Universitetet i Oslo

Et av UiOs største fakultet sliter alvorlig med økonomien

Det matematisk-natur­vitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo styrer mot et underskudd. Høye energikostnader og usikre inntektskilder får skylden.

Den gamle Fysikkbygningen på Universitetet i Oslo - et sentralt bygg for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Publisert Oppdatert

«MN har levert en prognose med vesentlig merforbruk i langtidsperioden, men jobber med tiltak for å komme i balanse».

Det skriver universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo (UiO) Arne Benjaminsen i en virksomhetsrapport som legges fram for universitetsstyret denne uka. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) betegner selv fakultetets økonomi som alvorlig.

«Som følge av en rekke ikke forutsigbare utgifter samt kutt i bevilgninger vil fakultetets økonomiske handlingsrom reduseres langt raskere enn tidligere rapportert», skriver dekan Solveig Kristensen og fakultetsdirektør Jo Døhl i sin rapport.

Universitetsstyret skal behandle økonomien ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og de andre fakultetene og en rekke ved UiO på styremøtet 7. mars. Møtet kan du følge her.

Flere faktorer

Fakultetsledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet trekker fram ulike faktorer som årsaken til en forverret fakultetsøkonomi.

  • Fakultetet har blitt tildelt en andel av UiOs forventede ekstra energikostnader på 53 mill. kroner i 2023. Det vil ta et solid jafs av fakultetets økonomiske handlingsrom dette året.
  • Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet har en negativ utvikling. I fakultetsstyremøtet i oktober i fjor viste fakultetet til at bevilgningen fra departementet hadde en årlig vekst på 1 prosent mellom 2018—21. Nå ser fakultetet en nedgang på 0,5 prosent.
  • Andre inntektskilder er mer usikre. Eksterne forskningsinntekter, som tilslag hos Forskningsrådet, står for en viktig del av den totale økonomien. I 2021 sto Forskningsrådet for en femtedel av inntektene til fakultetet. På grunn av omleggingen i Forskningsrådet, er det mer usikkert om fakultetet kan belage seg på like mye inntekter fra Forskningsrådet.

Iverksetter tiltak

Fakultetsledelsen ser også flere faremomenter i langtidsprognosen for perioden 2024—27.

Blant annet viser de til behovet for å sikre seg tilgang til moderne infrastruktur for tungregning. Fakultetet er involvert i tungregneressursen Sigma2, et statlig selskap eid av Sikt, gjennom BOTT-samarbeidet. Det har en forventet kostnad på 60 mill. kroner i perioden.

Det er også ikke avklart hvor dyrt det vil bli for fakultetet å flytte til Livsvitenskapsbygget når det står klart.

«Hovedtendensen for fakultetets totale virksomhet i prognoseperioden er økte kostnader mot reduserte og til dels usikre inntekter», skriver ledelsen.

Ifølge ledelsen er fakultetet i tett dialog med ledelsen ved UiO, og de har iverksatt en rekke tiltak for å få økonomien i balanse. Blant annet har fakultetet innført en ny økonomisk fordelingsmodell for instituttene sine.

«Dette har gitt instituttet en god oversikt over egen økonomisk status. Modellen har også avdekket betydelige utfordringer og manglende balanse mellom inntekter og aktivitetsnivå ved flere institutter», skriver ledelsen.

Khrono har vært i kontakt med fakultetsdirektør Jo Døhl, som ikke hadde anledning til å besvare spørsmål mandag ettermiddag.

Dagsorden styremøte 7. februar

I styremøtet for øvrig skal styret bli informert om Riksrevisjonens arbeid, ansette ny direktør for UiO: Energi og miljø, få fremlagt årsrapporten og vedta studieavgiftssatsene for utenlandske studenter utenfor EU/EØS.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

Godkjenning av dagsorden og habilitet

Informasjonssaker

Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2022

Ordinære saker

Ansettelse i stilling som direktør ved UiO: Energi og miljø

Diskusjonssaker

Styreevaluering

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

UiOs årsrapport 2022 inkl. avlagt årsregnskap

Virksomhetsrapport per 3. tertial 2022

Søknadsbasert ordning for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO

Studieavgifter for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits mm.

Høring NOU 2022: 17 Veier inn — ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosialantropologisk institutt (SAI) — fra valgt instituttleder til ansatt instituttleder

Årsrapport 2022 — Enhet for internrevisjon

Informasjonssaker

Årshjul for styresaker 2023

Orienteringssaker

Universitetsdirektørens orienteringer

Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker

Eventuelt

Ordinære saker

Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Powered by Labrador CMS