Signe Kroken og Marit Dahle er ledere i Norsk tjenestemannslag ved henholdsvis NMBU og UiT Norges arktiske universitet. De jobber for å få lagt dødt forslaget om overføring av universitetenes eiendommer til Statsbygg. Foto: NTL

Fagforbund samler seg mot overføring av bygg

Eiendom. Norsk tjenestemannslag (NTL) samler seg mot regjeringens forslag om å la Statsbygg overta universitetenes eiendommer. En ny rapport argumenterer for at dette er en dyr og dårlig løsning.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk tjenestemannslags foreninger ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter har vært samlet i Tromsø denne uken. På topp på dagsorden har motstanden mot overføring av eiendommer fra universitetene til Statsbygg stått.

Fakta

Konsulentenes anbefalinger

Capgemini Invent anbefaler følgende i områdegjennomgangen som er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet:

Modellen med selvforvaltende lokaler avvikles og erstattes med helhetlig forvaltning av lokalene i statlig sivil sektor i statens husleieordning i Statsbygg.

Overføringen gjøres skrittvis over minimum to år.

Store pågående prosjekter slik som Campus Ås på NMBU og mindre porteføljer av selvforvaltende lokaler med begrenset antall ansatte anbefales overført først.

De store universitetene, UiO, NTNU og UiB, har en betydelig portefølje av selvforvaltede lokaler og egne ansatte, som det minimum vil ta et par år å overføre til Statsbygg.

Totalt sett mener konsulentselskapet at kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent innen 2025 og med 12-18 prosent innen 2030.

Capgemini leverte rapporten 14. desember 2018.

Kilde: Områdegjennomgang. Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Capgemini Invent

Dette gjelder de fem universitetene som i hovedsak forvalter sine eiendommer selv; Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og NMBU.

Anbefalte overføring av eierskap for ett år siden

Bakgrunnen er en såkalt områdegjennomgang av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, som Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått gjennomført, og som var ferdig for ett år siden.

Det finnes ikke én holdbar grunn til å foreta denne overføringen, det er kun en politisk begrunnelse for forslaget.

Marit Dahle og Signe Kroken

Der anbefaler konsulentene i Capgemini at institusjoner i universitets- og høgskolesektoren som eier sine egne bygg, overfører eierskapet og egne ansatte som jobber med forvaltning av eiendom, til Statsbygg. Forslaget går ut på at overtakelsen skal skje gradvis over to år.

Et unntak er det nye prestisjebygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Her foreslås det at Statsbygg overtar bygget allerede når det står ferdig i 2020.

Forslaget fra konsulentene har møtt stor motstand i ledelsen ved universitetene som forvalter sine eiendommer selv.

Unison motstand

— Motstanden mot å overføre eiendommene til Statsbygg er helt unison i NTL, forteller Marit Dahle og Signe Kroken, ledere ved NTL-foreningene ved henholdsvis UiT Norges arktiske universitet og NMBU.

De jobber for å få lagt dødt forslaget om å overføre ansvaret for eiendommene til Statsbygg.

— Debatten vi har hatt her i Tromsø viser at ansatte, studenter og ledelse ved universitetene står samlet i motstanden mot dette forslaget. Det finnes ikke én holdbar grunn til å foreta denne overføringen, det er kun en politisk begrunnelse for forslaget, sier de.

— Konklusjonen er klar: legg rapporten i skuffen! Sektoren står midt i store omstillinger og fusjoner, og krav om store budsjettkutt. Sektoren trenger ikke nye krevende prosesser som tar energi og fokus bort fra det som er universitetenes samfunnsoppdrag, sier de videre.

Utredes fortsatt

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sa til Khrono i september at arbeidsgruppen som utreder konsekvensene av en eventuell overføring av Campus Ås til Statsbygg etter planen skulle være ferdig innen utgangen av året.

Byggeplassen på Campus Ås. Foto: Trond Iversen/Statsbygg

— Regjeringen vil ta stilling til om Campus Ås skal innlemmes i statens husleieordning, etter at arbeidsgruppen har avlagt sin rapport, sa han.

Nå sier Hiiim at rapporten ikke blir ferdig før innen utgangen av januar.

— Arbeidsgruppen gjennomfører nå en omfattende kartlegging som blant annet omhandler verdivurdering og tilstandsvurdering av eiendomsmassen på Ås, og en eventuell arbeidsdeling mellom NMBU/Veterinærinstituttet og Statsbygg, skriver han i en e-post.

For å få et best mulig
bes­lutnings­­grunnlag, tar arbeidsgruppen sikte på å ferdigstille rapporten innen utgangen av januar 2020. Det vil derfor ikke bli tatt en beslutning om Campus Ås skal innlemmes i statens husleieordning før jul.

Lars Jacob Hiim

— For å få et best mulig beslutningsgrunnlag, tar arbeidsgruppen sikte på å ferdigstille rapporten innen utgangen av januar 2020. Det vil derfor ikke bli tatt en beslutning om Campus Ås skal innlemmes i statens husleieordning før jul. Kartleggingen av øvrig selvforvaltet eiendom skal være ferdig i desember. Etter dette vil vi vurdere om det er grunnlag for eventuelle justeringer, sier Hiim.

NTL bestilte egen rapport

Før samlingen i Tromsø fikk NTL laget rapporten «Skal universitetene miste eiendommene sine» for å underbygge argumentene mot å overfør eiendommene. De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte står bak rapporten, der det presenteres regnestykker som skal vise at det vil bli en dyrere, mer byråkratisk og mindre fleksibel løsning å leie bygg og lokaler gjennom Statsbygg.

«Det finnes det kort og godt ingen beregninger eller analyser som underbygger at Statsbygg kan forvalte universitetenes eiendommer mer kostnadseffektivt. Og det gjøres ingen konkrete analyser av hvilke oppgaver det er hensiktsmessig å overføre eller av de praktiske konsekvensene av en overføring», står det i DeFacto-rapporten.

Ifølge NTL er rapportens viktigste funn at konsekvensene av en overføring av eiendommene vil bli dobbeltorganisering, økt byråkrati, høyere husleie og outsourcing av oppgaver.

— Økte utgifter til bygg blir neppe kompensert med tilstrekkelige overføringer fra staten, og man vil derfor måtte spare inn på andre områder, for eksempel ved redusert arealbruk og ytterligere kostnadskutt. NTL-foreningene i sektoren kan også vanskelig se for seg at universitetene kan beholde egne ansatte innen for eksempel renhold og driftspersonell. Flere tjenester vil bli satt ut på anbud, påpeker NTL-lederne.

Vil være herre i eget hus

De viser blant annet til at det er viktig for universitetene å eie sine egne bygg fordi de da kan «hive seg rundt» raskere ved endrede behov.

— Statsbygg eier allerede i dag flere av byggene der universitetene har aktivitet, for eksempel de tidligere høgskolene som er gått inn i UiT og NTNU. Samarbeidet med Statsbygg er godt, men det kan være krevende å få gjort de endringer/tilpasninger som universitetene trenger til sin aktivitet, påpeker de.

Fakta

Områdegjennomganger

Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede strukturelle endringer i offentlig sektor, som kan gi fremtidig handlingsrom i budsjettene.

Områdegjennomgangene gir systematiske utredninger av effektiviseringsmuligheter og forbedring innenfor utvalgte områder. Det kan være innenfor en sektor, på tvers av sektorer, i enkeltvirksomheter, eller på tvers av virksomheter.

Det gir muligheter til å identifisere effektiviseringsgevinster, målrette regler og tiltak bedre, eller identifisere utgifter som kan nedprioriteres.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidet med områdegjennomganger.

Kilde: Regjeringen.no

— Det er veldig viktig å være herre i eget hus og ha tett kontakt mellom fagmiljøene; undervisning/ forskning og forvaltning og drift. Et eksempel er hvis man får tilslag på et stort forskningsprosjekt og trenger å tilpasse for eksempel med laboratorier eller lignende. Hvis forvalterne av eiendomsmassen ikke sitter lokalt må man gjennom et ekstra ledd, og forvalterne kjenner heller ikke til de lokale behovene. Det er ikke bare vanlige bygg vi har ved universitetene; det er masse spesialrom, sier de.

Særegent på NMBU

Signe Kroken trekker spesielt fram situasjonen ved NMBU, som kanskje har de mest særegne byggene i sektoren, der man tar vare på dyr døgnet rundt, drifter fjøs, og har ansvar for store spesial- og utearealer knyttet til forskning og undervisning på klima, planter og dyr.

— NMBU har store landbruks- og skogsarealer i et område der det er stort utbyggingspress. Vi er redde for at økt husleie vil bidra til at vi får en presset økonomi, som gjør at vi står i fare for å miste eiendom; at vi kan bli presset til å selge når makta over denne store eiendommen blir lagt sentralt, sier Kroken.

Ifølge rapporten fra DeFacto er det ikke mulig å overføre alle oppgavene som ligger under universitetenes eiendomsavdelinger til Statsbygg. Noe, og sannsynligvis mye, må bli igjen, påpekes det. En slik todeling av eiendomsforvaltningen på to organisasjoner mener NTL vil være uheldig.

NTL påpeker at per november 2019 er det svært få avklaringer på hvordan oppgaver eventuelt skal fordeles mellom Statsbygg og NMBU og viser til stor usikkerhet og uro knyttet til at det allerede er et departementsvedtak om at første steg i en eventuell overføring til Statsbygg skal utredes for Campus Ås.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS