Debatt tuva todnem lund

«Det er ikke tvil om at vi studenter er den klart viktigste aktøren i høyere utdanning»

Norsk studentorganisasjon håper Finansieringsutvalget husker på viktigheten av samarbeid i sin rapport, som presenteres 17. Mars.

Norsk studentorganisasjon forventer en anbefaling fra finansieringsutvalget om at studentdemokratiene skal medvirke i utforming og i oppfølging av rammeplanene for utdanningsinstitusjonene.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Norsk studentorganisasjon forventer en anbefaling fra Hatlen-utvalget om at utviklingsavtalene utformes gjennom institusjonenes demokratiske prosesser.

Det er ikke tvil om at vi studenter er den klart viktigste aktøren i høyere utdanning. Hva er vel høyere utdanning uten oss? Vi mener derfor at studentene må involveres i utformingen av hvordan institusjonene skal utvikles, og forventer at finansieringsutvalget legger opp til et system hvor styring blir demokratisk forankret.

Utviklingsavtalene er selve rammene for framtiden til utdanningsinstitusjonene, og vi er positive til videre bruk av disse. Når rammen for fremtiden utformes, må studentdemokratiene bli involvert i denne prosessen.

Utviklingsavtalene ble i sin tid opprettet som følge av et finansieringsutvalg sine anbefalinger. Det var det forrige finansieringsutvalget som introduserte avtalene, og vi forventer at det nåværende finansieringsutvalget vil komme med videre anbefalinger for avtalene, som ivaretar samarbeid.

Når rammen for fremtiden utformes, må studentdemokratiene bli involvert i denne prosessen.

Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon

Fra å starte som et prøveprosjekt med kun et utvalg universiteter og høyskoler, er utviklingsavtalene på vei inn i en ny fase til å bli en etablert del av styringsdialogen med institusjonene. På nyåret var det nye rammeverket for utviklingsavtalene på høring.

I dette rammeverket står både sektormålene og utviklingssamtalene som en integrert del av de årlige tildelingsbrevene. Når utviklingssamtalene får en etablert rolle, må også involveringen av studenter og ansatte sikres.

Utviklingsavtalene skal bidra til at universitetene og høyskolene får spisset sin profil på de områdene de er gode på, og løfte seg der de har behov for forbedring. Avtalene skal også bidra til lederstøtte for institusjonene og de skal støtte opp om politiske prioriteringer. Det kan se ut til at avtalene får en stadig større betydning for styringen av universitetene og høyskolene.

Når avtalene nå får en etablert rolle inn i styringen av universitetene og høyskolene er det viktig at studentdemokratiene blir involvert. Hvis pengene skal følge avtalene må ledelsen invitere inn partene som blir berørt.

Vi mener det er vesentlig at studentdemokratiene får en reell mulighet til å delta inn i utviklingen av avtalene og i oppfølgingen av disse.

Vi gleder oss til lanseringen av rapporten fra Finansieringsutvalget! Vi forventer at de har husket på universitets- og høyskoledemokratiet inn i helheten.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS