På Høgskulen på Vestlandet (HVL) vurderer de innføre bøter ved forsinka sensur, slik at studentene, her på semesterstart, skal ha få en mindre frustrerende hverdag. Foto: Janne Karin Fossheim Lønne / HVL

Flere innfører bøter: Alle bryter lov om sensurfrist

Eksamen. Hver høst og hver vår brytes universitets- og høgskoleloven på samtlige institusjoner. Det blir levert sensur for seint og på enkelte instusjoner rammer det så mye som 20 - 30 prosent av de som avlegger eksamen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Oppdatert med informasjon fra Universitetet i Oslo.)

Som student vet du det bare så altfor godt. Kommer du til eksamenskontoret to minutter for seint og ber om pent om lov til å likevel levere eksamen får du svar raskt og brutalt: Nei.

Fakta

Universitets- og høgskoleloven §3-9

UH-loven §3-9 (4) lyder:

  • «Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i forskrift etter sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider.»

Kilde: Lovdata

På den andre siden er universiteter og høgskoler lovpålagt å levere tilbake til deg som student sensur innen tre uker, altså innen 21 kalenderdager som Kunnskapsdepartementet tidligere har presisert.

På mange eksamener klarer universiteter og høgskoler å levere sensur i tide, men slett ikke alltid.

Fire har vedtak om bøter, tre til vurderer det samme

Tall Khrono har hentet inn fra en rekke institusjoner viser at det på alle steder skjer brudd på loven, og at noen steder er tallene så høye som at det på 20 til 30 prosent av de avholdte eksamene blir levert forsinka sensur.

Fra tidligere har NTNU, UiT Norges arktiske universitet og NMBU innført bøter ved for sein sensur. Og de forteller alle at de oppnådde færre forsinkelser og dermed mindre frustrasjon for sine studenter.

Bøtene har i etterkant kommet læringsmiljøet til gode.

Nå vurdere flere andre å innføre det samme, Universitetet i Sørøst-Norge har vedtatt en ordning med bøter i 2018, og både Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen diskuterer det samme. Det gjøres også ved Universitetet i Agder.

Mange har ikke oversikt

Studenttinget på Vestlandet ønsker å redusere belastningen en forsinket sensur kan ha, og mener Høgskulen på Vestlandet skal bøtelegges når sensurfristen ikke blir overholdt.

Bjørn Olav Østeby

Khrono har bedt alle statlige høgskoler og universiteter om tall for hvor mye forsinket sensur de faktisk leverer. Noen institusjoner har god oversikt over dette, men det gjelder et mindretall.

En av de som ikke har ført statistikk for dette er Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Men på et møte i utdanningsutvalget har de på bakgrunn av en resolusjon fra Studenttinget diskutert saken. Studenttinget krever kartlegging og at det innføres bøter der HVL bryter fristene.

Utdanningsutvalget vedtok å starte med å føre statistikk slik at de får en oversikt over omfanget. Dette vil så danne grunnlag for en vurdering av denne problemstillingen høsten 2019.

Dette opplyser avdelingsleder på studieadministrasjonen på HVL, Espen Fosse.

Universitetet i Bergen (UiB) har heller ikke god oversikt på sine leveranser av forsinket sensur. Samtidig forteller avdelingsdirektør for forskningsadministrativ avdeling, Christian Solheim, at UiB ikke har kvalitetssikra tall på området, men at de vil vurdere å innføre bøter i løpet av våren 2019.

Studentleder krever statistikk og bøter

Bjørn Olav Østeby leder Studenttinget på Vestlandet.

— Forsinket sensur kan oppleves som stressende for studenter. Studenttinget på Vestlandet ønsker å redusere belastningen en forsinket sensur kan ha, og mener Høgskulen på Vestlandet skal bøtelegges når sensurfristen ikke blir overholdt, uttaler Østby, helt i tråd med resolusjon fra Studenttinget.

Leder for Studenttinget på Vestlandet, Bjørn Olav Østeby. Foto: Katrine Lie Strandos

— Vi ser at mange høgskoler og universiteter, ikke bare HVL, ikke engang har oversikt over omfanget av dette problemet. Hva tenker du om det?

— Et første bud må jo være å skaffe seg kunnskap om problemet, og da er kartlegging og statistikk helt avgjørende. Forsinka sensur oppleves svært stressende for studenter, og det er altså lovpålagte frister som her blir brutt, poengterer Østby.

Og derfor er det viktig med reaksjoner, men han.

— Vi i Studenttinget har vedtatt at vi ønsker at HVL innfører bøter, og at det er disse skal betales av de aktuelle fakultetene. Pengene skal gå til læringsmiljøutvalget som skal bruke dette på gode studenttiltak, sier Østby til Khrono.

— Viktig problemstilling

I sakspapirene til utdanningsutvalget på HVL heter det blant annet at Studenttinget peker her på en viktig problemstilling.

— Selv om omfanget av forsinka sensur på HVL fortsatt er noe uviss, vet vi dessverre at det forekommer.

Og videre:

— Sensurfrist er med andre ord allerede strengt regulert i lov, og brudd på sensurfrist er derfor ikke en sak HVL kan ta lett på.

I sakspapirene trekkes det fram at HVL fortsatt har en uferdig organisering etter fusjonene, og at det derfor er vanskelig å få en god oversikt over omfanget. I tillegg trekkes det fram at man må få på plass nye administrative rutiner.

Bøter ved forsinka sensur

Khrono skrev om utfordringene ved forsinka sensur i 2015. Den gangen praktiserte tre institusjoner bøter for forsinka sensur. Det var NMBU, UiT og NTNU.

Les også: Lovbrudd hvis du får sent svar på eksamen

Ole-Jørgen Torp er avdelingsdirektør i studieavdelingen på NMBU. Han forteller at de fortsatt har et system for forsinka sensur på NMBU.

Han viser til at retningslinjene for bruk av de midlene som kommer inn samt hvordan gebyret beregnes er oppgitt på nettsiden til Læringsmiljøutvalget. Disse reglene gjelder for 2018.

— I 2017 var det en litt annen beregningsmetode og for 2017 var gebyret ca 143.000 kroner, forteller Torp.

I 2015 opplyste NMBU at de de siste årene hadde bøtelagt seg selv med totalt 2,6 millioner kroner.

Fra 1. januar innførte NMBU nye regler for gebyrberegning ved forsinka sensur. Minstebeløpet er 1000 kroner, gebyr utløses hvis sensur ikke er levert tre dager etter egentlig frist, men gebyret på 20 kroner per student pr arbeidsdag beregnes fra dag 1 etter fristen.

Bøtene hjalp, men ble borte på NTNU

I 2015 opplyste NTNU at da de innførte bøteleggingen i 2005 var de oppe i 18 prosent brudd på sensurfristen. To år senere var den nede på 1,5 prosent. Universitetet i Tromsø innførte bøter i 2009 og tallet på forsinkede sensurer gikk ned fra 2.463 til 1.406.

På NTNU får vi i dag opplyst at systemet med bøter ble avviklet i forbindelse med fusjonene med Høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik.

— Vi har ikke gått nøye inn i tallmaterialet på dette enda, men ut fra rådata kan det se ut til at vi har en svak økning, forteller Annikken Løe, avdelingsdirektør Avdeling for Studieadministrasjon NTNU.

Løe legger til:

— Vi vil se nærmere på dette når 2018-tallene på plass og da vurdere om ordningen etter hvert skal gjeninnføres.

20-30 prosent på UiA og UiS

Universitetene i Agder (UiA) og Stavanger (UiS) er blant de som har god oversikt over sine tall for forsinket sensur.

Tall fra UiA viser at de de siste fire årene har hatt forsinket sensur på 2mellom 27-30 prosent av de avholdte eksamene.

Forsinka sensur UiA

201327,7 %
201429,5 %
201530,8 %
201628,3 %
201727 %

Prosent av antall avholdte eksamener. NB tallene gjelder fra dag 1 etter fristen. Kilde: UiA

Forsinka sensur UiS

SemesterSensurer
2013 høst29 %
2014 vår24 %
2014 høst31 %
2015 vår29 %
2015 høst21 %
2016 vår18 %
2016 høst18 %
2017 vår22 %

Prosent av antall avholdte eksamener. NB tallene gjelder fra dag 1 etter fristen. Kilde: UiS

Kommunikasjonsdirektør Pål Pedersen forteller at man på UiA i dag ikke har praksis med bøter eller øvrige sanksjoner, men de utelukker ikke at det kan bli aktuelt.

— Vi har foreløpig vektlagt tydelige tilbakemeldinger om tallene i dekanråd og andre relevante fora, og i tillegg vektlagt tett dialog med og god informasjon til fakultetene, forteller han.

Tallene for Universitetet i Stavanger er omtrent like som tallene fra Agder, men tallene viser en nedgang de siste semestrene fra toppåret høstsemesteret 2014 med 31 prosent forsinka sensurer (av avholdte eksamener) til 22 prosent våren 2017.

Heller ikke UiS har så langt innført bøter for forsinka sensur.

Har hatt bøter siden 2009

UiT Norges arktiske universitet innførte bøter i 2009 og Khrono har fått opplyst at dette medførte 40 prosent reduksjon i antall tilfeller med forsinket sensur.

Studiedirektør Heidi Adolfsen forteller til Khrono at UiT fortsatt har ordningen med bøter dersom sensuren er forsinket med mer enn 7 dager.

— Vi evaluerte vår ordning etter 5 år. Antallet forsinkede sensurer var redusert i perioden 2009 - 2014. Men tallene som ble lagt frem i evalueringen viste at mer enn 25 prosent av alle sensurene fortsatt ble ferdigstilt etter at det var gått 3 uker. Universitetsstyret vedtok derfor i mai 2015 å utvide ordningen til å omfatte også hjemmeeksamener, forteller hun.

Adolfsen legger til at på grunn av fusjonene UiT var gjennom i perioden 2015/2016 ble ordningen innstilt en periode og fra 1.1.2017 trådte ordningen med bøter for forsinket sensur også for hjemmeeksamen i kraft.

Innførte dagsbøter på Sørøst-Norge 1. juli 2018

Karen Margrethe Kobro Drangevåg er seksjonssjef på avdeling for utdanning og studiekvalitet på Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Drangevåg forteller at når det gjelder dagsbøter ved forsinket sensur så er det helt nytt ved USN, da det ble vedtatt å innføre dette i forbindelse med revisjon av USN’s forskrift, gjeldende fra 1.juli 2018.

— Vi har derfor ingen erfaring eller tall som viser nøyaktig hvordan dette slår ut når det gjelder forsinket sensur, forteller hun.

Hun legger til at for 2017 ville omtrent 100 eksamener og 2000 kandidater vært berørt av for sen sensur. Til sammenligning gjennomførte USN totalt 3080 eksamener med ca. 75.000 kandidater dette året.

— Hensikten med innføring av dagsbøter er at færre studenter skal opplever dette framover, understreker Drangevåg.

Les også: Hjelp, hva nå? Jeg strøk på eksamen

Ca 10 prosent forsinka på Innlandet

Astrid Sandvoll er studiedirektør på Høgskolen i Innlandet. Hun forteller at de har sett litt nærmere på tallmateriale for dette.

— I vår relativt nyfusjonerte institusjon er det per dags dato noe ulikt hvordan sensurering registreres. Datagrunnlaget vi sitter på gir derfor ikke et korrekt bildet av omfanget på forsinket sensur, forteller hun, men legger til:

— Vi kan allikevel anslå at avviket ligger på ca. 10 prosent. Høgskolen har ikke innført bøter ved forsinket sensur, men jobber blant annet med å optimalisere arbeidsprosessen knyttet til sensurering.

Ikke bøter i Oslo

Universitetet i Oslo opplyser at de ikke har bøter for forsinka sensur og ikke har diskutert å innføre det heller.

UiO har heller ikke en sentral oversikt over hvor ofte det leveres forsinka sensur. Det føres oversikter kun på fakultets- og instituttnivå.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS