Helga Aune leder utvalget om ny universitets- og høgskolelov. Foto: Siri Øverland Eriksen

Dette er de viktigste forslagene til Aune-utvalget

Lovutvalg. Universitets- og høgskolelovutvalget foreslår ny ledelsemodell og fjerning av kjønnspoeng. Her er hovedpunktene i utvalgets forslag.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken oppdateres)

Dette er hovedpunktene i Aune-utvalgets forslag. Forslagene ble overrakt forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i form av en NOU (Norges offentlige utredninger) torsdag formiddag.

Du kan lese hele utredningen her.

Styrke studentenes rettssikkerhet

 • Krav om to sensorer ved alle eksamener og prøver
 • Blind sensur fjernes. Det skal sikre reell overprøving av første karaktervedtak, det vil si forvaltningslovens alminnelige regler for klage gjelder
 • Sensur innen 15 virkedager etter klagefrist er utløpt
 • Studentombudets mandat inn i loven, ingen kan instruere ombudet
 • Studentorgan og studentenes rett til å bli hørt videreføres
 • Rett til å bortvise student med forstyrrende adferd i undervisning
 • Skikkethetsvurdering innføres som krav også for etter- og videreutdanninger knyttet til grunnutdanninger listet opp i forskriften
 • Klage på andre vedtak enn eksamen: Viderefører dagens regler om systemer for klagebehandling. Presisering av at styret ikke kan instruere lokal klagenemnd, innretning nærmest mulig to-instansbehandling
 • Flere institusjoner kan samarbeid om felles klagenemnd

Opptaksreglene

 • Reglene om generell studiekompetanse videreføres
 • Fjerner øvre aldersgrense på 24 år ved søknad om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse
 • Fjerner kravet om særskilt vurdering i opptaksforskriften
 • Fjerner hjemmel til å gi tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn

Tilrettelegge for bedre kvalitet

 • Ny karakterskala i tillegg til dagens to. Skalaen som foreslås: Utmerket, bestått, ikke bestått
 • Har vurdert at loven gir tilstrekkelig rom for varierte læringsformer
 • Rett til å få eksamen på ønsket målform/videreutvikle norsk fagspråk
 • Læringsmiljøutvalg med 50-50-fordeling mellom studentene og institusjonen videreføres
 • Studentsamskipnadenes observatørstatus i læringsmiljøutvalget videreføres
 • Tilretteleggingsplikten for studenter videreføres, også på Svalbard

Ansatte og midlertidige ansettelser

 • Gjeldende bestemmelser videreføres, disponeres likt statsansatteloven
 • Midlertidige ansettelser, tre kategorier: a) utdanningsstillinger, ph.d. og post doc ( kun én periode) b) lederstillinger på åremål c) andre midlertidige ansettelser, hjemmel i statsansatteloven
 • Behov for at a) og b) blir hjemlet i universitets- og høyskoleloven
 • Misforståelser om at ekstern finansiering = midlertidig ansatt. Institusjonene må jobbe med egen praksis og hovedregelen om fast ansettelse.

Endringer i ledelsesmodell, statlige institusjoner

 • Styreleder skal være ekstern, oppnevnes av departementet (8-2 stemmer i utvalget)
 • Institusjonen velger selv om den skal ha valgt eller ansatt rektor)
 • Styret skal ha 11 medlemmer, hvorav: 4 velges av ansatte i undervisnings- og forskerstilling, 1 velges av teknisk administrativt ansatte, 2 velges av studenter, 4 eksterne medlemmer. To av de eksterne oppnevnes av institusjonen og to av departementet.
 • Instrukser fra departementet skal være skriftlige
 • Mer autonomi, større medbestemmelse for styrene
 • Lovlighetskontroll av et styrevedtak kan kreves av tre eller flere av styremedlemmene. Kun overprøving av rettslig lovlighet, ikke overprøving av andre virderinger (8 mot 2 stemmer)
 • Foreslår at det skal være lik vekting av stemmer for grupper av ansatte (7 mot 3 stemmer)

Nokut

 • Anbefaler en evaluering av Nokuts rolle og oppgaver
 • Reglene om akkreditering, tilsyn og Nokuts oppgaver videreføres
 • Klargjøring av oppgaver og begrepsbruk

Forslag til ny lov paragraf 1-1 Formål

Universiteter og høgskoler skal

a) Frembringe og spre ny kunnskap basert på vitenskapelige og kunstneriske metoder i tråd med internasjonale standarder

b) Bidra til et høyt kompetansenivå i samfunnet

c) Bygge virksomheten på og utbre forståelse og respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, likeverd, demokrati, likestilling og retsstatens prinsipper

d) Bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling

Powered by Labrador CMS