offentleg sektor

46 millionar kroner til doktorgrads­prosjekt. Dette skal dei forske på

Regjeringen løyver pengar til doktorgradsprosjekt i offentleg sektor.

Forsvaret, her representert ved soldater fra Telemark bataljon og Finnmark landforsvar, får pengar til eit doktorgradsprosjekt som skal kartlegge forskjellar i evne til stressmeistring mellom soldatar under seleksjon.

I ei pressemelding fredag skriv regjeringa at 23 tilsette i offentleg sektor er innvilga til saman 46 millionar kroner til doktorgradsprosjekta sine.

Dei skal mellom anna forske på korleis kunstig intelligens kan få bukt med grensekriminalitet, gjere forsvaret betre og sikre betre prioritering ved tildeling av sjukeheimsplassar

— Skal løyse konkrete problem

Forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) fastslår at offentlege tenester blir betre og meir effektive når dei er kunnskapsbaserte.

— Desse prosjekta vil gi forsking som skal løyse konkrete problem i offentleg sektor. Det treng vi for å utvikle løysingar som fungerer, og for at vi som samfunn kan ta forskinga raskare i bruk, seier Hoel.

Administrerande direktør i Forskingsrådet, Mari Sundli Tveit, uttalar at forskningsbasert innovasjon er avgjerande for å kunne løyse utfordringane i framtida.

— Vi treng auka forskings- og innovasjonsaktivitet i offentleg sektor og eit tettare samarbeid mellom forskingsinstitusjonane og offentlege aktørar, seier ho.

Politiet og Forsvaret

Blant prosjekta som får støtte er Politidirektoratet sitt prosjekt som skal gi betre kunnskap om manipulasjon av ansiktsbilete og styrke grensekontrollen.

Forsvaret får støtte til å kartlegge forskjellar i evne til stressmeistring mellom soldatar under seleksjon og erfarne soldatar i ein norsk spesialstyrke, og dessutan teste treningsmodellar for å utvikle evna til å handtere stress gjennom å la erfarne soldatar lære opp nye soldatar.

Målet er å auke prestasjonsevna til spesialoperatørar tidlegare i karrieren, skriv regjeringa i pressemeldinga.

Sjukeheim

Eit tredje prosjekt er Tromsø kommune sitt arbeid som rettar seg mot å forbetre prioritering og tildeling av langtidsopphald i sjukeheim.

Prosjektet vil utvikle ny kunnskap for å gi betre ressursutnytting og planlegging av helse- og omsorgstenestene i framtida.

Gjennom fokusgrupper og dokumentanalysar vil forskinga bidra til at avgjerdsprosessane blir meir transparente. Fordelinga av ressursar skal bli meir rettferdig, som til dømes behandlingstilbod og sjukeheimsplassar, og utvikle system for effektiv prioritering, står det i skildringa av prosjektet.

Desse 21 prosjekta får støtte:

Prosjekttittel Søkar
Hvordan ser god bruk av forskning ut i skolen?STAVANGER KOMMUNE
Skoleeiers analysekompetanseØSTRE TOTEN KOMMUNE
Observasjon og tilbakemelding som grunnlag for profesjonsutvikling i barnehager.BÆRUM KOMMUNE
Elevens stemme i transfaglig undervisningsdesignDRAMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE
Fra seleksjon til prestasjon - Utvikling av psykologiske egenskaper for å prestere under press blant norske Spesialstyrker i Forsvaret.FORSVARET
Religious extremism in Pakistan and its impact on Norwegian societyØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Erfaringer med bruk av Møte med aggresjonsproblematikk (MAP) i kommunehelsetjenestenSTAVANGER KOMMUNE
Musea i samfunnets teneste - ein museal spagat mellom lokal forankring, regional konsolidering og nasjonal nettverksbyggingMØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
«Bærekraftig ledelse, innovasjon og statlig arbeidsliv i møte med generativ kunstig intelligens.»DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING
Vikingtidens Agder mellom øst, vest og sørAUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
Utenfor-Innenfor: Unges erfaring og kunnskap fra utenforskap og inkluderingBLÅ KORS NORGE
Innovative bærekraftige læringsarenaer: Utvikling av didaktiske ferdigheter i teknologi og naturfag på fremtidens skaperverkstederSTIFTINGA JÆRMUSEET
EUs helsepolitikk under og etter covid-19-pandemien - hva betyr den for Norge?HELSEDIREKTORATET
Kommunalt risikobilde - på veien mot en altomfattende risikostyringOSLO KOMMUNE BEREDSKAPSETATEN
Kampen om Lapplandsmalmen. Sikkerhetspolitiske utfordringer, respons og stedlig interaksjon med stormaktenes spionerNARVIKSENTERET
Prioritering og tildeling av Langtidsopphold I Sykehjem: En studie av kommunal forvaltningspraksis (PLIS)TROMSØ KOMMUNE
Hvordan kan god tilpasset opplæring og universelle tiltak fremme skolenærvær hos sårbare grupper i grunnskolen.SUNNFJORD KOMMUNE
EDUCATE: Underveisvurdering og KI i skolen i lys av FagfornyelsenHARTVIG NISSENS SKOLE
Helsetjenestebruk og skrøpelighetsutvikling: Evaluering av tjenestemodellerTRONDHEIM KOMMUNE
Veiledning i institusjonsbarnevernet: Hvordan øke inntoning og refleksjon hos veiledere og miljøpersonale?BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
Virkning og effekt av områderettet innsats for utsatte barn og unge.TRONDHEIM KOMMUNE
Munch og USA. En studie av vandreutstillingen «Edvard Munch» (1950-51).KODE KUNSTMUSEER OG KOMPONISTHJEM
Biometri og presentasjonsangrep - Samspill menneske og maskin, KI og rettferdig behandling.POLITIDIREKTORATET

Kjelde: Regjeringa

Powered by Labrador CMS