Bekymra tillitsvalgte på Veterinærhøgskolen: Elin Pålerud (Parat), Hege Brun-Hansen (Den norske veterinærforening), Caroline Piercey Åkesson (Forskerforbundet) og Trude Stallemo (NTL). Foto: Siri Øverland Eriksen

Opposisjonen vil stille spørsmål til Nybø om veterinærflyttingen

Veterinærtrøbbel. De tre opposisjonspartiene SV, Ap og Sp vil alle stille spørsmål til statsråd Iselin Nybø om flytteprosessen Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet står oppe i. Nybø sier de tar signaler fra de tillitsvalgte på alvor.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tillitsvalgte ved Veteinærhøgskolen er sterkt bekymret for at deres fagmiljø svekkes så kraftig grunnet flytteprosessen at de mister sin europeiske akkreditering som veterinærutdanning. I et møtereferat heter det:

Fakta

Den nye veterinærbygget på campus Ås

63.100 kvm (Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget på 2.100 kvm)

11.800 kvm (Senter for husdyrforsøk)

Byggestart i 2013, ferdigstilles i 2020.

Kostnadsramme: 7,2 mrd. kr

Statsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo.

Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne og det eneste i sitt slag.

Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.

Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer.

Kilde: Fra Statsbyggs sider om prosjektet Campus Ås

«Organisasjonene og Hovedverneombudet er sterkt bekymret for Veterinærhøgskolen og mener at ledelsen og Universitetsstyret må tettere på og støtte fakultetet i den videre prosess med flytting og etablering på Ås. Det uttrykkes bekymring for akkrediteringen på sikt, forskningsproduksjon, PhD opptak, arbeidsmiljø, rekruttering og den fremtidige økonomiske situasjonen.»

I en reportasje i Khrono uttrykker fagorganisjoner og tillitsvalgte både på Veterinærhøgskolen, men også sentralt på NMBU, at de er svært urolige for situasjonen og at de ansatte er fryktelig slitne.

— Vi i fagforeningene etterlyser en garanti fra statsråd og storting om tilføring av økonomiske ressurser for å motvirke den negative produksjonen som følge av den store slitasjen flytteprosessen har hatt over mange år, der ansatte har bidratt langt utover det man kan forvente. En del av bevilgningene fra departementet beregnes ut fra produksjon av doktorgrader. Nedgang i denne produksjonen får derfor virkning for bevilgningene fremover i tid, understreker fagforeningsrepresentantene.

Det blir et fantastisk bygg, og jeg er helt sikker på at dette kommer til å bra, men jeg kan love at vi tar med oss alle signaler fra fagforeninger og tillitsvalgte, og vi skal fortsette å følge nøye med framover.

Iselin Nybø

Slik ble fusjon og bygg til

I januar 2008 ble det klart at rødgrønne regjeringen samtidig som de ville gå for fredningen av det store naturområdet Trillemarka i Buskerud, en kampsak for SV, også ville si ja til flyttinga av Veterinærutdanningen, ut av Oslo og til Ås. En kampsak for Senterpartiet.

Fra 1. januar 2014 var fusjonen mellom daværende Norges veterinærhøyskolen (NVH) og daværende Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) et faktum og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) en realitet.

Prosjekteringen av det nye bygget i Ås startet ikke lenge etter fusjon og flytting var bestemt. Men selve byggingen satte for alvor fart i 2013.

Kostnadsrammen for prosjektet er på 7,2 milliarder kroner.

Byggeprosjektet er ett år forsinket. Man skulle flyttet inn for fullt høsten 2019, men det er utsatt til høsten 2020.

Arnstad: — Vi har bedt om oversikter mange ganger

Marit Arnstad er stortingsrepresenatnt for Senterpartiet og sitter i utdannings- og forskningskomiteen.

— Jeg deler de ansatte og tillitsvalgtes bekymring over situasjonen slik den her er presentert. Stortinget vedtok fusjon og flytting allerede i 2008. Byggeprosjektet startet i 2013. Det er regjeringens ansvar å sørge for at prosjektet kan gjennomføres uten at det går på bekostning av undervisning, forskning og ansattes arbeidsmiljø, understreker Arnstad til Khrono.

Jeg vil stille et spørsmål til statsråden om hvordan regjeringen nå vil sikre at forsinkelsene ikke vil føre til ytterligere belastning på de ansatte, ivareta kravene til akkreditering og sikre at NMBU får kompensert for merkostnadene og økte driftsutgifter i årene framover,

Marit Arnstad

Hun legger til:

— Det er uakseptabelt å tappe NMBU for ressurser som kan svekke fagmiljøet og den viktige forskningsaktiviteten som Norge er helt avhengig av.

Arnstad forteller at Senterpartiet gjentatte ganger har kritisert regjeringen for ikke å legge fram for Stortinget en prioritert oversikt over pågående og framtidige bygge- og investeringsprosjekter i UH-sektoren. Hun mener denne saken også illustrerer hvor skjevt dagens finansieringssystem slår ut for enkeltinstitusjoner.

— Jeg vil stille et spørsmål til statsråden om hvordan regjeringen nå vil sikre at forsinkelsene ikke vil føre til ytterligere belastning på de ansatte, ivareta kravene til akkreditering og sikre at NMBU får kompensert for merkostnader og økte driftsutgifter i årene framover, sier Arnstad.

Nybø: Forstår at det er krevende

Iselin Nybø bekrefter overfor Khrono at hun også nylig har hatt møter med styreleder og rektor på NMBU om det nye veterinærbygget, utviklingen av Campus Ås og selve flytteprosessen.

— Mitt inntrykk er at NMBU har en svært kompetent ledelse som tar alle sider av denne saken på det største alvor, starter Nybø.

Fakta

Veterinærhøgskolen

Er eget fakultet under NMBU. De ble vedtatt flyttet og samlokalisert og fusjonert med daværende UMB i 2008.

Byggingen av nytt bygg for Veterinærhøyskolen startet i 2013, og man skal flytte inn våren 2020, ett år etter planen.

Veterinærhøgskolen har to profesjonsutdanninger, veterinærutdanning og dyrepleieutdanning.

Begge utdanninger er akkreditert i et europeisk fellesskap for veterinærutdanninger i hele Europa.

P411 årsverk, totalt 500 studenter

Fire institutter:

Dekan er Anne Storset.

— Men samtlige fagforeninger, sentralt på universitetet og lokalt på Veterinærhøgskolen uttrykker sterk uro, og håper på drahjelp fra høyeste hold?

— Den type bygge- og flytteprosess som de ansatte ved NMBU og Veterinærhøgskolen er i er svært krevende. De skal jo ikke bare flytte inn i et nytt bygg i nærområde, her snakker man om såpass lang flytting at for noen handler det om at de må ta med seg hele familien til Ås. Jeg har stor forståelse for at alle sider av denne prosessen er svært krevende for de ansatte, understreker Nybø.

Samtidig legger hun til at storsamfunnet bruker godt over 7 milliarder på at Veterinærhøgskolen og veterinærinstituttet skal få Europas mest moderne fasiliteter innenfor veterinærundervisning og klinikker.

— Det blir et fantastisk bygg, og jeg er helt sikker på at dette kommer til å bra, men jeg kan love at vi tar med oss alle signaler fra fagforeninger og tillitsvalgte, og vi skal fortsette å følge nøye med framover, understreker Nybø.

Sandberg: Har bedt om ekstra penger

Nina Sandberg er talsperson for høyere utdanning i Arbeiderpartiet og sitter i utdanningskomiteen på Stortinget.

— Vi i Arbeiderpartiet er svært opptatt av at flytteprosessen Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet går gjennom, ikke må gå ut over studenter, fagmiljøer eller kompetanse. Ettersom Veterinærinstituttet er inne i en krevende økonomisk situasjon, har Arbeiderpartiet allerede i Stortinget bedt høyreregjeringen sikre videre drift av dagens fagmiljøer og regionale struktur, med forslag til bevilgning i revidert nasjonalbudsjett, forteller Sandberg til Khrono.

Det er høyreregjeringens ansvar å foreslå eventuelle nødvendige ekstrabevilgninger for å sikre dette.

Nina Sandberg

Hun trekker fram at Arbeiderpartiet mener det er helt vesentlig at solid veterinærfaglig kompetanse opprettholdes i hele landet, også fagmiljøet på Adamstua som skal til Ås.

— Når de tillitsvalgte på Veterinærhøgskolen nå reagerer, skal det tas på alvor. Det ser vi at ledelsen ved NMBU gjør. Det må også høyreregjeringen gjøre, og ikke skyve hele ansvaret i fanget på Veterinærinstituttet eller NMBU, understreker Sandberg og legger til:

— Det er høyreregjeringens ansvar å foreslå eventuelle nødvendige ekstrabevilgninger for å sikre dette. Jeg vil i Stortinget stille statsråd Nybø skriftlig spørsmål om hva hun gjør for å sørge forutsigbar finansiering slik at ikke det veterinærfaglige miljøet på Adamstua svekkes og forvitrer.

Fagerås: Sender spørsmål til Nybø

Mona Fagerås er SVs talsperson for høyere utdanning. Hun understreker at informasjonen hun leser gjør henne bekymret.

— Og jeg tar signalene fra de ansatte på alvor. Men dette er ikke noe vi på Stortinget kan ordne opp i. Dét er det regjeringen som må gjøre, mener Fagerås og fortsetter:

Nybø bør svare for seg, og det litt fort.

Mona Fagerås

— Nybø bør svare for seg, og det litt fort. Jeg synes at Nybø må ta ansvar her, og derfor vil jeg vil stille skriftlig spørsmål om dette i løpet av kort tid, sier Fagerås til Khrono.

Bruker store beløp

Anne Storset er dekan på fakultet Veterinærhøgskolen på NMBU. Khrono spør henne om hun er like bekymra som fagforeningene, og om hun opplever de får nok støtte ressursmessig til å gjennomføre forsvarlig flytteprosess.

— NMBU Veterinærhøgskolen er inne i en svært krevende prosess. Vi skal opprettholde normal drift samtidig med at vi skal håndtere bygge- og flytteprosessen og det høye kravet til brukermedvirkning den medfører. Det er vanskelig for ansatte å akseptere at det ikke er satt av midler fra Kunnskapsdepartementet sin side til vårt arbeid med planlegging og overtagelse av det nye bygget, uttaler Storset.

Hun legger til at NMBU bruker store beløp på dette, men det rekker dessverre altfor kort i en så omfattende prosess.

— Vi har hatt altfor mange gjøremål over lang tid og nå begynner vi å se resultatene av dette. De ansatte på Veterinærhøgskolen har klart å holde et høyt nivå på både ordinære oppgaver og arbeidet vi utfører i forbindelse med flyttingen, og det føler jeg stor respekt og takknemlighet for, understreker Storset.

Skal vi klare driften, må vi få de 20 nye fullfinansierte plassene på veterinærstudiet som vi har oppfattet som en forutsetning for å bygge et bygg med denne størrelsen. Vi har dessverre ikke fått bekreftet fra departementet at vi får disse plassene.

Anne Storset

Etterlyser bekreftelse på 20 ekstra studieplasser

Hun forteller videre at de nå bemanner noe opp i forbindelse med sluttfasen av prosjektet, og også må hjelpe de ansatte med å finne ut hva man kan prioritere ned for å rekke alle ekstraoppgavene.

— Jeg tenker at vi klarer dette hvis vi står sammen, og setter pris på at organisasjonene er støttende i denne prosessen.

— Fagforeningene er bekymra for framtidige merutgifter grunnet økte driftsutgifter for nytt bygg. Har dere fått noen forsikringer her?

— Jeg har full tillit til at NMBUs ledelse håndterer ny driftssituasjon på best mulig måte. Veterinærstudiet er et kostbart studie, men derfor får vi også mye betalt per student fra Kunnskapsdepartementet, svarer Storset.

— Fagforeningene er bekymret for akkreditering, hva tenker du om dette?

— Jeg er veldig glad for at de tillitsvalgte følger situasjonen nøye. Vi håper at vi kan opprettholde den gode kvaliteten på våre studier også i fremtiden. De nye byggene skal jo legge til rette for dette. Men skal vi klare driften, må vi få de 20 nye fullfinansierte plassene på veterinærstudiet som vi har oppfattet som en forutsetning for å bygge et bygg med denne størrelsen. Vi har dessverre ikke fått bekreftet fra Kunnskapsdepartementet at vi får disse plassene, påpeker Storset, men legger til:

— NMBU Veterinærhøgskolen har opplevd en nedgang i opptak av PhD-studenter. Jeg tror den er forbigående og at tallene vil øke igjen når vi har lagt flytteprosessen bak oss.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS