universitetsstyremøte

Færre studentar og løns- og prisvekst: USN fryktar å gå i minus i fleire år

Universitetet i Søraust-Noreg kan mangla pengar allereie frå 2023. Styret har fått ei liste med tiltak som universitetsleiinga meiner bør gjennomførast for å sikra betre økonomi.

Det er stor økonomisk usikkerheit, skriv rektor ved Universitetetet i Søraust-Noreg, Petter Aasen, i saksframstillinga til styret.

«Oversikten viser en ubalanse mellom inntekter og kostnader med -42 mnok fra 2023, gitt at angitte forhold inntreffer. Prognosen viser at uten tiltak vil ubalansen forsterkes og økonomisk handlingsrom kan være borte eller negativt fra 2024».

Det heiter det i ei av sakene universitetsstyret ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN) skal handsama på styremøte i dag.

Møtet startar kl 10, og du ser det direkte her.

I minus i fire år

Saksframstillinga skildrar det universitetet fryktar vert ein krevjande økonomisk situasjon framover. Færre studentar, færre studieplassar og løns- og prisauke kan gjera at det utan tiltak kan verta raude tal i rekneskapen heilt fram til 2026.

Verst kan det verta i 2024, med over hundre millionar kroner i minus.

— Avsetjingar til andre formål enn investeringar på inntil fem prosent kan vera brukt opp allereie i 2024, heiter det.

I saksframstillinga vert det peika på fleire tiltaksområde: Alle einingar må halda seg innanfor tildelte budsjettrammer, fakulteta må retta seg inn slik at dei kan sikra eksterne inntekter, og tiltak for å fremja studiekvalitet og læringsmiljø vil vera viktige for å auka gjennomstrøyminga.

Rektor Petter Aasen skriv i ein e-post til Khrono at forslaget til neste års statsbudsjett er stramt og gir økonomiske utfordringar for USN som for mange andre institusjonar i sektoren.

— I første omgang orienterer rektor no styret om situasjonen og kortsiktige og langsiktige konsekvensar. Styret vert invitert til å gi føringar til det pågåande budsjettarbeidet, seier Aasen.

Endeleg budsjett for USN i 2023 skal styret vedta i møtet sitt i desember. Då vert òg langtidsbudsjett for dei næraste åra lagt fram.

Aasen seier at det er stor usikkerheit når det gjeld kostandsnivået neste år, til dømes når det gjeld energikostander.

— Parallelt jobbar me med tiltak for korleis me skal møta utfordringane og posisjonera oss for pågåande politikkuforming, samfunns- og arbeidslivet sine behov for kunnskap og kompetanse og trendar i etterspørsel, seier Aasen,

Færre studentar enn før

Styret vert òg informert om opptaket for hausten 2022. Det er første gong USN ikkje fyller studieplassane sine, heiter det i saksframstillinga.

For å ha fylt alle plassane som vart lagt ut via Samordna opptak, manglar ein 247 studentar.

Samla sett har universitetet ikkje hatt vekst i talet på nye studentar frå 2019 og fram til i dag, og det er no ein stor tilbakegang samanlikna med pandemiåra 2020 og 2021.

Neste års studietilbod

Elles skal styret drøfta utviklingsavtalen USN har inngått med Kunnskapsdepartementet.

Dei skal vedta å akkreditera fleire studietilbod og dei skal fordela studieplassar for studieåret 2023/24.

Heile sakskartet finn du her.

Powered by Labrador CMS