styremøte

Bruker oppsparte midler for å dekke underskudd

Norges handelshøyskole (NHH) budsjetterer med underskudd neste år, men dekker opp med ubrukte midler fra tidligere år.

Rektor ved Norges handelshøyskole (NHH) Øystein Thøgersen legger fram et budsjett med underskudd på styremøtet 15. desember.
Publisert

NHH opplever som andre i universitets- og høgskolesektoren trangere tider.

I 2023 fases midlertidige stillinger som universiteter og høgskoler fikk under pandemien ut, et år før tiden, og forventet prisvekst er høyere enn prisjusteringen i bevilgningen. NHH viser også til usikkerhet om hvordan finansieringssystemet vil bli framover.

— Utviklingen i høyskolens langsiktige finansielle utviklingsbane er derfor noe mer usikker enn tidligere år, skriver rektor Øystein Thøgersen i saksframlegget til NHH-styret torsdag 15.desember.

Også ved Universitetet i Sørøst-Norge skal styret vedta 2023-budsjettet torsdag, og her er det et tøft budsjett på grunn av usikker økonomi med realnedgang i bevilgning og høy prisstigning særlig på husleie og strøm.

Tar av ubrukte midler

Ved NHH legger rektor Thøgersen fram et minusbudsjett med et underskudd på 37,3 millioner kroner i 2023. Underskuddet vil han dekke ved at NHH tar av sine oppsparte midler, som ved utgangen av 2022 anslås å være på 69,2 millioner kroner eller 12 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet i 2022.

De ubrukte midlene ligger dermed langt over den tillatte maksgrensen, som sier at 5 prosent av årets bevilgning fra Kunnskapsdepartementet kan avsettes til såkalte andre formål, som er alt unntatt investeringer.

NHH vil derfor bruke det overskytende til ulike investeringsformål på 2023-budsjettet, både til tiltak som allerede ligger inne i investeringsplanen og til nye investeringer i 2023, samt løpende vedlikeholdsinvesteringer, går det fram av saksframlegget.

Thøgersen: Håndterbart

— Utgangspunktet er at vi år for år er opptatt av å være på en robust finansiell bane, sier Thøgersen.

— Budsjettet er litt stramt, men det er håndterbart fordi vi er i en bane preget av nøkternhet.

Han sier at det er utfasingen av korona-studieplassene som veier tyngst når 2023-budsjettet legges fram med underskudd, i tillegg til et nokså stort investeringsbehov.

— 2023 blir et år med relativt store investeringer, samtidig som det er viktig for oss å ha rom for strategiske satsinger og vi ønsker å bruke reservene våre på en planmessig måte, sier han.

Gitt at NHH har store avsetninger ved utgangen av 2022, mener han det nesten ville vært uansvarlig å ikke budsjettere med underskudd i 2023.

Hvis forslaget blir vedtatt, vil NHH sitte igjen med totalt 31,9 millioner kroner i ubrukte midler ved utgangen av 2023.

Vil det gi dere nok handlingsrom året etter igjen?

— Det vil være tilfredsstillende, særlig sett i lys av at investeringene er relativt store i 2023 sammenlignet med et gjennomsnittsår, sier han.

Thøgersen påpeker også at NHH har bra med eksterne inntekter og forventer nærmere 174,1 millioner kroner i slike inntekter i 2023.

Minus ved OsloMet også

Ved OsloMet vedtok styret 8. desember et budsjett i minus for 2023.

Underskuddet er på 26 millioner kroner, noe som ifølge saksfremstillingen skyldes at underskuddet for ordinær virksomhet ved fakulteter og sentre er større enn avsetningen.

Noe av underskuddet skal dekkes av virksomhetskapital, men så skal universitetsledelsen jobbe sammen med fakulteter og sentre for å tilpasse framtidig aktivitet til bevilgningsnivået, heter det i vedtaket.

Powered by Labrador CMS