NTNU

Ber NTNU hasteforberede styresak om ansatt eller valgt rektor

Først tok han initiativ til det ekstraordinære styremøtet hvor rektor Anne Borg gikk av. Nå bestiller styremedlem Aksel Tjora sak om hvorvidt NTNU skal ha ansatt eller valgt rektor.

Aksel Tjora ber NTNU forberede styresak om valgt eller ansatt rektor. — Det er noe med hvilken vei lojaliteten går i et lederhierarki, sier han.

— Jeg kommer til å be om at spørsmålet om valgt eller ansatt rektor blir tatt opp som styresak så snart som mulig, og at ledelsen forbereder en sak med ulike momenter for og mot, sier Aksel Tjora, styremedlem for de faste vitenskapelig ansatte ved NTNU.

Han ber også om at det hentes inn erfaringer fra de to breddeuniversitetene i Oslo og Bergen som har holdt fast på ordningen med valgt toppleder. 

— Det må være en forberedt sak fra ledelsen, så vi er sikre på at dette blir gjort på en ordentlig måte.

— Utlysningen av rektorstillingen skal etter planen diskuteres på styremøtet om tre uker. Dere har det travelt?

— Vi har det veldig travelt, men vi må bare be dem ta en relativt rask saksforberedelse. Så er jeg usikker på om man får det til, men det er verdt å be om. I tillegg sier jo loven at en bare kan være konstituert i seks måneder, noe som også er kan bli et stressmoment. 

— Ansettelsen av Anne Borg tok drøye fire måneder, så det bør jo være mulig?

— Jeg håper i hvert fall det er mulig. Det er jo i tillegg noe med å få plass til en skikkelig diskusjon rundt dette oppi alle andre saker som ligger inne i årshjulet for styresaker.

Én tydelig forkjemper, flere usikre

Det er i kjølvannet av Anne Borgs avgang som NTNU-rektor at diskusjonen om valgt eller ansatt rektor har dukket opp. 

Flere fagforeninger tok før jul til orde for en slik debatt i Universitetsavisa.

Tjora sier at han prinsipielt er tilhenger av at ledelsen er demokratisk valgt, og har forankring nedenfra. Ideelt sett skulle ledere på alle nivåer vært valgt, mener han.

— Det er noe med hvilken vei lojaliteten går i et lederhierarki. I tillegg vil valgt rektor kunne gi flere potensielle kandidater som ikke har gått lederstigen år etter år, og som dermed har tettere tilknytning til det faglige nivået. Ledererfaring er i seg selv positivt, men det å ha en rektor som år etter år beveget seg bort fra det faglige gjennom lederstillinger er negativt, mener han.

Khrono har forsøkt å få kontakt med de øvrige styremedlemmene for å høre hva de mener om valgt versus ansatt rektor. Blant de som har svart, er det ingen som er så tydelige på hva de mener som Tjora.

Bjørn Skallerud, også han representant for de faste vitenskapelige ansatte, er usikker på hvor han lander i en slik diskusjon.

— Per i dag ville jeg gått for fortsatt ansatt rektor, men med forbehold om at jeg er lydhør for gode argumenter. Jeg har ingen sterke følelser for dette, sier han. 

— Vi har hatt ansatt rektor i mange år nå, og det går vel på samme vi som om vi hadde valgt rektor, tror jeg.

Nicolai Winter-Hjelm er valgt inn i styret fra de midlertidig vitenskapelig ansatte. Han sier dette absolutt er en debatt det er verdt å ta.

— Det er gode argumenter for å ha en valgt rektor med tanke på medvirkning og internt demokrati på tvers av NTNU. Samtidig er det klart at en slik endring vil ha konsekvenser for strukturen i ledelsen og driften av universitetet.

Tre styremedlemmer
Fra venstre Matilde Brox Bordal, Anders Lie Hagen og Nicolai Winter-Hjelm.

Winter-Hjelm sier at for hans del er det derfor viktig å få en mer inngående oversikt og klarhet i nettopp dette før han tar et endelig standpunkt i saken. 

Mathilde Brox Bordal er student og sitter i NTNUs styre. Hun sier til Khrono at hun ikke har rukket å sette seg inn i saken ennå og derfor ikke har dannet seg en mening om hva som er best av valg eller ansatt rektor. 

— Det er sunt å diskutere slike spørsmål, så jeg er åpen for en diskusjon. 

Student og styremedlem Anders Lie Hagen sier til Khrono at styret skal diskutere framdrift for tilsetting av rektor til ny åremålsstilling. Han utelukker ikke at det da kan bli en diskusjon om hvorvidt rektor skal være tilsatt eller valgt. I forkant av styremøtet har han ingen ytterligere kommentar.

Den eneste av de eksterne styremedlemmene som har svart på Khronos forespørsel, Jan-Frode Janson, skriver i en tekstmelding: «Dersom temaet igjen kommer på styrets bord, får vi ta diskusjonen i styrerommet.»

Styremedlemmene Ingrid Bouwer Utne, Kjersti Møller, Nina Refseth og Bente Stallknecht, samt styrets leder Remi Eriksen, har ikke besvart våre henvendelser.

Fagforeninger ber om diskusjon

Sentrale fagforeninger ved NTNU ønsker at universitetet nå tar seg tid til en diskusjon om valgt eller ansatt rektor.

— Vi oppfordrer NTNUs styre til å ta seg tid til en skikkelig diskusjon om NTNU skal ha ansatt eller valgt rektor. Det er på tide at vi får en slik diskusjon, og styret bør signalisere at det tar universitetets uavhengighet på alvor ved å åpne for en slik diskusjon, sier styremedlem Ronny Kjelsberg i NTL NTNU.

NTLs Ronny Kjelsberg: Oppfordrer styret til å ta seg tid til en diskusjon om valgt eller ansatt rektor.

 Selv har Kjelsberg alltid ment at valgt rektor er veien å gå.

— Valgte ledere, som har vært den tradisjonelle modellen ved norske universiteter, gir en forankring og lojalitet hos de ansatte. Det sikrer uavhengigheten på en helt annen måte enn ved ansatt rektor. Motsatt har vi styret som ansetter rektor, som har sitt mandat fra departementet, det blir mer en styring ovenfra og ned.

Han understreker at et universitet kan få kompetente ledere også ved ansettelser. Det vil aldri være noen garanti for verken det ene eller det andre. Men jevnt over vil det bli større grad av uavhengighet med valgt rektor, mener han.

— NTNU har over tid vært blant de mest næringsvennlige universitetene, og de har vært mest lojale overfor Kunnskapsdepartementet. Det har aldri vært NTNU som har stått opp og sagt ifra hvis de har vært uenige i politikken til departementet. Det har heller vært Universitetet i Oslo som har gått ut. Jeg tror at det at de har valgt rektor som er uavhengig opp mot myndighetene, er én av årsakene til dette.

 Spørsmålet om valgt versus ansatt rektor bunner også i ideen om akademisk frihet, argumenterer Kjelsberg. Generelt har akademisk frihet vært knyttet til forskningsmiljøene som et kollektiv.

— Det er de som er best situert til å bestemme den faglige retningen framover. Den faglige retningen har fått sitt uttrykk gjennom valg på ulike nivå oppover i systemet. Det er en rød tråd med akademisk frihet fra individet opp til toppledelsen, som blir kuttet med av med ansatte ledere.

— Nå skjer det fort framover, NTNU-styret vil prøve å få ansatt ny rektor så fort som mulig. Er det tid til en diskusjon om valgt eller ansatt rektor?

— NTL prøver nå å signalisere at NTNU bør ta seg tid til en slik diskusjon. Dette er så viktig tid at vi bør ta oss tid. Mitt inntrykk er at det er et stemningsskifte på gang. Flere ser behovet for den uavhengigheten som ligger i valgte ledere. Styret bør derfor ta seg bedre tid enn hva det ser ut som de vil gjøre.

Vil ha debatt, ikke konkludert

Patric Wallin er styreleder i Forskerforbundet ved NTNU. Også Forskerforbundet ønsker altså en debatt om valgt eller ansatt velkommen. 

— Diskusjonen bør luftes. Vi har et mulighetsvindu nå for å få til en diskusjon om NTNU skal ha valgt eller ansatt rektor. 

Wallin understreker at Forskerforbundet ikke har tatt stilling til valgt rektor ennå. Først må NTNU ha en diskusjon om spørsmålet. 

— Nå må vi bruke den tiden vi trenger. For noen år siden da Gunnar Bovim trakk seg som rektor, fikk vi ikke en slik diskusjon. Nå har vi en ny situasjon. Derfor er det viktig for hele organisasjonen at det blir lagt til rette for denne diskusjonen. Det trenger ikke å ta så lang tid, hvis vi legger til rette for en slik prosess, så får vi det til. 

Tekna-leder Eirin Marie Skjøndal Bar ved NTNU sier at hun er enig i at det er interessant å ta en diskusjon om valgt eller ansatt rektor nå. Hun vil imidlertid lufte saken for Tekna-styret før hun mener så mye om hva som er å foretrekke. 

Powered by Labrador CMS