lovendringer i 2022

Disse lovendringene iverksettes i 2022

Universitets- og høgskoleloven ble endret på mange punkter i 2021. Noen av endringene iverksettes i august 2022.

Helga Aune ledet arbeidet med forslag til endringer i universitets- og høgskoleloven. Her er hun på innspillsmøte med studenter i Bergen. De fleste av endringene har allerede trådt i kraft, men noen endringer knyttet til eksamen trer i kraft fra 1. august 2022.
Helga Aune ledet arbeidet med forslag til endringer i universitets- og høgskoleloven. Her er hun på innspillsmøte med studenter i Bergen. De fleste av endringene har allerede trådt i kraft, men noen endringer knyttet til eksamen trer i kraft fra 1. august 2022.
Publisert Oppdatert

Våren og forsommeren 2021 behandlet Stortinget lovendringer til Universitets- og høgskoleloven (UH-loven) i kjølvannet av Aune-utvalgets arbeid.

Endringene ble endelig vedtatt og kunngjort 11. juni 2021. De fleste av endringene trådte i kraft fra 1. august 2021, men noen endringer i kapittel 3-9 om Eksamen og sensur, trer først i kraft fra 1. august 2022.

Fakta

Endringer i universitets- og høgskoleloven

  • Fredag 26. mars 2021 la regjeringen fram sitt forslag til ny lov for universiteter, høgskoler og fagskoler.
  • Torsdag 20. mai landet utdannings- og forskningskomiteen sin innstilling.
  • Stortinget hadde sin førstegangsbehandling av loven 27. mai.
  • 11. juni 2021 ble lovendringene kunngjort.

Les også: Dette er de viktigste forslagene til Aune-utvalget

Les også: Dette la regjeringen fram i mars

  • Det var Auneutvalget som i februar 2020 la fram sine forslag til uh-lov. regjeringen har tatt med seg noen av forslagene, andre forslag er «parkert» og endel skal utredes.

Endringene innebærer blant annet to sensorer på eksamen og fortsatt blind sensur, skriver Kunnskapsdepartementet i en en pressemelding.

En av endringene i loven er den omdiskuterte tosensorordningen, der det er krav om ekstern sensor på alle eksamener. Flere er bekymret for at ressursene denne delen av UH-loven vil legge beslag på, vil føre til et dårligere utdanningstilbud og lavere kvalitet på utdanningene.

De viktigste endringene i loven

De viktigste endringene totalt sett i loven, også de som ble iverksatt fra 1. august 2021 er:

To sensorer på eksamen, fortsatt blind sensur, forbud mot gjengjeldelse ved varsling for studenter er andre.

I tillegg: Lik vekting mellom stemmene til faglige og administrativt ansatte under rektorvalg og krav om at universiteter med valgt rektor må ha fast ansatt universitetsdirektør.

Endringene innebærer også at man vil beholde lovparagrafen som forbyr seksuell trakassering, den såkalt #metoo-paragrafen. Aune-utvalget som la fram sin innstilling i februar 2020 la grunnlaget for de lovendringene som nå kommer.

Dette endres fra 1. januar

I Lov om studentsamskipnader og lov om utdanningsstøtte er det et par endringer fra 1. januar 2022. Den ene gjelder fritak fra kravet om å tilhøre en studentsamskipnad og den andre gjelder Lånekassens behandling av personopplysninger.

I lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader skal § 4 nytt tredje ledd lyde:

For institusjoner som var omfattet av universitets- og høyskoleloven før 1. august 2008, kan departementet gi fritak fra kravet om tilknytning til en studentsamskipnad når institusjonen har andre tilfredsstillende velferdsordninger og hensynet til studentsamskipnadsstrukturen tilsier det.

I lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte gjøres følgende endringer:

Lånekassen kan behandle personopplysninger, herunder personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, når det er nødvendig for å forvalte rettigheter eller plikter fastsatt i eller i medhold av denne loven. Dersom Lånekassen skal hente inn personopplysninger fra andre enn søkeren eller låntakeren selv, må vilkårene i § 21 være oppfylt.

Slik er endringen i kapittelet om eksamen og sensur

Fra 1. august 2022 skal § 3-9 andre ledd i universitets og høgskoleloven lyde:

(2) Styret oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium. Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad. Det skal være minst to sensorer ved alle vurderinger der det brukes gradert karakterskala A til F. Minst én av sensorene skal være uten tilknytning til den delen av utdanningen der vedkommende skal være sensor. Det skal utarbeides skriftlig sensorveiledning til alle eksamener.

Powered by Labrador CMS