Derfor ble Kjerkol felt. Les hele begrunnelsen

Konklusjonen er at «det foreligger et ikke ubetydelig omfang av plagiat, og at det dermed foreligger fusk». Les nemndas begrunnelse i sin helhet her.

Ingvild Kjerkol med mange mikrofoner foran seg
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i vandrehallen på Stortinget etter det ble kjent at Nord universitet underkjente hennes masteroppgave.
Publisert Oppdatert

Over 12 sider feller Nemnda for studentsaker ved Nord universitet sin nådeløse dom over avgåtte helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave. Khrono har fått innsyn i dokumentet, i likhet med flere medier. 

TV2 publiserte begrunnelsen først. 

Det som i 2021 ble antydet å utgjøre 19 prosent tekstlikhet og muligens fusk i masteroppgaven viste seg i 2024 å være 43 prosent tekstsammenfall med ulike kilder fordelt over 461 tekstblokker.

Tekstsammenfall trenger ikke skyldes fusk. Det kan også handle om overskrifter, sitater, referanser, litteraturliste og vedlegg. Dessuten fanger plagiatkontrollen også opp medieomtale og gjengivelse av deler av Kjerkols oppgave i media etter at fuske-mistanken oppsto tidligere i år.

Universitetet har i tillegg til ny plagiatrapport blant annet utarbeidet en oversiktstabell over tekstsammenfallet som viser likhetene side om side, og det er denne nemnda har tatt utgangspunkt i når den har vurdert om det foreligger fusk i Kjerkols masteroppgave.

Statsminister Jonas Gahr Støre ba tidlig fredag morgen Kjerkol om å fratre som helseminister som følge av fuskesaken. 

Khrono har valgt å offentliggjøre hele rapporten, gitt den store offentlige interesse denne saken har hatt. Lenke til en opplastet originalversjon finnes også  nederst i saken. 

Nedenfor forklarer Nemnda for studentsaker ved Nord universitet innledningsvis hvordan fuskesaken mot Ingvild Kjerkol og hennes medstudent ble håndtert: 

Da Kjerkol og medstudenten leverte inn sin masteroppgave høsten 2021, ble det gjennomført rutinemessig plagiatkontroll. Plagiatrapporten viste et samlet tekstsammenfall på ca. 19 % med ulike kilder. Tekstsammenfallet fordelte seg over 245 ulike tekstblokker. 

I notat datert 02.02.2024 fra sensorene av masteroppgaven, går det frem at stikkprøvene de gjennomførte i 2021, viste at flere av treffene i plagiatrapporten gjaldt overskrifter, sitater, referanser, litteraturliste og vedlegg. På grunn av dette ble ikke «totaliteten av plagiatgrad [vurdert] som alarmerende» i 2021.

I forbindelse med undersøkelsene av påstandene om mistanke om fusk, ble det gjennomført ny plagiatkontroll. Denne gangen viste plagiatrapporten et tekstsammenfall på til sammen 43 % med ulike kilder fordelt over 461 tekstblokker. 

Universitetet utarbeidet i tillegg en oversiktstabell over tekstsammenfallet som viser likhetene side om side. Alle disse dokumentene ble oversendt en ny kommisjon som skulle vurdere påstanden om mistanke om fusk. 

I sin rapport trekker kommisjonen et skille mellom «plagiat av uttrykt meningsinnhold» og «plagiat av formuleringer» av hva som er fusk eller ikke. Videre skilles det mellom «plagiat av formuleringer av generelt meningsinnhold» og «plagiat av unikt meningsinnhold». I rapporten fremheves det at «utstrakt grad … av plagiat av formuleringer med generelt meningsinnhold, betraktes som faglig umodenhet og mangel på faglig selvstendighet», og at sistnevnte ikke vurderes som fusk. 

Rapporten konkluderer med at oppgaven er «preget av en god del inspirasjon og lån fra andre kilder av innsikter med generelt innhold» og at kandidatene ikke alltid «refererer korrekt» noe som slår ut i plagiatrapportene. 

Hovedkonklusjonen er at oppgaven ikke bygger på «plagiat av unikt meningsinnhold og dermed fusk», men at det finnes passasjer hvor komiteen er «i tvil om tekstlikheten kvalifiserer som fusk» og at det «samlet sett er grunnlag for mistanke om fusk». 

Med utgangspunkt i rapporten, og de øvrige dokumentene i saken, ble Kjerkol i brev datert 20.02.2024, innkalt til avklaringsmøte med et medlem fra kommisjonen, representanter fra fakultetet og fra seksjon for eksamen og vitnemål. 

I referatet fra avklaringsmøtet fremgår det blant annet at Kjerkol uttalte at det ville vært høyrisiko for henne å fuske og at hun aldri ville gjort det. Saken ble deretter oversendt nemnda for studentsaker ved notat datert 15.03.2024. Kjerkol ble varslet om oversendelsen i brev datert samme dag. Hun er gjort kjent med gjeldende regelverk og retten til å la seg bistå av advokat. 

Kjerkol lot seg representere av advokat. I brev datert 21.03.2024 ble det stilt spørsmål ved om universitetet har rettslig grunnlag for å behandle sak om mistanke om fusk nær tre år etter at sensurvedtaket ble fattet. 

I brev datert 22.03.2024, ble Kjerkol varslet om behandling av saken i nemnda for studentsaker og gitt frist til å komme med tilsvar i saken. Frist for tilsvar ble satt til 07.04.2024, men etter avtale mellom Kjerkols advokat og sekretariatet for nemnda ble fristen utsatt til 08.04.2024.

I brev (fra Kjerkols advokat, red.mrk.) datert 08.04.2024 anføres det at sensurvedtaket ved Kjerkols masteroppgave er gyldig. Det anføres at selv om ordlyden i Lov om universiteter og høyskoler § 4-7, 4. ledd om at «[a]dgangen til annullering [ikke foreldes]», tilsier at universitet kan ta opp saken på nytt, må bestemmelsen tolkes i lys av rammene for omgjøring av enkeltvedtak til ugunst for parten som følger forvaltningsloven § 35. 

Det hevdet at det kun er når et vedtak er ugyldig at sensurvedtaket kan omgjøres til ugunst for studenten. Følgelig har ikke universitetet hjemmel til å behandle saken, og saken skal avvises. Dersom nemnda kommer til at det er rettslig grunnlag for å behandle saken, anføres det at hverken det objektive eller det subjektive vilkåret for fusk er oppfylt. Det fastholdes (i advokatens brev, red.anm.) at Kjerkol og medstudenten ikke har fusket.

Endringslogg 14. april kl. 10.41: To avsnitt lagt til som presiserer at tekstsammenfall ikke trenger å skyldes fusk, og at universitetet har laget en tabell over tekstsammenfall som nemnda har tatt utgangspunkt i.

Endringslogg 17. april kl. 13.42: I en tidligere versjon var tittelen vinklet på 43 prosent tekstlikhet. Dette er tatt ut av tittelen da det i ettertid er kommet fram at tallet også fanger opp medieomtale av Kjerkols master i ettertid og dette aldri ble vedtlagt i nemnda. Det er også føyd til en setning i brødteksten som forklarer dette.

 

Powered by Labrador CMS