valgkamp

Arbeiderpartiet vil ha «mer og bedre utdanning til flere»

Norges største opposisjonsparti ser høyere utdanning og forskning som sentrale områder når de skal snekre sammen et nytt program. Nå foreligger programutkastet.

Stortingsrepresentant Nina Sandberg har bakgrunn som forsker og sitter i Utdannings - og forskningskomiteen for Ap.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 1. Mer og bedre utdanning til alle
 2. Bedre vilkår for de som gjør jobben, altså studentene og de ansatte i akademia.
 3. Forskning som setter oss i stand til å løse de samfunnsutfordringer vi står overfor
Fakta

Arbeiderpartiet vil

 • At høyere utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter.
 • Trappe opp antall nye studieplasser, særlig på områder som er viktige for arbeidslivet.
 • Innføre en tillitsreform for universitets- og høgskolesektoren ved å:
  Styre sektoren mer basert på tillit, med overordnede mål.
  Avvikle unødvendige og byråkratiske kontrollregimer.
  Gjennomgå finansieringsordningen slik at den fremmer lærestedenes brede samfunnsoppdrag, bidrar til bedre studiekvalitet og de faktiske utdanningskostnadene dekkes.
 • Gjøre universiteter og høgskoler til en mer attraktiv karrierevei ved å
 • Bedre kjønnsbalansen, stramme inn regelverket for bruk av
 • Midlertidige stillinger og sørge for at midlertidigheten kommer ned på nivå med arbeidslivet for øvrig.
 • Sørge for at bygg og infrastruktur på universiteter og høgskoler holder tilfredsstillende standard, og legge frem en prioriteringsliste for nybygg og investeringer.

Kilde: Arbeiderpartiets programutkast

Dette er tre stikkord Nina Sandberg trekker fram som leserveiledning til programutkastet, punkter der hun mener Arbeiderpartiets politikk skiller seg vesentlig fra regjeringen politikk.

— Det er jo ikke alltid så godt å se forskjell på partienes politikk på dette området. Alle vektlegger sterke institusjoner, høy kvalitet og poengterer betydningen av forskning?

— Ta for eksempel gratisprinsippet da. Da Høyre la fram sitt programutkast var dette prinsippet strøket bort. Man åpner i første omgang for at internasjonale studenter skal betale skolepenger. Hva blir det neste, spør Sandberg.

Hun legger til:

— Iselin Nybø sa i sin tid som høyere utdanningsminister at hun ville avlyse debatten om gratisprinsippet. Nå skaper høyreregjeringen usikkerhet igjen, trekker Sandberg fram, som samtidig slår fast at for Arbeiderpartiet er gratisprinsippet helt ufravikelig.

Nina Sandberg har ledet et utvalg i Arbeiderpartiet som har jobbet med partiets politikk for høyere utdanning og forskning. Dette arbeidet skal lede fram til en egen rapport, men utvalget har også spilt inn til partiets programutkast.

Les også: Vil skrote tilleggspoeng og digitalisere all utdanning

Tillitsreformen

Nina Sandberg trekker i tillegg fram at hun er særlig fornøyd med at den tillitsreformen Arbeiderpartiet foreslo for skolen, er videreutviklet i programmet, og skal inn i offentlig sektor som helhet.

— Utstrakt målstyring og New Public Management skal byttes ut med styring basert på verdier som tillit, åpenhet og samarbeid. I universitets- og høgskolesektoren betyr det å styre sektoren mer basert på tillit, med overordnede mål, trekker Sandberg fram og fortsetter:

— Unødvendige, byråkratiske kontrollregimer skal avvikles. Her er regjeringens 98 nye klima-indikatorer er et godt eksempel. Vi vil at finansieringsordningen skal bidra til å fremme institusjonenes samfunnsoppdrag, bedre studiekvaliteten og dekke de faktiske utdanningskostnadene.

Sandberg understreker også at tillit til at jobben gjøres krever at rammene er gode nok.

Fakta

For studentene

 • Innføre 12 måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn under 16 år og opptjening av rettigheter til foreldrepermisjon for studenter, og la studenter ta betalt foreldrepermisjon i studietiden.
 • Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året, med vekt på pressområder der behovet er størst.
 • Løfte studiekvaliteten gjennom bedre veiledning og oppfølging, mer praksis, bedre digitale løsninger og ved å stille større krav til studieintensitet.
 • Legge frem en ny modell for studiefinansiering som bedre legger til rette for heltidsstudenter og gir mulighet for differensiert finansiering for utdanning på deltid.

— Hele, faste stillinger gir kontinuitet i arbeidet, og universiteter og høgskoler til en mer attraktiv karrierevei. Vi har tiltak for redusert midlertidighet, og selvsagt for mangfold og kjønnsbalanse, slik at de beste talentene kan rekrutteres, uansett bakgrunn. Kunnskapsorganisasjoner styres best ut fra respekt for fagfolk og involvering av de ansatte.

Velferd, vekst og verdiskaping

I programutkastet kan vi også lese at partiet vektlegger at en sterk universitets- og høgskolesektor legger grunnlaget for framtidig velferd, vekst og verdiskaping.

Arbeiderpartiet sier de vil bedre studenters og ansattes arbeidsvilkår, redusere midlertidighet og fremme bred rekruttering, bedre likestilling og mangfold innenfor utdanning og forskning.

«Kvaliteten i forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes i framtiden med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap, sikre et omstillingsdyktig nærings- og arbeidsliv og bidra til fornyelser og innovasjon i offentlig sektor», beskrives det i utkastet.

Arbeiderpartiet skriver at de vil sikre den akademiske friheten og bidra til at publiserte forskningsresultater er tilgjengelig for alle.

Partiet legger også til at flere nybygg og tilrettelagt infrastruktur er sentralt for å sikre en solid utdanningssektor, og for at sektoren skal tiltrekke til seg dyktige studenter og forskere i årene fremover.

Utkastet ble presentert fredag 25. september og skal nå diskuteres i og rundt partiet. I april neste år er det landsmøte, og da skal endelig program bli vedtatt.

Les også: Her kan du lese hele programutkastet

— Flere studieplasser, mindre midlertidighet

Nina Sandberg har mye på hjertet når hun skal fortelle om innholdet i programutkastet som kobler seg opp mot høyere utdanning og forskning.

Hun vektlegger at partiet hele tiden har sett behovet for flere studieplasser, ikke bare under koronapandemien, slik hun mener er tilfelle med regjeringen.

— Vi skal ha en raus ordning med studieplasser. De skal være fordelt over hele landet, og områder som er viktige for arbeidslivet skal vektlegges, slik som lærer, sykepleier, ingeniører for å nevne noe. Dette vil gjøre oss bedre rusta for å møte framtidens utfordringer, sier Sandberg.

Hun trekker fram at studentene trenger bedre oppfølging og veiledning, og Arbeiderpartiet lover at ikke en eneste campus skal legges ned de neste fire årene hvis de får bestemme, med mindre det er avgjørende for å ivareta viktige nasjonale interesser. Det betyr at Arbeiderpartiet ønsker at de lokale kreftene skal brukes på å utvikle gode lokalsamfunn, ikke på å hele tiden måtte kjempe for de utdanningstilbudene man allerede har.

Sandberg er også opptatt av arbeidsforholdene for de ansatte i kunnskapssektoren.

— Vi må få bukt med den store og utidige bruken av midlertidighet, og vi må sikre god og trygge arbeidsvilkår slik at det igjen blir attraktivt å velge akademia som karriere og arbeidsplass, sier Sandberg.

Forskning for omstilling og klima

Sandberg understreker at forskning er en forutsetning for utvikling og vekst, og helt nødvendig for å møte de store utfordringene som landet vårt og verdenssamfunnet står overfor.

— Vi vil styrke norsk forskning, både i regi av det offentlige og i næringslivet. Norge skal og kan være en drivkraft i den internasjonale kunnskapsutviklingen og ha varige verdensledende miljøer innenfor områder der vi har særlige fortrinn, forteller Sandberg og trekker blant annet fram fra programforslaget:

 • Videreføre treprosentmålet i forskningspolitikken, og legge frem en strategi for at forskning og utvikling i næringslivet utgjør to prosent av BNP innen 2030.

— Vi vil også Innføre et forskningsløft for klima og omstilling ved at vi prioriterer mer av fellesskapets forskningsmidler til områder der samfunnet har størst behov, som klima og bærekraft.

Hun forteller at partiet vil satse mer på langsiktig forskning gjennom ordninger som Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), kompetanseklynger og flerårige forskningsprogrammer.

— Vi vil også heve departementenes forskningsandel og sikre bedre samordning av forskningspolitikken på tvers av staten, organisasjonene og næringslivet.

Sandberg trekker også fram at søknadsbyråkratiet har vokst over alle proporsjoner og Arbeiderpartiet vil fordele midlene på litt nye måter.

— Kanskje behøver ikke alt konkurranseutsettes. Konkurranser i seg selv er ikke farlige, men nå det går spå mye tid til søknadsskriving som vi ser i dag, er det på tide å stoppe opp og se på alternative løsninger, sier Sandberg og legger til et siste punkt:

- Vi vil sørge for at offentlig finansiert forskning er offentlig tilgjengelig, og sikre at alle høyere utdanningsinstitusjoner har gode ordninger for publisering med åpen tilgang.

Powered by Labrador CMS