Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge har foreløpig flest kandidater av de ni som skal ha nye styrer i år, her fra et styremøte i november. Foto: Eva Tønnessen

Ansatte ved de ferskeste universitetene stiller med flest kandidater til styreverv

Styrevalg. Ni universiteter og høgskoler skal ha nye styrer i år. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kjemper 29 ansatte om å få sitte i styret, mens ved OsloMet ønsker 26 ansatte seg styreplass.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ni universiteter og høgskoler skal ha nye styrer i år, blant dem OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

I tillegg skal Høgskolen i Innlandet ha nytt styre, men ikke før 1.januar og derfor skjer valget av ansatterepresentanter der først til høsten.

Ved de to ferske universitetene er interessen for å sitte i styrene er stor blant de ansatte; 29 kandidater ved USN og 26 ved OsloMet.

Ved OsloMet ble listen klar mandag 8. april og der står navnene til de fire professorene Nils Pharo, Tale Skjølsvik, Karl Joachim Breunig og Kari Mari Jonsmoen. På listen står også førsteamanuensis Einar Belsom, som i 2013 varslet om det han mente var både ulovlig og urettferdig sensurmetode ved eksamen og dermed ble den første varsleren ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus.

Førsteamanuensis Einar Belsom stiller til OsloMet-styret. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Antall kandidater viser en økning fra sist valg og vi ser også en god spredning med tanke på hvilken enhet kandidatene jobber ved.

Nina Waaler

Einar Braathen, som er forsker ved by- og regionforskningsinstituttet NIBR, stiller også til valg, mens førsteamanuensis Ingrid Ruud Knutsen er den eneste av dagens faste ansatterepresentanter som stiller til valg for en ny periode. Tale Skjølsvik, som stiller til det nye styret, er varerepresentant i dagens styre.

Prorektor Nina Waaler er leder for valgstyret ved OsloMet. Hun er fornøyd med kandidatlisten.

— Antall kandidater viser en økning fra sist valg og vi ser også en god spredning med tanke på hvilken enhet kandidatene jobber ved. Jeg ser frem til et viktig og spennende valg og oppfordrer til høy valgdeltakelse, sier hun.

Valget ved OsloMet foregår 20.-24. mai.

Eksterne oppnevnes i vår

Mens ansatte velger styrerepresentanter for faglig og teknisk-administrativt ansatte er det Kunnskapsdepartementet som oppnevner nye eksterne styremedlemmer ved universiteter og høgskoler. De ni som skal ha nye styrer hadde frist til 1. februar med å komme med 10 navneforslag hver, men de eksterne styremedlemmene er ennå ikke oppnevnt.

Studentene velger sine to styrerepresentanter i egne valg.

31 kandidater ved USN

USN er vinneren i antall kandidater blant de ansatte og har 22 som stiller til de 4 styreplassene for faglig ansatte og 9 til den ene styreplassen for teknisk/administrativt ansatte, går det fram av listen som ble klar rett før helgen. Valget skal foregå 1.-15. mai.

Fakta

Nye styrer

Ni universiteter og høgskoler skal ha nye styrer fra 1. august i år.

I tillegg skal Høgskolen i Innlandet ha nytt styre fra 1. januar 2020. Det skal ikke gjennomføres valg til styret ved Høgskolen i Innlandet før høsten 2019.

Universitetet i Sørøst-Norge, OsloMet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda, Kunsthøgskolen i Oslo og Samisk høgskole skal ha nye styrer fra 1. august i år.

Ifølge universitets- og høgskoleloven er normalordningen at styret skal ha elleve medlemmer og bestå av fire medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer.

Kunnskapsdepartementet oppnevner de eksterne styremedlemmene og utpeker et av dem til å være styrets leder.

Hvis rektor er valgt er rektor styrets leder, og trer inn i styret i stedet for ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling.

Styret selv kan fastsette en annen styresammensetning enn fastsatt i første ledd. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst halvparten av styrets medlemmer.

Blant navnene på listen er det seks ansatte som har den faglige toppstillingen professor eller dosent; Tony Burner, Rune Bakke, Mette Bunting, Lars Frers, Aud Johannessen og Erlend Ellefsen Vinje.

Professor Tony Burner stiller til USN-styret. Foto: Brage Lie Jor

Valgstyrets leder, Jonn Syse, er gledelig overrasket over at det er såpass mange som stiller.

— Det er veldig bra og noen av dem er veldig motiverte og vil kjempe for plassen, sier han.

Hva kan grunnen være til at såpass mange stiller?

— Vi har jo oppfordret til beds deltakelse og dette tyder kanskje på at vi har et godt intranett, sier han.

— Blir det valgkamp og valgmøter nå?

— Vi skal ikke ha fysiske valgmøter, det blir for komplisert hos oss hvor vi har åtte campuser. Kandidatene skal presentere seg på nettet og vi vurderer om det skal bli mulig å stille spørsmål til dem, sier han.

Det er første gang det arrangeres valg til styret etter at Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte 1. januar 2016 og ble universitet 4. mai 2018.

22 stilte ved Universitetet i Stavanger

Ved Universitetet i Stavanger er valget allerede gjennomført og det var relativt stor interesse blant de ansatte for å sitte i styret. Totalt 10 teknisk/administrative, 10 vitenskapelig ansatte og to midlertidig vitenskapelig ansatte stilte.

Valget ble gjennomført i perioden 6.-12. mars og de som ble valgt inn som faste representanter er:

 • Professor Sigrun Karin Ertesvåg (fast vitenskapelig)
 • Professor Kolbjørn Kallesten Brønnick (fast vitenskapelig)
 • Førsteamanuensis Svein Tuastad (fast vitenskapelig)
 • Stipendiat Stig Erlend Bjønness (midlertidig vitenskapelig)
 • Sjefingeniør Tuan Williams (teknisk/administrativ)

Etterlyste valgmøter

I forkant av valget kritiserte flere ansatte ved UiS, blant dem førsteamanuensis Svein Tuastad, at det ikke var lagt opp til tradisjonelle valgmøter der kandidatene møtes og presenterer seg for velgerne.

Valgstyrets leder Tore Bjørn Hatleskog skrev på ansattesiden til UiS at erfaringen med slike møter er at oppmøtet er lavt, for eksempel møtte det ved forrige valg til universitetsstyret i overkant av 40 tilhørere til totalt tre valgmøter, tilsvarende 2-3 prosent deltakelse.

«I en stadig travlere hverdag, der de digitale mulighetene blir stadig bedre, var vurderingen denne gang at en nettbasert presentasjon, med mulighet for å stille spørsmål til kandidatene, totalt sett var en mer hensiktsmessig løsning», skrev Hatleskog på debattforumet, men la til at valgstyret vil gjøre en evaluering av gjennomføringen av valget i etterkant, der innspill fra de ansatte vil inngå.

Agder velger nå

Ved Universitetet i Agder stiller 10 kandidater til styreplassene for ansatte i universitetsstyret, 6 fra faglig ansatte og 4 fra teknisk-administrative. Valget pågår og avsluttes 10. april. Det skal velges 2 representanter og 3 vara fra faglig ansatte og 1 representant og 2 vara fra teknisk/administrativt ansatte , mens én representant fra midlertidige faglig ansatte skal velges senere i vår.

— Noen flere kandidater enn 10 kunne vært bra, men når det er sagt, så er de som har stilt gode kandidater, sier Anne Elizabeth Stie, som er leder av valgstyret ved Universitetet i Agder.

Høgskolen i Molde har valg på styrerepresentanter 11. april. Her er det i alt 11 kandidater.

Styremedlemmer for vitenskapelig ansatte: Hege Bakken, Linda Bøyum-Folkeseth, Lisa Hansson, Kari Westad Hauge, Kjetil Haugen, Harald M. Hjelle og Ragnhild Michalsen.

Styremedlemmer for øvrige ansatte: Lena Håre, Merete Ludviksen, Øystein Nerland og Anette K. Myrstad.

Ved flere har ikke fristen gått ut

Ved Høgskulen på Vestlandet er fristen for å foreslå kandidater til høgskolestyret fredag 12. april. Styrevalget skal gjennomføres 20.- 24. mai 2019. Et eget krav ved HVL er at minst to nærregioner skal være representert i gruppen undervisnings- og forskerpersonale.

Ved Høgskulen i Volda er det heller ikke klart hvem som stiller til valg til to styreplasser for faglig ansatte og én plass for administrative, pluss varaer. De nominerte kandidatene skal presenteres 3. mai og valget gjennomføres 20.-24. mai.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo er fristen for å nominere kandidater 2. mai og selve valget blir 23. mai, med forhåndsstemming fra og med 6. mai. Det skal velges fire interne styremedlemmer – tre faglig ansatte og én teknisk-administrativ ansatt.

Samisk høgskole avholder valg på ansatterepresentanter først i slutten av mai og har derfor ikke gjennomført nominasjonsprosessen.

Kandidater ved OsloMet:

Valg skal foregå 20.-24. mai og det skal velges 4 fra faglig ansatte med 2 vara og 1 fra teknisk-administrativt ansatte med 1 vara.

Fra faglig ansatte:

GFørsteamanuensis Birgitte Kjos Fonn stiller til OsloMet-styret. Foto: OsloMet
 • Anne-Line Kjos Sollie, universitetslektor, Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Birgitte Kjos Fonn, førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Einar Belsom, førsteamanuensis, SAM
 • Einar Braathen, forsker I, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • Eldbjørg Marie Schön, førstelektor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Emilia Andersson-Bakken, førsteamanuensis, LUI
 • Heidi Woll, universitetslektor, SAM
 • Inger Vederhus, førstelektor, LUI
 • Ingrid Ruud Knutsen, førsteamanuensis, HV
 • Kari Mari Jonsmoen, professor, Universitetsbiblioteket
 • Karl Joachim Breunig, professor, SAM
 • Laila Belinda Fauske, studieleder, TKD
 • Nils Pharo, professor, SAM
 • Tale Skjølsvik, professor, Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)
 • Thorgeir Kolshus, førsteamanuensis, LUI
 • Trine Staff, førsteamanuensis, HV
Ingrid Ruud Knutsen stiller til fire nye år i osloMet-styret. Foto. Petter Berntsen

Fra teknisk-administrativt ansatte:

 • Christian Trampe-Ewert, senioringeniør, Avdeling for eiendom
 • Hege Maria Bergersen, kontorsjef, HV
 • Ellen Merethe Magnus, prosjektleder, Avdeling for utdanning
 • Jannicke Eriksen, seniorrådgiver, Avdeling for utdanning
 • Johannes Slaattelid, seniorrådgiver, Universitetsbiblioteket
 • Lene Bomann-Larsen, seksjonssjef, TKD
 • Mari Devik, rådgiver, TKD
 • Nabil Mounzir Safadi, seniorrådgiver, Avdeling for IKT
 • Nina Helene Løvmo, seniorrådgiver, Avdeling for FoU
 • Tore Jascha Lichtenstein Vogt, seniorrådgiver, SAM

Kandidater ved Universitetet i Sørøst-Norge

Fra faglig ansatte stiller:

Professor Aud Johannessen stiller til valg til styret ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: USN
 • Gry Aalde, universitetslektor
 • Rune Bakke, professor
 • Liv Kirsti Brunstad, universitetslektor
 • Mette Bunting, dosent
 • Umar Burki, førsteamanuensis
 • Tony Burner, professor
 • Marit Gunda Gundersen Engeset, førsteamanuensis
 • Lars Frers, professor
 • Elisabeth Holm Hansen, førsteamanuensis
 • Christian Hovden, universitetslektor
 • Tor Erik Jensen, universitetslektor
 • Aud Johannessen, professor
 • Jørn Klein, førsteamanuensis
 • Anna Moxnes, universitetslektor
 • Vibeke Narverud Nyborg, stipendiat
 • Mona Sæbø, førsteamanuensis
 • Bonnie Uchermann, førstelektor
 • Erlend Ellefsen Vinje, dosent
 • Knut Vågsæther, førsteamanuensis
 • Mattias Øhra, universitetslektor

Fra teknisk/administrativt ansatte stiller:

 • Synnev Aas Aaby, seniorrådgiver
 • Thomas Dyrland, praksiskonsulent
 • Hedda Synøve Birgitta Finstad, fakultetsrådgiver
 • Sigurd Kraft Gulbrandsen, rådgiver
 • Bjørn Ivar Haugdal, overingeniør
 • Øyvind Bakke Reier, rådgiver
 • Sigrid Jangaard Strand, rådgiver
 • Helga Veronica Tinnesand, seniorrådgiver
 • Jill Eirin Undem, organisasjonskonsulent

Valget foregår i perioden 1.-15.mai og er et preferansevalg. Kandidatene skal presenteres seg ved å svare på 3 spørsmål. Denne presentasjonen blir lagt på intranett før påske. Det skal velges 4 representanter og 4 vara i gruppen ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og 1 representant og 1 vara i gruppen ansatte i teknisk eller administrativ stilling.

Universitetet i Agder:

Valget på ansatte representanter avsluttes 10. april. Kandidater fra faglig ansatte:

Per Elias Drabløs sitter i dagens styre ved Universitetet i Agder og stiller for en ny periode. Foto: UiA
 • Ann Kristin Eklund, Nilsen, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
 • Toril Borch Terkelsen, førsteramanuensis, Institutt for helse- og sykepleievitenskap
 • Paul Ragnar Svennevig, univetsitetslektor, Institutt for ingeniørvitenskap
 • Per Elias Drabløs, førsteamanuensis Institutt for rytmisk musikk
 • Hilde Lohne Seiler, førsteamanuensis, Fakultet for helse og idrettsvitenskap
 • Gro-Renée Rambø, professor, Institutt for nordisk og mediefag

Kandidater fra administrativt/teknisk personale:

 • Kristin Skoglund Robstad, seniorrådgiver Avdeling for lærerutdanning
 • Ingrid Susanne Andersen, seniorrådgiver Studieavdelingen
 • Inger Margrethe Stoveland, seniorrådgiver, Leder av Fluks- senter for ung kunst og kultur, Fakultet for kunstfag
 • Målfrid Tangedal, seniorrådgiver, Forskningsadministrativ avdeling
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS