En evaluering av Nokut, slik Aune-utvalget foreslår, kommer for tidlig og omfatter for få, mener Nokut-direktør Tejre Mørland. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Aune-utvalget vil evaluere Nokut. Direktør Terje Mørland er forundret.

Evaluering. En evaluering bør omfatte oppgavene til og arbeidsdelingen mellom Nokut, Diku, Unit, deler av Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet, mener Terje Mørland, og ikke bare Nokut.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forrige uke ble forslaget til ny universitets- og høgskolelov lagt fram og presentert av utvalgsleder Helga Aune. Et av kapitlene i utvalgets 400 sider lange gjennomgang handler om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Terje Mørland er administrerende direktør for Nokut. Han har foreløpig bare lest den delen av utredningen fra utvalget som handler om Nokuts oppgaver.

... jeg reagerer både på timingen og innretningen på evalueringen.

Terje Mørland

Og Mørland er forundret over at utvalget så sterkt betoner at det er behov for å evaluere Nokuts rolle og funksjon.

Fakta

Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Formålet med Nokut er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved

  • å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning
  • å godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge

Nokuts arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning og godkjent utenlandsk utdanning. I sitt arbeid skal NOKUT bistå utdanningsinstitusjonene i utviklingsarbeidet deres og stimulere til kvalitetsutvikling som sikrer et høyt internasjonalt nivå i utdanningstilbudene ved institusjonene.

Kilde: nokut.no

Utvalget skriver i sin oppsummering i kapittelet som omhandler det nasjonale tilsynsorganet:

«Det igangsettes et arbeid med å evaluere NOKUTs rolle og oppgaver, og vurdere den mest hensiktsmessige organiseringen av et kvalitetssikringsorgan for norsk høyere utdanning.»

— Jeg er enig i at en evaluering av hvordan Nokut håndterer henholdsvis den faglige uavhengige rollen og forvaltningsrollen vil være fornuftig om noe tid. Men jeg reagerer både på timingen og innretningen på evalueringen, sier Mørland til Khrono.

Han synes det bra at utvalget understreker behovet for et uavhengig, kunnskapsbasert kvalitetssikringsorgan.

— Utvalget stiller seg så spørsmålet om andre oppgaver som legges til Nokut, kan forstyrre dette arbeidet. Det utvalget antakelig sikter til her er forvaltningsoppgavene vi nylig har fått overført fra departementet, nemlig økonomisk tilsyn og forskriftsforvaltning, sier Mørland.

Nokut-sjefen trekker fram at overføringen av nye forvaltningsoppgaver fra departementet til Nokut er resultatet av en omfattende omorganisering av forvaltningen under Kunnskapsdepartementet, som startet i 2016, og som for Nokuts del først ble avsluttet i fjor.

— Jeg mener derfor det vil være lurt å la endringene få virke noe tid, og at en evaluering også må omfatte oppgavene til og arbeidsdelingen mellom Kunnskapsdepartementet, Nokut, Diku, Unit og deler av Forskningsrådet, sier han.

Trekker fram utfordringer med rolleblanding

Utvalget er opptatt av institusjonene kan bli litt forvirret av at Nokut i dag både har oppgaver der de er helt faglig uavhengig, mens de på andre oppgaver kan instrueres av departementet.

Om dette skriver utvalget:

«Siden Nokuts oppgaveportefølje er utvidet, møter institusjonene Nokut i mange ulike roller. Det kan føre til at både Nokut og institusjonene kan bli forvirret over hvilken rolle Nokut har i hvert enkelt tilfelle. Økningen i forvaltningsoppgaver kan lede til at tilliten til Nokut som kvalitetssikringsorgan blir svekket. Det kan fort bli vanskelig å se grensen mellom når Nokut opptrer som et faglig uavhengig organ som ikke kan instrueres, og når Nokut gjør oppgaver for departementet på grunnlag av instruksjon.»

— Nokut har en svært viktig oppgave med å kreditere og føre tilsyn av virksomhetene på det faglige nivået. At man får tillatelse til å ha undervisning på de og de områdene. Det er en rolle der tilliten til denne funksjonen er veldig viktig for samfunnet og for universiteter og høgskoler. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt, sier utvalgsleder Helga Aune til Khrono.

Fakta

Nye forslag til UH-lov ble presentert 13. februar

Leder av Universitets- og høgskolelovutvalget, Helga Aune, overleverer utredningen i form av en NOU (Norges offentlige utredninger) til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim torsdag 13. februar.

Utvalget har hatt i oppgave å gå gjennom og vurdere regelverket for universiteter, høgskoler og studentvelferd, blant annet samskipnadsregelverket.

Blant temaene utvalget har sett på er ledelsesmodeller ved universiteter og høgskoler, opptak til høyere utdanning, kjønnspoeng, klagesensur og midlertidige stillinger.

Les også: Hele utredningen

Hun legger til:

— Og hvis Nokut ikke har skarpt skille mellom det og andre forvaltningsoppgaver så kan det hende man får en blandet oppfatning av den rollefunksjonen og det kan påvirke tillitsfunksjonen, og det er det vi sier at det er dette man må se på og vurdere.

Les også: Her kan du lese hele utredningen og forslag til ny lov

I utvalgets utredning heter det også:

«Mange ulike forvaltningsoppgaver kan tvinge Nokut til å måtte prioritere mellom disse, både av budsjettmessige og bemanningsmessige grunner. I prioriteringen mellom mange viktige oppgaver må nødvendigvis noen bli nedprioritert. Det er ikke gitt at kvalitetsarbeidet alltid vil ha førsteprioritet.»

— Bra med debatt

Mørland mener de har en sterk bevissthet rundt rolleforståelse både i styret og i administrasjonen i Nokut.

— Vi er også bevisste på at forvaltningsoppgavene ikke skal gå på bekostning av de faglig uavhengige oppgavene. Dette er for øvrig omtalt i forarbeidene til eksisterende lov. Jeg oppfatter at departementet også er meget bevisst på dette.

Nokut-direktøren har forståelse for at det blir debatt om rollene til et forvaltningsorgan med så inngripende myndighet som Nokut.

— Det har jo blåst litt rundt Nokut og beslutninger den siste tiden. Nord, NLA Høgskolen og Høgskolen i Innlandet, samt omdømmeundersøkelse er noen stikkord. Er det derfor noen føler behov for å evaluere dere?

— Det er lett å forstå at både institusjoner og politikere tidvis kan bli frustrert over konsekvensene av de beslutninger Nokut fatter som et faglig uavhengig organ, sier Mørland.

Fakta

Nokut i vinden

Det siste året har det vært oppmerksomhet om Nokut og vedtak de har gjort:

Nord universitet og deres phd-program

  • Nokut-styret har gitt Nord universitet en frist på to år for å rette opp manglene i ett av deres ph,d-program. Dersom vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt innen fristen, vil Nokut trekke akkrediteringen til doktorgradsprogrammet. Det kan også føre til at Nord mister universitetsstatusen.

NLA Høgskolen som skal vurderes

  • En av årsakene til at Nokut vil gjennomføre revidering av NLA Høgskolens status som høgskole, er at det over tid har kommet bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet.

Høgskolen i Innlandet (Hinn) og universitetsstatus

  • Hinn fikk i første omgang fikk nei fra de sakkyndige på sin søknad om å bli universitet. Høgskolen har svarfrist i disse dager og saken skal mest sannsynlig opp i Nokuts møte i april.

Får kritikk fra UH-topper for omdømmeundersøkelse

  • Styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) kritiserer spørreundersøkelsen som Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) fikk gjennomført blant folk flest nylig. I undersøkelsen blir rundt 1000 folk spurt om hvilke universiteter og høgskoler de mener har høy kvalitet, og hvilke de mener har dårlig kvalitet, blant annet.

Han legger til at han håper alle forstår at en mulig frustrasjon ikke kan og skal påvirke de faglige uavhengige vurderingene Nokut er pålagt å gjennomføre i sin rolle.

— Når det gjelder omdømmeundersøkelser, verken er det eller kommer det til å bli en del av Nokuts virkemidler overfor sektoren, sier han.

Mørland merker seg også at utvalget har kommet med flere forslag som tyder på at de har vært enige i mange av forslagene Nokut har spilt inn til andre deler av utredningen.

— Vi er glad for at utvalget understreker viktigheten av Nokuts faglige uavhengighet, og at Nokut fortsatt bør være regulert i lovs form. Det jeg oppfatter at de er særlig opptatt av å hegne om, er vår rolle som uavhengig kvalitetssikringsorgan – det vil si som en aktør som akkrediterer, fører tilsyn, evaluerer og undersøker kvalitetstilstanden, sier Mørland til Khrono.

Spørsmål ved utenlands utdanning

Aune-uvalget setter spørsmålstegn ved om generell godkjenning av utenlandsk utdanning er en oppgave hvor det er formålstjenlig at Nokut er faglig uavhengig.

«Det fremstår for utvalget som at generell godkjenning av utenlandsk utdanning er en typisk forvaltningsoppgave», skriver de.

— Nokut har godkjent utenlandsk utdanning helt siden vi ble etablert i 2003, og vi har fått til gode faglige synergier mellom dette arbeidet og arbeidet med norsk utdanning. Oppgaven har vært regulert i lov og forskrift hele veien. Jeg har aldri hørt at departementet har hatt behov for å gi oss instrukser utover det om hvordan vi skal godkjenne utdanninger fra utlandet. Så vidt meg bekjent gis det heller ikke instrukser på dette området overfor noen av de andre aktørene i Norge som godkjenner utenlandsk utdanning og kompetanse, sier Mørland.

Han legger til:

— Jeg tror vi gjør klokt i å fastholde at godkjenning av utenlandsk utdanning fortsatt skal være en rent faglig oppgave, og da mener jeg det vil være en styrke at oppgaven fortsatt regnes inn blant de faglige uavhengige oppgavene til Nokut. Jeg tror for øvrig ikke at dette spesielle oppgavefeltet har bidratt til rolleutydelighet overfor de norske universitetene og høgskolene,

Forenkle forskriftene

I sine innspill til utvalget påpeker Nokut behov for en helhetlig gjennomgang av Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift og Nokuts studietilsynsforskrift, og foreslår at disse to forskriftene samordnes i en forskrift.

Dette støtter Aune-utvalget fullt ut.

— I forlengelsen av dette viser utvalget til at det også anbefaler å sette i gang et arbeid med å gjennomgå alle forskriftene under universitets- og høyskoleloven, inkludert å se på om det er mulig å slå sammen flere forskrifter, eventuelt om det er mulig å slå alle forskriftene sammen til én forskrift.

Powered by Labrador CMS