doktorgradsutdanninger

Bare 15 prosent av doktorkandidatene fullfører innen avtalt tid

En ny gjennomgang viser stor variasjon i frafallet og fullføring blant doktorgradskandidatene. Her ser du hvem som fullfører best og minst.

Bare 15 prosent av doktorgradskandidatene fullfører på avtalt tid. Frafallet er på 19 prosent, og det er størst i nord.
Publisert Oppdatert

Av doktorgradskandidater med oppstart i perioden 2010-2016 fullførte 15 prosent innen utløpet av opprinnelig avtaletid. Tallene har vært stabile fra 2010, viser en helt ny gjennomgang av doktorgradstall utført av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hkdir).

Doktorgradskandidater med oppstart 2010 og 2011. Totalt og prosentdel som ikke har disputert etter 10 år. Per institusjon. Sortert etter frafallsprosent. Institusjoner med flere enn fem kandidater 2010 og 2011

Institusjon Kandidatar tatt opp 2010-11 Frafall
NU6450 %
HINN650 %
USN4749 %
HiM944 %
VID838 %
UiA6133 %
NHH3625 %
UiT26024 %
UiS8921 %
Alle314019 %
NTNU82717 %
UiB52517 %
UiO112416 %
MF2015 %
OsloMet2313 %
NMH812,5 %
NIH244 %

Kilde: HKdir og FS

Det er Kunnskapsdepartementet som har bedt HKdir gjøre en ny gjennomgang. Direktoratet har tatt utgangspunkt i tall fra det som heter Felles studentsystem.

Det er til dels stor variasjon mellom institusjonene, både med tanke på hvor mange som fullfører innenfor opprinnelig avtalt tid, men også med tanke på frafall.

Stor variasjon i frafall

HKdir tar utgangspunkt i at en kandidat som ikke har disputert innen ti år, er som frafalt å regne, og har sett på de 3140 kandidatene som ble tatt opp i 2010 og 2011. Totalt var det 19 prosent, eller hver femte kandidat, som aldri kom i mål og fikk disputert.

For de tre universitetene med flest kandidater, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU, er frafallet omtrent det samme, 16 eller 17 prosent.

De to institusjonene som har størst frafall, er Nord universitet og Høgskolen i Innlandet, begge med 50 prosent.

HKdir bemerker at for institusjoner med færre kandidater og i mange tilfeller kortere historie som doktorgradsinstitusjon, kan frafallstallene variere en del, og frafallet ligger høyt.

Forskjellene mellom fagområdene er også store. For medisin og helsefag ligger frafallsprosent på 13 prosent, mens frafallet ved humaniora er 29 prosent.

Kandidater med oppstart i 2010 og 2011 og som hadde fullført i løpet av ti år, brukte i gjennomsnitt 4,8 år på doktorgraden.

Stor variasjon også for gjennomføringstid

Det er også stor variasjon mellom institusjonene med tanke på hvor mange som fullfører innen opprinnelig avtalt tid.

Av de 11901 som ble tatt opp fra 2010-2016, fullførte 15 prosent på avtalt tid.

Høgskulen på Vestlandet, NHH og VID vitenskapelige høgskole fikk alle 22 prosent av sine kandidater fram til disputas innenfor avtalt tid.

I den andre enden av skalaen finner man Universitetet i Agder, Norges musikkhøgskole med 12 og 11 prosent, mens bare 8 prosent av OsloMet sine kandidater hadde disputert på opprinnelig avtalt tid.

Kandidater med oppstartsår 2010-2016. Totalt og prosentdel levert innenfor avtaletid. Per institusjon. Institusjoner med mer enn 10 kandidater totalt.

Institusjon I alt Av dei, levert innanfor opphavleg avtaletid
Høgskulen på Vestlandet3222 %
NHH13022 %
VID vitenskapelige høgskole6022 %
Høgskolen i Molde4520 %
MF vitenskapleig høyskole5718 %
Høgskolen i Innlandet10217 %
Universitetet i Oslo387116 %
Universitetet i Sørøst-Norge21916 %
NTNU302815 %
Universitetet i Bergen189715 %
Universitetet i Stavanger44715 %
Norges idrettshøyskole8814 %
Nord universitet29213 %
UiT103213 %
Universitetet i Agder30012 %
Norges musikkhøyskole5511 %
OsloMet2388 %
Totalsum1190115 %

Kilde: HKdir og FS

Teknologi er fagområdet med lavest tidsbruk for både treårige og fireårige avtaler. For kandidater med treårige avtaler er tidsbruken klart høyest innenfor samfunnsvitenskap.

For fireårige avtaler, derimot, er tidsbruken innenfor humaniora noe høyere enn innenfor samfunnsvitenskap. HKdir beskriver at de ut fra dataene alene ikke klarer å forklare denne forskjellen.

Ulike avtalelengder

Det er ulike lengder på doktorgradsperiodene. Registrerte data i Felles studentsystem viser at treårige avtaler er i klart flertall. Av nye avtaler i 2021 var 54 prosent treårige og 37 prosent fireårige. Dette har endret seg lite de siste ti årene, viser notatet til HKdir.

Det er forskjeller både mellom institusjonene og innen fagområdet med tanke på opprinnelig avtalelengde.

HKdir trekker fram at det i forskriften heter at fire år skal være normalen, og de peker på at et samlet bilde for sektoren viser at realiteten ute på institusjonene ikke er i tråd med forskriften.

Ved de nye universitetene er treårige avtaler i klart flertall. Ved Nord universitet, OsloMet, Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS) utgjorde treårige avtaler mellom 70 og 80 prosent av nye avtaler i 2021.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge, derimot, var 55 prosent av avtalene treårige og 43 prosent fireårige, og man finner en lignende fordeling ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

Høgskulen på Vestlandet skiller seg ut blant de statlige høgskolene og universitetene med et tydelig flertall av fireårige avtaler, med 75 prosent fireårige avtaler, går det fram av notatet fra HKdir.

Spesiell humanioravavtale

Fagområdet humaniora skiller seg mest ut fra gjennomsnittet med 77 prosent treårige avtaler og 22 prosent fireårige, skriver HKdir.

Men de trekker fram at tallene i sterk grad er påvirket av en helt spesiell avtale ved Universitetet i Oslo (UiO), en avtale som omfatter om lag 40 prosent av alle avtaler inngått i 2021. Ved UiO har de innført et gjennomføringsstipend for sine kandidater. Hvis de blir ferdige på 3 år, får de ett år ekstra betalt for å utføre egen forskning. Dette ble innført for å bedre gjennomføringsprosenten ved UiO.

Medisin og helsefag er de eneste fagområdene der avtaler med lengde utover fire år har relativt stort omfang. Her var 15 prosent av avtalene seksårige (11 prosent) eller femårige (4 prosent).

Endringslogg:

Torsdag 08.september 2022, kl 11.05: I tabellen stod det opprinnelig at NMH tok opp 13 doktorgradskandidater i 2010-2011, med et frafall på 46 %. Det korrekte tallet er 8, og at 1 frafalt, noe som gir et frafall på 12,5 %. Årsaken til feilen er at opptak av kandidater til stipendiatprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid ble regnet med. Dette var et program som ikke resulterte i en doktorgrad. Dermed ble disse regnet som frafalt, selv om de gjennomførte programmet.

Powered by Labrador CMS