NTNU

Evaluering: Advarer mot å slå sammen de to splittede historie-instituttene nå

Evaluering fra NTNU Samfunnsforskning sår tvil om tiden er moden for å slå sammen historie­instituttene ved NTNU. De peker også på at noen av de ansatte har lav tillit til dekan Anne Kristine Børresen og NTNU-ledelsen.

Ansatte tålte ikke synet på hverandre I 2019 ble instituttet splittet i to mindre institutt.
Publisert Oppdatert

Det er NTNU Samfunnsforskning som har gjennomført evalueringa av prosjektet, som har som mål å slå sammen NTNUs to historieinstitutt og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø ved de to instituttene med medvirkning for de ansatte. 

Evalueringsrapporten er i dag offentliggjort for de ansatte ved instituttene og oversendt oppdragsgiver og NTNU-direktør Bjørn Haugstad. 

Ansatte tålte ikke synet på hverandre

Gjenopprettingsprosjektet kom i stand i 2020 etter en opprivende og fastlåst konflikt ved Institutt for historiske studier i 2018 og 2019. Den eksplosive konflikten endte med at instituttet ble delt i to: Institutt for moderne samfunnshistorie og Institutt for historiske og klassiske studier (se også faktaboks).

Fakta

Konfliktene ved Institutt for historiske studier

  • Ifølge en faktarapport om arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier ved NTNU har det vært konflikter ved instituttet siden 2013, da man gikk fra valgt til ansatt ledelse ved instituttet.
  • Konflikten toppet seg i juni 2018 da 12 faglige ansatte reagerte på at deres kollega, og tidligere leder av Forskerforbundet på NTNU, Kristian Steinnes, som hadde varslet ledelsen om arbeidsmiljøproblemene, blir foreslått omplassert til et annet institutt - mot sin vilje.

Begrunnelsen for omplasseringen var blant annet personkonflikt med instituttleder.

En gruppe på 14 ansatte sendte 9.juli 2018 , brev til NTNUs ledelse der de reagerte på brevet til de 12 første brevskriverne.

5.september 2018 måtte Kristian Steinnes si ja til omplassering mot sin vilje.

18. oktober 2018 trakk instituttleder Tor Einar Fagerland seg fra sin stilling med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen var at en epost han hadde sendt til sin coach og lederkonsulent i april 2018 lekket ut til ansatte og mediene. Her omtalte han flere ansatte, blant andre Steinnes, i negative ordelag.

I slutten av januar 2019 meldte Universitetsavisa at NTNU-ledelsen hadde satt igang en faktaundersøkelse om arbeidsmiljøproblemene ved instituttet.

Rapporten fra faktaundersøkelsen ved NTNUs Institutt for historiske studier ble overrakt NTNUs ledelse 12.juni 2019.

13.juni 2019 offentliggjorde NTNU en oppsummering av faktarapporten der det blant annet kom fram at konflikten syntes fastlåst, at NTNU-ledelsen hadde gjort for lite og handlet for sent for å løse konflikten og at medienes dekning av saken, spesielt Khrono og Universitetsavisa, hadde tilspisset konflikten.

21.juni 2019 offentliggjorde NTNU en del av rapporten fra faktagranskerne om mulige tiltak for å løse konflikten. Ett av forslagene er å legge ned hele instituttet.

2.juli 2019 fikk flere medier delvis innsyn i 222 sider av rapporten på nesten 500 sider. (se omtale i artikkel her). Der kommer det blant annet fram at granskerne mener at NTNUs ledelse har brutt arbeidsmiljøloven ved å ikke overholde sin undersøkelsesplikt.

I løpet av august skulle etter planen forslag til omorganisering av instituttet være klart, men dette er nå utsatt.

NTNUs styre vedtok enstemmig den 19. september 2019 at instituttet blir direkte underlagt rektor, blant annet for å kunne omorganisere/legge ned instiuttet og komme med disiplinære reaksjoner overfor enkelte ansatte på instituttet. Dette skal etter planen vedtas i styremøte 31.oktober.

Den 25. september foreslo konstituert rektor ved NTNU, Anne Borg, å skille ut forskergruppen «Fate of Nations» fra det kriserammede instiuttet til et nytt senter lokalisert et annet sted, men på samme campus. De ansatte hadde frist til 7. oktober med å gi tilbakemeldinger til forslaget.

Den 24. oktober ble de endelige forslagene fra rektor klare, etter en høringsprosess: det legges fram to alternativer. I begge skal nåværende institutt legges ned og et nytt etableres. Forskergruppen fate of Natioens skilles ut og blir i det ene alternativet et senter, i det andre alternativet et institutt.

Ledelsen snudde også i saken om ordensstraff mot én ansatt knyttet til konflikten. Ordensstraffen ble redusert til advarsel.

Forslagene til omorganisering ble behandlet i styremøte 31. oktober 2019. Et enstemmig styre gikk for å dele instituttet inn i to nye fra 16.desember 2019.

15.november fikk ansatte brev fra rektor Anne Borg om hvilket av de nye instituttene de var tenkt innplassert i.

Siden 2020 er det pågått et gjenopprettingsarbeid ved instituttene. 

Prosjektet har hatt som overordnet mål at historiefagene etter 2025 kan organiseres på den måten som er mest hensiktsmessig for NTNU, uavhengig av tidligere konflikter og «relasjonelle forhold i personalgruppen.»

Etter det Khrono kjenner til, har et ønsket utfall etter 2025 vært å slå sammen instituttene igjen. Evalueringa fra NTNU Samfunnsforskning tyder på at det ikke vil skje med det første. 

Rapporten slår fast at arbeidsmiljøet nå er forsvarlig ved begge instituttene med fravær av konflikter. At historikermiljøet er spredt over to institutt, oppleves også fornuftig av hensyn til arbeidsmiljøet. Dessuten er forholdene mindre betente og mange ansatte oppgir at det er uproblematisk å forholde seg på tvers av instituttene. 

Det er imidlertid fortsatt vanskelige relasjonelle forhold blant noen ansatte på tvers av instituttene, og til nivåene over, heter det i rapporten. Ansatte ved begge instituttene forteller at en samling av historikermiljøene vil utgjøre en risiko både for arbeidsmiljøet og faglig sett. 

Gjenopprettingsarbeidet får lite av æren for dagens arbeidsmiljø, men har bidratt til å løse praktiske problemer på tvers av instituttene uten at konflikten har blusset opp igjen, oppsummerer evalueringa. 

— Jeg er glad for at evalueringa viser at et forsvarlig arbeidsmiljø er gjenopprettet. Dette har vært hovedmålet med gjenopprettingsarbeidet, sier dekan Anne Kristine Børresen. 

Dekanen viser til at det er mange medarbeidere som har lagt ned tid og innsats for å utvikle to nye arbeidsmiljøer og løse de mange praktiske problemene som delinga medførte. 

Kritikk mot inhabilitet

Konflikten ved Institutt for historiske studier toppet seg ved at ansatte ikke greide å forholde seg til hverandre og plasserte seg i ulike leire. Samtidig ble dekan Anne Kristine Børresen kritisert for sitt vennskap med daværende instituttleder og hans kone, som arbeidet på samme institutt. På et møte i NTNUs styre i mars 2021 kritiserte styremedlem Aksel Tjora dekanen for å være en part i saken

— Kan man har tillit på tvers av alle de ansatte hvis du åpenbart har vært en part i konflikten preget av mistillit? Jeg klarer ikke å se hvordan man skal klare å gjenopprette tillit på tvers av de to instituttene uten å ha frigjort dette gjenopprettingsprosjektet fra dem som allerede har vært en part i saken, sa Tjora. 

På styremøtet i mars 2019 kritiserte daværende styreleder Svein Richard Brandtzæg NTNU-ledelsen for dårlig håndtering av konflikten og spørsmål rundt habilitet på instituttet og fakultetet. 

Også evalueringa fra NTNU Samfunnsforskning viser til habilitetsinnsigelsene som har vært. Disse har handlet om manglende tillit til ledelsens upartiskhet når instituttene ble delt i to. 

De nye dataene fra evalueringa viser at det også er en mangel på tillit til ledelsen ved nivå 2, der sitter dekan Anne Kristine Børresen, og til nivå 1, det vil si rektor og øverste ledelse. I rapporten heter det at dette kan påvirke legitimiteten til gjenopprettingsarbeidet. 

NTNU Samfunnsforskning skriver at det å følge den vanlige strukturen for ledelsesnivå kan være nyttig for å gjenoppbygge tillit mellom ansatte og ledelse. Dette ville vært vanskeligere hvis det ble satt inn stedfortredere. 

«På den andre siden ser vi at det er viktig at sentrale aktører i en situasjon med tvetydighet, usikkerhet og konflikt, har tillit fra alle parter.»

— At det fremdeles er flere som ikke har tillit til ledelsen på fakultetet og nivå 1, overrasker ikke, sier dekan Anne Kristine Børresen til Khrono. 

— Vi har bevisst involvert stadig flere medarbeidere i prosjektet og det har, slik jeg ser det, også gitt et godt utgangspunkt for å begynne gjenoppretting av relasjoner mellom meg og flere av dem som var involvert i konflikten. 

Anne Kristine Børresen er dekan ved Det humanistiske fakultet.

Sprik mellom instituttene

Et annet interessant funn er at arbeidsmiljøundersøkelsen for 2023 (ARK-undersøkelsen) viser at Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS) over tid har fått et stadig bedre arbeidsmiljø, mens Institutt for klassiske og historiske studier (IHK) har hatt en noe mer negativ utvikling siden 2021.

ARK-undersøkelsen viser at forskjellene mellom IMS og IHK har blitt større. IMS scorer høyere enn snittet for Det humanistiske fakultet og for hele NTNU, mens IHK stort sett ligger noe lavere. 

Men ved begge instituttene er det mange som opplever at arbeidsmiljøet er godt. Flere har påpekt at de underliggende konfliktene ikke er arbeidet med, og at problemene på tvers ligger latent. 

Dekan Anne Kristine Børresen viser til at forskerne bak rapporten mener at en underveis i prosjektet — etter at arbeidssituasjonen var normalisert — kunne revidert mandatet for prosjektet, og vurdert om det var hensiktsmessig å også jobbe videre med relasjonelle forhold og en felles strategi for historiemiljøene. 

— Dette har vært diskutert underveis. Vi har fått tydelige signaler om å vente med dette, men jeg synes likevel at det er gode råd som vi tar med oss i det videre arbeidet. Vi får også noen gode råd om hva vi bør være særlig oppmerksomme på for veien videre, sier Børresen. 

Omplasserte professor

12 faglige ansatte reagerte kraftig da kollega Kristian Steinnes i 2018 ble omplassert mot sin vilje til et annet institutt. Begrunnelsen var blant annet at det var en personkonflikt mellom Steinnes og instituttleder. Selv hadde Steinnes varslet ledelsen om arbeidsmiljøproblemer ved instituttet. 

14 ansatte sendte så et brev til ledelsen der de reagerte på brevet fra de 12 brevskriverne. Noen måneder seinere trakk instituttlederen seg fra jobben. I januar satte NTNU i gang en faktaundersøkelse, der ett av de foreslåtte tiltakene var å legge ned instituttet. 

I oktober 2019 gikk et enstemmig NTNU-styre inn for å dele instituttet i to fra desember samme år. 

Ansatte sliter

4. mai i fjor fikk NTNU-styret en orientering om status for gjenopprettingsarbeidet. Da var budskapet at noen ansatte sliter fortsatt, men at instituttene samarbeider stadig tettere. 

«Gjennom deltakelse i arbeidsgrupper sammensatt på tvers av de to instituttene blir ansatte satt i en situasjon der de må venne seg til å samarbeide med kolleger på tvers av de to instituttene. Dette er praktisk, konkret og direkte arbeidsrelatert gjenopprettingsarbeid», skrev dekan Anne Kristine Børresen ved Det humanistiske fakultet. 

Styrebehandling

Nå skal det utarbeides et notat til NTNUs styremøte 7. mars for å overlevere evalueringa til styret. Der vil det bli referert til hovedfunnene i rapporten fra NTNU Samfunnsforskning.

Videre vil det også bli referert til Det humanistiske fakultets oppfølgingsarbeid av selve evalueringa, det vil si av gjenopprettingsarbeidet som eget prosjekt/plan for avslutning og læringspunkter for NTNU. Det siste dreier seg om konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling og hvordan universitetet kan jobbe systematisk med forebyggende arbeidsmiljøarbeid. 

Powered by Labrador CMS