Styremøte

Ber rektor om å følge opp evalueringen av fjorårets lederansettelser

I 2021 ansatte Høgskolen i Innlandet ny rektor, fem dekaner og tre prorektorer. Nå ber høgskolestyret om at evalueringen av ansettelsene blir tatt hensyn til i fremtidige lederansettelser.

Styreleder Høgskolen i Innlandet, Maren Kyllingstad.
Styreleder Høgskolen i Innlandet, Maren Kyllingstad.
Publisert

Fredag er det duket for årets første styremøte ved Høgskulen i Innlandet (HINN). En av sakene på sakslisten er unntatt offentlighet, nemlig gjennomgangen av arbeidet med informasjonssikkerhet.

Følg styremøte her.

En av diskusjonssakene som skal opp er evalueringen av fjorårets lederansettelser. Totalt var det ni lederansettelser ved Høgskolen i Innlandet i 2021.

Høgskolestyret ber nå rektor om å følge opp forholdene som påpekes av styret i evalueringen av lederansettelser i 2021, i planleggingen og gjennomføringen av kommende lederansettelser ved HINN.

Se sakslisten nederst.

Rekrutteringsbyråene

I evalueringen står det blant annet at erfaringer fra enkelte av ansettelsene kan tyde på at det ville være en fordel for videre prosess om det hadde vært gjort tydeligere avklaringer knyttet til de enkelte stillingers hovedfunksjoner og oppgaver sett opp mot vekting av kvalifikasjonskrav allerede i styrets behandling av kravspesifikasjonene.

Det er benyttet tre ulike rekrutteringsbyråer i prosessene. Rektors samlede vurdering av dette er at dette har vært nyttig og antagelig bidratt til at høgskolen har fått flere søkere til de ledige stillingene enn vi ellers ville ha fått, står det i sakspapirene.

Videre:

Det har i prosessen vært stilt spørsmål både i styret og HINNs ledergruppe om det kan gi uheldige bindinger at de samme rekrutteringsbyråene både har bidratt i det aktive kandidatsøket og bistått i den videre prosessen med tester og mer. Rektor understreker at det er rektor og innstillingsutvalgene som med støtte fra HR-avdelingen, har eid prosessene.

Nyttig

Det poengteres elles at arbeidet med fjorårets ansettelser har vært ressurskrevende og det har krevd mye av de som har vært involvert.

Dette gjelder i særlig grad rektor og HR-avdelingen som har hatt ansvar for alle prosessene. For å sikre best mulig gjennomføring ble det tidlig besluttet at det var behov for å benytte ekstern bistand både for å sikre ressurser, men også til faglig bistand.

Det har vært stilt spørsmål ved en så vidt omfattende bruk av ekstern bistand, men det er viktig å ha med seg at HINN ikke har kapasitet til å ta slike topper i lederansettelser som vi har hatt i 2021.

Rektor ønsker også å legge til at det oppleves som nyttig å ha med seg den kompetansen som de eksterne rekrutteringsbyråene har bidratt med gjennom prosessene, understrekes det avslutningsvis.

På styremøtet fredag skal styret svare på om de har synspunkter på eventuelle forbedringspunkter.

Her er hele sakslisten:
1/22 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 04.02.2022
2/22 Gjennomgang av arbeidet med informasjonssikkerhet - unntatt offentlighet Offl § 24-3
3/22 Forlengelse av intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Hedmark
4/22 Politikk for åpen vitenskap - Høgskolen i Innlandet
5/22 Ansettelsesprosess og kravspesifikasjon for stilling som dekan ved Fakultet for anvendt økologi og landbruksfag

Diskusjonssaker
1/22 Arbeid med årsrapport for 2021 fra Høgskolen i Innlandet - plandel og styrets beretning
2/22 Videre utvikling av DNF og AMEK - lokalisering
3/22 Evaluering av lederansettelser ved HINN

Orienteringssaker
1/22 Årsregnskap 2021
2/22 Endelig tildeling 2022
3/22 Evaluering av administrativ organisering - orientering pr. ultimo januar 2022
4/22 Orientering om status for søknaden om universitetsakkreditering
5/22 Årlig gjennomgang 2021, overordnet ROS-analyse HINN - unntatt offentlighet Offl § 24-3

Referatsaker
1/22 Protokoll Høgskolestyret 16.12.2021 85
2/22 Referat fra Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 23.11.2021
3/22 Utsettelse av ikrafttredelse av endringer i egenbetalingsforskriften
4/22 Revidert styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor
5/22 Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i Innlandet
6/22 Justering av styregodtgjersler for statlege universitet og høgskolar med verknad frå 1. januar 2022
7/22 Rapportering om virksomhetens kontinuitetsplan
8/22 Endra opptakskrav til grunnskulelærarutdanning og lektorutdanning frå 2022

Powered by Labrador CMS