakultetsstrukturen i forkant av neste åremålsperiode. Det samme understreker Åsgård.

Åsgård forteller at ansatte henvendte seg med bekymring til henne etter at protokollen for novembermøtet var publisert, der setningen fra styreleder stod. Hun beroliget dem med at styret har et vedtak om at struktur ligger fast i hele åremålsperioden.

— Så viser det seg altså at toppledelsen ganske kort tid etter dette møtet begynte å diskutere et slikt løp med sammenslåing av disse to utpekte fakultetene. Ingen ble informert om dette før i januar. De hovedtillitsvalgte peker i sitt brev på at slike prosesser skal de tillitsvalgte informeres så tidlig som mulig, sier hun.

Åsgård sier at hun også er bekymret for at den prosessen med de to fakultetene som ledergruppen nå har igangsatt, uten at man vet om dette vil gi økonomisk gevinst, vil stjele tid fra de tre andre nevnte prosjektene som man vet ville kunne bidra til bedring av økonomisk handlingsrom for HVL.

Åsgård synes det er rat at man bare har valgt å se på disse to fakultetene.

— Hvis man skal se på fakultetsstrukturen bør man jo se på alle fakultetene, ikke bare to utvalgte. Styret har ikke blitt forelagt god dokumentasjon og informasjon om dette, og etter mitt syn gjorde de vedtak i går på svært tynt grunnlag, sier hun.

Sju ville ha saken utredet nå

Forslaget fra rektor om utrede sammenslåing nå, fikk 7 stemmer, mens fire stemte for Åsgård sitt forslag.

— Vi hadde en åpen diskusjon hvor vi fikk på plass et vedtak om å sette i gang utredningsarbeid, sier styreleder Arvid Hallén til hvl.no.

Videre forteller styrelederen i nettsaken at gangen videre for utredningsarbeidet er at rektor nå etablerer en bred og sammensatt prosjektgruppe som vil arbeide fram en rapport. Denne skal legges fram på marsmøtet til styret.

Flere på styremøtet uttrykte overraskelse over reaksjonene fra de tillitsvalgte og ansatterepresentantene.

— Jeg er overrasket over den voldsomme reaksjonen når det gjelder prosess. Jeg syns det er vanskelig å se at man kunne informert tidligere. Klart rektor har både rett og plikt til å se på og ta opp til vurdering og sette i gang prosess, sa styremedlem Aina Berg.

Hun sa også at hun støttet at saken ble behandlet raskt, og at de var viktig å ikke miste fart i framdriften.

Hege Økland sa på sin side:

— Jeg vil oppfordre dere ansattrepresentanter til å være med å berolige organisasjonen. Vi vil hverandre godt, og det beste for høgskolen. Det er ikke slik at noen prøver å tvangssammenslå, eller sette i gang prosesser som ikke tjener høgskolen. Jeg tenker det er nyttig om vi kan ta litt lærdom av dette.

Rektor: Må vurdere nødvendige omstillinger

Rektor Gunnar Yttri var i styremøtet tydelig på at en rimelig raskt trenger å vurdere om HVL har en god faglig organisering for å møte det samla utfordringsbildet som ikke bare HVL, men hele sektoren står overfor i årene som kommer.

Overfor Khrono understreker rektor Yttri at budsjettmøtet i november satte på dagsordenen at HVL må snu mange steiner for å møte de økonomiske utfordringene man vil stå overfor i årene som kommer.

— Du får kritikk fra hovedtillitsvalgte om dårlig informasjon?

— Jeg tar alle innspill fra våre tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og ansatte på det største alvor. Jeg mener jo at vi her har informert så raskt og godt som det har latt seg gjøre, men vi vil uansett prøve ås trekke oss enda lenger i tiden framover, sier Yttri.

— Du får også kritikk for at du bare ser på to av fakultetene og ikke hele fakultetsstrukturen?

— Disse to fakultetene har et faglig interessefellesskap innen teknologi, bærekraft, økonomi og samfunn. De har også kontaktflater mot omverdenen som er delvis overlappende. HVL har ikke kapasitet til se på hele fakultetsstrukturen på en gang. Vi starter der vi aner at det kan være et potensial for faglig og økonomisk gevinst ved mer samarbeid, sier Yttri og legger til:

— Jeg vet altså ikke nå om sammenslåing er det beste og er det vi skal gjøre, selv om jeg aner at det kan være gevinster her. Det er nettopp derfor vi nå skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag der skal vurdere om en større integrert enhet kan sikre og øke kapasitet, handlingsrom og gi synergier på viktige fag- og samfunnsområder innen forskning, utvikling, innovasjon og utdanning, sier Yttri.

Han understreker at de organisatoriske og økonomiske sidene blir en del av vurderingen.

Powered by Labrador CMS