NMBU

Må kutte fem stipendiat­stillinger for å betale strømregningen

Løpske strømpriser gir krevende budsjettbehandling i styret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.

Økonomisk nøtt. Torsdag skal styreleder Hanne Refsholt lede styrebehandling av en krevende budsjettforhandling for NMBU.
Publisert Oppdatert

Torsdag skal styret ved NMBU behandle både strategisk plan, langtidsbudsjett og budsjett for 2023.

Rektor Curt Rice er opptatt av usikkerheten rundt energiutgifter, og ønsker å lage en usikkerhetsavsetning knyttet til dette.

Fakta

Merugifter* til energi (lys og varme) i 2023 for universiteter og statlige høgskoler

Tall Khrono har samlet inn fra fire statlige høgskoler og ti universiteter viser at institusjonene anslår at deres økte strømutgifter målt i forhold til et normalår totalt vil beløpe seg på over 600 millioner kroner.

 • Universitetet i Oslo 170 mill
 • Universitetet i Bergen 140 mill
 • OsloMet 90 mill
 • NMBU 70 mill
 • Høgskolen i Innlandet 36 mill
 • Universitetet i Sørøst-Norge 30 mill
 • Universitetet i Agder 23 mill
 • Universitetet i Stavanger 20 mill
 • Høgskulen på Vestlandet 11 mill
 • Høgskolen i Østfold 11 mill**
 • Nord universitet 6 mill**
 • Høgskulen i Volda - 1,2 mill
 • NTNU - 0 mill
 • UiT Norges arktiske universitet 0

* Det understrekes at dette utelukkende er prognoser og anslag og at usikkerheten rundt tallene er svært stor.

** Viderefører tall for 2022. Institusjonene ville ikke oppgi sum for 2023

«Det råder stor usikkerhet rundt utviklingen i NMBUs energikostnader både i 2022 og i 2023. Slik bildet er p.t. vil energikostnaden samlet for NMBU kunne være 80-90 mill. kroner høyere i 2023 enn ett normalår», skriver han i styrepapirene.

Saken skal behandles på styremøtet for NMBU torsdag.

Det var Forskerforum som først omtalte kuttplanene ved NMBU.

Vil heller la være å ansette, enn å sparke

Regjeringen har i sitt forslag for statsbudsjett for 2023 foreslått å fjerne øremerkingen av penger til stipendiat- og postdoktorstillinger.

Flere, deriblant Forskerforbundet, har uttrykt bekymring for om det betyr at penger som ellers ville vært brukt til stipendiater nå kan brukes til å dekke inn andre poster på budsjettet.

Overfor Forskerforum bekrefter NMBU-rektor Curt Rice at det er dette de nå gjør.

— Det er nettopp slik vi forstår det. Foreløpig tenker jeg at det er bedre å la være å ansette noen, for eksempel fem stipendiater, framfor å måtte vurdere nedbemanninger, sier Rice, til Forskerforum.

Rice misliker situasjonen sterkt

I en kommentar til Khrono trekker curt Rice fram at det er regjeringen som har foreslått å fjerne øremerking på stipendiatstillinger.

— Hva som er tanken på det kjenner jeg ikke til, men effekten er å gi institusjonene større handlingsrom og det er i utgangspunktet positivt. På den andre og negative siden så setter denne beslutningen disse stillingene i spill. Når det gjelder NMBU så var vi forberedt til å gjøre vårt med det grønne skiftet og vi jobber for å oppgradere våre bygninger, understreker Rice, og han legger til:

— Dessverre kolliderer dette arbeidet med vårt behov for å betale svært høye strømregninger, og det er disse som må prioriteres først. Fikk vi hjelp med effektivisering av bygningene og håndtering av en energikrise, så hadde jeg sluppet å kutte i oppussingsprosjektet ved AudMax. Men jeg må det. Og selv da kommer vi ikke opp i det som nødvendig for å betale.

Rice legger også til at flere har uttrykt bekymring for at fjerning av øremerking vil kunne føre til reduksjon i antall stipendiater og dermed kutt i forskningsaktivitet.

— Det er akkurat det jeg ser meg nødt til å gjøre nå, og det er svært misfornøyd med, men det er størrelsen på strømregningene som gjør budsjettarbeidet for 2023 ekstremt krevende, sier Rice.

Mener de må ha en buffer

Det er knyttet stor usikkerhet til disse tallene, men merkostnaden er av en slik størrelsesorden at det er nødvendig å sette av en egen usikkerhetsavsetning for å håndtere dette. Rektor har derfor i budsjettet som legges frem innarbeidet en usikkerhetsavsetning på 78,9 millioner kroner, ifølge styrepapirene.

Avsetningen er finansiert på følgende måte:

 • Rest udisponert ved budsjettbehandlingen i US-juni 12,1 millioner kroner
 • Fra Funksjonell og teknisk oppgradering av bygg 2023 45 millioner kroner
 • Fra fakultetenes rammer 2023 15 millioner kroner
 • Avsatt 5 færre rekrutteringsstillinger 4,8 millioner kroner
 • Redusert avsetning satsingsmidler 2 millioner kroner
 • Total usikkerhetsavsetning 2023 78,9 millioner kroner

For ytterligere sikring foreslås det at postene for støtte til utenlandsopphold og vitenskapelig utstyr, til sammen 11,7 millioner kroner, ikke fordeles før tidligst annet halvår 2023 i påvente av noe mer avklaring rundt utviklingen i kostnadsbildet.

For lav prisvekst?

I styrepapirene påpeker rektor Curt Rice at Kunnskapsdepartementet har gitt en lønns- og priskompensasjon på 3,0 prosent.

— Basert på de forutsetninger som er lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet når det gjelder forventet lønns- og prisvekst i det norske samfunnet i 2023 kan dette se ut til å være en noe lav kompensasjon, skriver rektor.

Han trekker også fram at NMBU som mange andre hadde forventet at koronastudieplasser ble forlenget så lenge som det ble lovet i utgangspunktet. Han viser til at departementet for å dekke inn satsinger i sektoren har kuttet rammene ved institusjonene forholdsmessig.

Reisebudsjettet er redusert med 13 prosent, mens Rice påpeker at institusjonens ramme, også NMBUs, er redusert som følge av innføringen av studieavgifter for studenter med opprinnelse utenfor EU/EØS-området. Det legges til grunn at institusjonene skal kunne hente inn disse midlene via studieavgifter.

På plussiden trekker han fram at rammen er økt med 1,2 millioner kroner knyttet til nye beregninger av modellen for premie til Statens Pensjonskasse, og at NMBU er tildelt 20 studieplasser innen nukleærfag.

Drøftet med de tillitsvalgte

Den 20. oktober ble blant annet budsjettforslaget for 2023 behandlet. De tillitsvalgte ga ledelsen ros for at de har vært tydelige med konsekvensene av høye strømregninger og manglende kompensasjon for universiteter og høgskoler.

De er likevel bekymret for at det blir foreslått å hente penger fra fakultetene og kuttet i stipendiatstillinger. I refertaet fra IDF-møøtet heter det blant annet:

De tillitsvalgte stiller også spørsmål ved om kuttene er risikovurdert. De tenker at satsningsmidler og rekrutteringsstillinger bør vurderes å ta inn igjen i forbindelse med overføring av midler 2022 til 2023 og eventuelle salderinger der, kommerd et fram av referatet.

I tillegg at fagforeningene også ber ledelsen vurdere prosjekter hvor det kan være mulig å “låne” til investeringer, slik som Smart Campus, utleie av vitenskapelig utstyr og EVU hvor det er mulig å tenke seg større gevinster i inntjening på sikt.

De tillitsvalgte skal også ha vist til punkt 2 i styrets sitt vedtak fra juni og synes fortsatt ikke det kommer tydelig nok frem i saksdokumenter hvordan NMBU vil jobbe for at VET og SHF skal komme i balanse. Fagforeningene stilte spørsmål til hvorfor SEVU får kutt i budsjettet når EVU er et satsningsområde.

Endringslogg:

26.10.2022, kl. 14.36: Lagt til sitater fra Curt Rice og fra IDF-referat.

Powered by Labrador CMS