UiO-professor Terje P. Hagen ledet ekspertutvalget som foreslår å overføre flere oppgaver til fylker og regioner. Her overleverer han rapporten til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: KMD

Motstand mot 11 regionale forskningsråd

Reform. Ekspertutvalg vil bruke 2 milliarder kroner av Forskningsrådets midler og opprette 11 regionale forskningsråd. Universiteter og Forskningsrådet protesterer. Flere institutter er fornøyde.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor ved Universitetet i Oslo, Terje P. Hagen ledet eksperutvalget som overleverte rapporten sin om regionreformen til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 1.februar i år.

Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater, blant annet oppgaver innen næring, innovasjon forskning og kompetanse.

Nå er en omfattende høringsrunde over og ulike instanser har kommet med sine synspunkter til hvilke oppgaver som bør, eller ikke bør overføres til fylker og kommuner.

NTNU, UiO og UiB med felles kritikk

Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU har levert en felles høringsuttalelse der de går klart imot Hagen-utvalgets forslag om å opprette flere regionale forskningsråd.

Det kan synes som det viktigste hensynet for forslaget er å gi fylkes-kommunene nye oppgaver, ikke hva som er best for næringslivet som den nærings-rettede forskningen skal ivareta.

NTNU, UiO og UiB

«Forslaget fra Hagen-utvalget vil innebære en radikal endring av dagens forskningssystem som ikke er grundig konsekvensutredet eller basert på dialog med sektoren og berørte parter», skriver de tre universitetene. De mener at Norge ikke bør lage et system med 12 næringsrettede forskningsråd.

«Det fremmer ikke kvalitet i hele landet og det er ineffektiv bruk av offentlige midler», mener de.

Det kan synes som det viktigste hensynet for forslaget er å gi fylkeskommunene nye oppgaver, ikke hva som er best for næringslivet som den næringsrettede forskningen skal ivareta, skriver universitetene videre.

NTNU, UiO, UiB og andre forskningsinstitusjoner må ikke utelukkes fra samarbeid med bedrifter basert på hvor bedriften er lokalisert. NTNU, UiO og UiB er nasjonale aktører – til dels lokalisert i flere regioner og har samarbeidspartnere og kunder over hele landet, minner de om i høringsuttalelsen sin.

NMBU skeptisk

Utvalget foreslår også at fylkeskommunene skal få ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva og at Siva nedlegges." I tillegg foreslår utvalget at fylkeskommunalt nivå skal få "oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag forvaltes av Innovasjon Norge.

NMBU er i sin høringsuttalelse skeptisk til disse forslagene.

Også Forskerforundet uttrykker sterke skepsis til flere regionale forskningsfond og utflytting av en rekke arbeidsplasser.

«Dersom ordningen med regionale forskningsfond likevel utvides mener Forskerforbundet at dette må finansieres med friske midler slik at opprettelsen av fondene ikke går på bekostning av nasjonale forskningsprioriteringer.», skriver forbundet i sin uttalelse.

Forskningsrådet vil ha nasjonal arena

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Forskningsrådet har valgt å konsentrere sitt høringssvar om ekspertutvalgets forslag om å overføre ansvaret for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning, som i dag ligger til Forskningsrådet, til fylkeskommunene. Forskningsrådet peker på at regionale forskningsfond (RFF)i dag dekker 7 fondsregioner med et samlet budsjett på om lag 210 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet. Med regionreformen vil fondsregionene bli identiske med ny fylkesstruktur og antall RFF skal etter planen økes til 11.

De peker på at dersom all forskning både i og for næringslivet inngår, vil de nye regionale fondene samlet kunne bli rundt ti ganger så store som dagens RFF, og Norge vil i praksis gå fra å ha ett til å få 12 næringsrettede forskningsråd. Det vil ikke være hensiktsmessig, mener Forskningsrådet.

Fragmenterer systemet

Helt overordnet vil dette forslaget fragmentere det norske forsknings-systemet.

John-Arne Røttingen

— Helt overordnet vil dette forslaget fragmentere det norske forskningssystemet, sier adm.dir i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen til Khrono. Han viser til at Norge har et lite miljø i utgangspunktet med kun fem millioner innbyggere.

— Det er viktig å se forskningsinnsatsen i nasjonal målestokk hvis vi skal bygge oss opp og konkurre internasjonalt, sier Røttingen.

Han understreker at regjeringen gjerne må bygge videre på den regionale forskningskompetansen med utgangspunkt i dagens sju regionale forskningsfond.

— Men midlene bør lyses ut i nasjonal sammenheng, mener Røttingen.

— Regionreformen er distriktspolitikk, men blir det for mye distriktspolitikk her?

— Det er selvfølgelig distriktspolitikk når man innfører en ny regionreform. Regional utvikling er viktig, men overføringen av oppgaver fra stat til til fylker og regioner må ha et omfang som er hensiktsmessig i forhold til hvordan man best kan skape et konkurransedyktig næringsliv, sier Røttingen.

Positive insititutter og Volda

Høgskulen i Volda er den eneste av høgskolene som har svart, og rektor JOhann Roppen er positiv til regionaliseringen.

«Vi vil støtte dette framlegget fordi vi meiner at forskingsmidlane på denne måten kan kome nærare kunnskapsbaserte næringsmiljø i regionane. Når det gjeld kvalitativ vurdering av aktuelle forskingsprosjekt så reknar vi med det framleis vil ligge til Noregs forskingsråd, så vi er ikkje uroa over at dette vil føre til lågare kvalitet på prosjekta», skriver rektor Roppen og legger til:

Kristin Margrethe Flornes, direktør i IRIS. Foto: IRIS

«Vi meiner at ved å styrke fylkeskommunanes rolle som forskingsaktør kan ein vente positive effektar på ei lang rekke område.»

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) er støtter universitetene og Forsknignsrådet, mens flere regionale forskningsinstitutter er positive til Hagen-utvalgets forslag, blant andre Christian Michelsens Research og Uni Research i Bergen, Nordlandsforskning i Bodø og Iris i Stavanger.

Nordlandsforsknings direktør Iselin Marstrander skriver blant annet:

Ekspert-utvalgets rapport er usedvanlig spennende lesestoff, der man har turt å tenke helt nytt.

Iselin Marstrander

«Ekspertutvalgets rapport er usedvanlig spennende lesestoff, der man har turt å tenke helt nytt i forhold til ulike oppgaver og større strukturendringer for å gi innhold til de nye fylkeskommunene».

Møreforskning er også positive til Hagen-utvalgets forslag:

«Overføring av oppdragsgiveransvaret for innovasjonsmidler (f.eks. av midler fra Innovasjon Norge, SIVA og NFR) til fylkeskommunene og regionale forskningsfond, vil gi fylkeskommunene større muligheter til å samordne innovasjons- og utviklingsrettede virkemidler med næringsrettede forskningsmidler. Prosessene med å koordinere nasjonale og regionale instanser er tidkrevende og en samordning vil være rasjonaliserende».

— Skal det skal bli mer forskning i næringslivet, må noe gjøres annerledes enn i dag. Vi støtter derfor forslaget om at noe av de næringsretta forskingsmidlene blir flytta til regionale forskinngsfond, sier Kristin Margrethe Flornes, direktør for International Research Institute of Stavanger (IRIS) til Forskerforum.

Utvalgsleder Terje P. Eriksen ønsker ikke å kommentere saken og sier til Khrono at han av prinsipp ikke kommenterer høringsuttalelser.

Fakta

Ekspertutvalget

Ekspertutvalget ble nedsatt av Kommunal- og moderniserings-departementet sommeren 2017 etter anmodning fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til regionreform.

Utvalget har bestått av:

Professor Terje P. Hagen UiO (leder)

Førsteamanuensis Jon P. Knudsen (Universitetet i Agder)

Professor Anne Lise Fimreite (Universitetet i Bergen)

Forsker I Gro Sandkjær Hansen, Oslo (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Pensjonist, tidligere avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniserings-departementet Christine Hjortland

Fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Tore Eriksen

Pensjonist, tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen

Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle.

Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS