statsbudsjettet 2024

17 av 21 universiteter og høgskoler får distrikts­millioner

Regjeringen smører 200 millioner til flercampus og desentrale utdanninger tynt utover de fleste,  uavhengig av hvor mange campuser de har.

Statssekretær Oddmund Hoel i samtale med blant annet rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen etter framlegging av statsbudsjettet sist fredag.
Publisert Oppdatert

Når regjeringen sier den satser på flercampus-institusjoner og desentralisert utdanning i 2024, er dette så langt bare i ord, ikke i friske penger.

Fakta

Slik omfordeler regjeringen

Disse ni programmene avvikles under direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) med bevilgningen i 2023

 • Internasjonal studentmobilitet 13,5 millioner
 • NORPART 51,4 millioner
 • Studentaktivlæring / Arbeidslivsrelevans 48,5 millioner (herunder inkludert  Program for studentaktiv læring, Tiltak for økt arbeidsrelevans)
 • Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene 15 millioner
 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) 18,3 millioner
 • Sentre for fremragende utdanning 67 millioner
 • Program for fleksible utdanningstilbud 199,6 millioner
 • Maritim kompetanse 27 millioner

Og pengene fordeles som kommer i forslag til statsbudsjett i 2024 blir fordelt som følger

 • Kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid 14 millioner
 • Maritim utdanning 17 millioner
 • Partnarskapssamarbeid for å styrke praksis i lærarutdanningene 76,8 millioner
 • *Rammeøkning fra kvalitetsprogram 20 millioner
 • Desentraliserte og fleksible utdanningstilbudet 200 millioner
 • Norpart og internasjonale studentmobilitet 0

Kilde: Orientering om statsbudsjettet for universiteter og høgskoler 2024 og HK-dir

*Kunnskapsdepartementet skriver i budsjettproposisjonen at de tar sikte på å flytte om lag 100 millioner kroner til kap. 260 i 2025 med samme fordelingsgrunnlag. 

Regjeringen henter penger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og legger det inn i rammebevilgningen til universiteter og høgskoler. 

— At de velger å gjøre det på denne måten, der de flytter penger fra inndragning til desentraliserte og fleksible utdanninger, uten å tilføre nye penger, det er jeg kritisk til, sier Nord-rektor Hanne Solheim Hansen til Khrono.

Regjeringen legger ned ordningen Program for desentral og fleksibel utdanning under HK-dir, som i 2023 har en budsjettpost på 199,6 millioner kroner. I forslag til statsbudsjett for 2024 fordeler de 200 millioner ut en hel rekke universiteter og høgskoler under samme overskrift.

Det er bare fire av de 21 statlige institusjonene som ikke får uttelling. Disse fire er Universitetet i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole og Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo.

Størst andel av de 200 millionene får UiT med 38,5 millioner kroner. OsloMet med sine to campuser får 11 millioner. Universitetet i Sørøst-Norge med sine åtte campuser får 15 millioner kroner. Flere Oslo-baserte høyere utdanningsinstitusjoner nyter også godt av ordningen. Det samme gjør flere private høgskoler. 

Se fullstendig oversikt nederst i saken. 

Ville ha 400 mill.- fikk 70

Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Innlandet krevde i vår 400 millioner kroner samlet til sine flercampusinstitusjoner. 

I forslag til statsbudsjett ender de opp med å måtte dele 200 millioner med over 20 andre institusjoner. Samla vil de de fire få 70 millioner kroner.

Da statsbudsjettet ble publisert fredag var fire rektorer fra flercampus-institusjoner likevel raskt ute med å gratulere Sandra Borch med en god start. 

Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet, sammen med Petter Aasen, rektor USN, og Peer Jacob Svenkerud, rektor Høgskolen i Innlandet.

Etter å ha fått tid til å analysere statsbudsjettet, er rektor ved Nord universitetet, Hanne Solheim Hansen, ikke fullt så glad i dag, selv om hun trekker fram at det er viktig at regjeringen gjennom sine formuleringer styrker flercampus-institusjonene. Det er på tide, sier hun, men:

— Vi hadde foreslått at midlene skulle gå til campuser i sentralitet 4, 5 og 6 i SSBs sentralitetsindeks. Det hadde vært en bedre måte å gjøre det på og hadde virkelig imøtekommet de minste studiestedene, sier Hansen. 

Hun legger til: 

— Vår konklusjon er at vi har fått gjennomslag for prinsippet, men vil fortsatt jobbe for å styrke økonomien til flercampus-institusjonene som ligger i distriktene. Det trodde vi var regjeringens hensikt i Hurdalsplattformen.

— Formuleringene er viktig

— Hvordan kan dere kan være fornøyd når nesten alle får en del av denne kaka som ikke blir større?

— Det er de politiske formuleringene som er viktige. Regjeringen understreker i statsbudsjettet at flercampus-institusjonene har en viktig og spesiell rolle, svarer rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Gunnar Yttri.

— Når det er sagt, det er klart vi ville blitt veldig glad for flere studieplasser og ikke minst midler til rekrutteringsstillinger. Vi har fått ti studieplasser og er glade for disse, men vi har jo merket oss at regjeringen har drysset ut en del medisinplasser rundt omkring i landet, sier Yttri.

Gunnar Yttri, rektor ved Høgskulen på Vestlandet.

— Det er heller ikke lagt fram en opptrappingsplan, eller for den saks skyld en indikator, som vil sikre flercampusinstitusjonene en trygg finansiering framover?

— Regjeringen understreker betydningen av et langsiktig nærvær i distriktene for våre institusjoner. Jeg fastholder at dette er en god start, selv om det ikke er ferdig levert, sier Yttri.

— De samme pengene

Da statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel uttalte seg om statsbudsjettet til Khrono samme dag som statsbudsjettet var lagt fram, sa han at omfordelingen regjeringen nå gjør, er avbyråkratisering og en viktig del av tillitsreformen.

— Dette blir en avbyråkratisering. De får akkurat de samme pengene, men de slipper å søke om dem, sa Hoel.

— Det er ganske mange årsverk som har gått til søknadsskriving og rapportering og alt det der. Dette er et viktig grep, fortsatte han.

Statssekretæren la til at HK-dir fortsatt skal ha en viktig rolle som kvalitetsutviklingsorgan.

— Det skjer uten disse virkemidlene, men med styrket analysekapasitet. Det er ikke snakk om en nedbygging av direktoratene på noen måte, men en endring av oppgavene.

Deretter fikk Hoel spørsmål om det virkelig stemte at også OsloMet skal nye godt av distrikts- og flercampusmillionene.

— Vi har ikke talt campuser. Fordelingen her springer ikke ut fra antall campuser, den springer ut fra følgende to ting: Hvor mye fleksibel utdanning institusjonene har og hvor mye de har fått tilslag på i den etablerte ordningen. For det andre: Hva slags geografisk område disse institusjonene har som sine primærområder. Her har vi lagt vekt på de kommunene som ligger med indeks 5 og 6, altså distriktskommunene og OsloMet har også en del distriktskommuner de betjener i sitt område, sa Hoel.

Han la til at dette i praksis har betyr at de institusjonene som har flest campuser også har endt opp med flest kroner. 

— Utdanning i hele landet

Rektor ved Høgskolen i Innlandet Peer Jacob Svenkerud sier det er viktig og riktig at regjeringen bidrar til å sikre at man kan tilby høyere utdanning i hele landet. 

Fakta

Kravene fra VINST-alliansen

VINST-alliansen (USN, HVL, HINN og NU) har bedt om å få dekket merkostnader ved å ha flere faste campuser i distriktene. Ekstrakostnader for flercampusuniversiteter er blant annet knyttet til:

 • Etablering, drift og vedlikehold/oppdatering av fysisk og digital infrastruktur på flere studiesteder.
 • Leveranser av tjenester med stor geografisk spredning.
 • Geografisk distribuerte fagmiljø (undervisning og FoU) krever lokal bemanning av en rekke støtte- og koordinerende funksjoner, f.eks. bibliotek, IT drift, studieveiledere og annen infrastruktur for forskning og forskningsbasert utdanning.
 • Undervisning gis ofte til program/emner med færre studenter da rekrutteringsgrunnlaget ofte er mindre.
 • Kvalitetskrav i utdanningstilbud og i FoU-virksomheten krever koordinering, samhandling og bruk av fagressurser på tvers av studiestedene.
 • Kommunikasjon- og informasjon knyttet til koordinering av virksomhet på flere studiesteder og til ulike geografisk betingede kulturer.
 • Ivaretakelse av medvirkning, medbestemmelse og arbeidsmiljø.
 • Studentdemokratiet, studentvelferd og psyko-sosialt studentmiljø på og på tvers av studiestedene.
 • Regional samfunnsutvikling gjennom geografisk nærvær og tett dialog med et stort antall lokale/regionale utviklingsaktører, f.eks. vertskommuner, og med lokale virksomheter i privat sektor og offentlige tjenesteleverandører.

— Selv om tildelingen skal fordeles på mange utgjør beløpet, 21 millioner for Høgskolen i Innlandet, et viktig bidrag for at vi kan sikre satsing og utvikling på våre studiesteder og tilby utdanning av høy kvalitet, sier Svenkerud.

Han trekker fram at etableringen av ordningen med søknadsbasert tildeling for fleksible tilbud var positivt da dette kom på plass og høgskolen har rettet mange gode søknader mot denne ordningen.

Peer Jacob Svenkerud og Ola Borten Moe.

— Samtidig er utfordringen med søknadsbaserte ordninger at det ikke gir noen forutsigbarhet. Vi er derfor fornøyd med signalet regjeringen nå gir med at det legges opp til en økt forutsigbarhet i forhold til hvordan vi kan styrke våre fleksible utdanninger på våre faste studiesteder gjennom en kompensasjon for flercampusinstitusjoner. Det gir oss en forutsigbarhet og retning, samt en tydeligere vei for å styrke livslang læring som er viktig for oss, mener Svenkerud.

Aasen: Vi har fått politisk gjennomslag

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Petter Aasen, er som Yttri fornøyd med det politiske gjennomslaget de har oppnådd gjennom forslag til statsbudsjett for 2024.

Han trekker fram følgende formulering fra proposisjonen: 

«Midlane blir fordelte til institusjonane dels ut frå i kva grad dei faste campusane er tilgjengelege i regionar med dårlegare tilgang til høgare utdanning. Dei faste studiestadane med eit langsiktig nærvær av utdanningar og forskingsmiljø utgjer grunnstammen i det regionale utdanningstilbodet, og regjeringa legg vekt på at fordelinga skal gi fleircampusinstitusjonane rammevilkår som gjer det mogleg å utvikle eksisterande studiestadar vidare».

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen.

— Regjeringen Støre følger her opp løftene i Hurdalsplattformen. Størrelsen på bevilgningen i forslag til statsbudsjett dekker ikke de reelle kostnadene for å drive faste campuser i distriktene. Dette må vi ytterligere arbeide for å dokumentere, sier Aasen. 

Han legger til at prinsippet om at finansieringen må ta høyde for ekstrakostnadene, er helt avgjørende for på at man i framtiden kan opprettholde, ivareta kvalitetskravene som stilles til høyere utdanning, og videreutvikle faste campuser i distriktene. 

— Gjennom framleggelsen av statsbudsjettet for 2024 settes med andre ord flercampusinstitusjonene bedre i stand til å sikre fortsatt geografisk nærvær og tilgang til et bredt utdanningstilbud uavhengig av hvor i landet man bort, sier Aasen.

HK-dir mister ikke folk

Det er ni søknadsbaserte program under HK-dir som nå skal bort og /eller fases ut.

— Hvordan påvirker dette den administrative situasjonen i HK-dir, hvor mye ressurser har dere brukt for å håndtere desse ordningene?

— Mange av ordningene som er berørt fases ut gradvis frem til 2027 og ressursene er dels overlappende med andre ordninger som ikke fases ut. Vi vurderer nå følgene av budsjettforslaget og vil ferdigstille det arbeidet etter at budsjettet er vedtatt, svarer direktoratet i e-post til Khrono.

— Vi er i dialog med departementet om hvordan vi konkretiserer HK-dirs oppdrag. Vi skal blant annet se på hvordan vi kan samle og dele erfaringer fra tilskuddsordningene, sier direktør i HK-dir Sveinung Skule.

Direktoratet legger til at de fremdeles forvalter mange tilskuddsordninger som bidrar til økt kvalitet og internasjonalisering i norsk høyere utdanning. Den største tilskuddsordningen, Erasmus, fortsetter som før, med voksende budsjett.

Se også: Her finner du alle forslag for universiteter og høgskoler.

Oversikt over rammeauke per institusjon i 1000 kr.

Institusjon Kunstutdanning og kunstnarleg utviklingsarbeid Maritim utdanning Lærarutdanning Rammeauke frå kvalitetsprogramma Desentralisert og fleksibel utdanning
Nord universitet5412110018700
NMBU49510002700
NTNU220040006688250021900
OsloMet870660011100
Universitetet i Agder5412210013300
Universitetet i Bergen3500108832006100
Universitetet i Oslo21764800
Universitetet i Stavanger50268100
Universitetet i Sørøst-Norge53008241 280015100
UiT Norges arktiske universitet9003300422480038500
Høgskolen i Molde4200
Norges handelshøyskole2900
Norges idrettshøgskole495700
Norges musikkhøgskole2900198
Høgskolen i Innlandet7004333110021000
Høgskulen på Vestlandet44001006219100
Høgskolen i Volda29785000
Høgskolen i Østfold70036014000
Kunsthøgskolen i Oslo3100198
Samisk høgskole989500
MF vitenskaplig høyskole198300
VID vitenskaplige høgskole4600
Barrat Due99
Dronning Maud Minnes Høgskole2968400
Høyskolen Kristiania1000
Lovisenberg Diakonale høgskole300
NLA Høyskolen2988500
Steinerhøgskolen198

Kilde, Kunnskapsdepartementet, Orientering om forslag til statsbudsjettet 2024 for universitet og høgskular

Powered by Labrador CMS