Førsteamanuensis dr. juris Jens Petter Berg på kontoret han karakteriserer som "tørkeloftet". Foto: Ketil Blom Haugstulen

Berg får ikke stå i stilling fram til rettssak

Kjennelse. Oslo byfogdembete har talt: Førsteamanuensis Jens Petter Berg ved HiOA får ikke stå i stillingen til retten endelig har sagt sitt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Dette er Berg-saken

Førsteamanuensis og dr.juris, Jens Petter Berg (65) har vært ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus siden 2010.

Han har blant annet hatt ansvaret for emnet «arbeidsrett og diskriminering» ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Berg har også vært lokal tillitsvalgt på høgskolen for Juristforbundet i flere år.

Konflikten startet under den forrige ledelsen av instituttet og fakultetet i 2014 da Berg anmodet om at man måtte finne en ordning for at en kollega skulle fjernes fra det han kalte «tørkeloftsplassering» som hadde pågått siden 2012.

Berg fikk en skriftlig advarsel høsten 2015, blant annet på grunn av krenking av arbeidsmiljøet og krevende kommunikasjonsform.

Bedriftshelsetjenesten ble høsten 2014 bedt om å gjennomføre en «faktaundersøkelse» på fakultetet og konkluderte med at Berg hadde brutt arbeidsmiljøloven.

I januar 2015 ble han umiddelbart beordret til et annet kontor borte fra instituttet.

I januar 2015 fremmet han en varslingssak hvor han mente seg trakassert av arbeidsgiver.

I juni 2015 konkluderte høgskolens varslingsnemnd med at han ikke var trakassert av arbeidsgiver og at arbeidsgiver objektivt sett ikke hadde opptrådt uakseptabelt.

Høsten 2016 konkluderte Kunnskapsdepartementet med at endringene i Bergs stilling var for langvarig til å ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett og mente at Berg i realiteten var endringsoppsagt.

November 2016 fremmet Berg klage til høgskolestyret. Det har vært holdt en rekke drøftingsmøter uten at partene er kommet til enighet.

Juli 2017 vedtok tilsettingsutvalget ved fakultetet en formell endringsoppsigelse av Berg.

September 2017 opprettholdt høgskolestyret endringsoppsigelsen.

Jens Petter Berg varsler i september 2017 at han vil kreve en midlertidig forføyning og eventuelt søksmål mot Høgskolen i Oslo og Akershus. Han mener at klagene på han handler om ting han har gjort som tillitsvalgt eller ansattrepresentant i tilsettingsutvalg og at det ikke er saklig grunn for endringsoppsigelse og dermed utestengelse fra et arbeidsmiljø.

7.november 2017 ble stevning og søksmål sendt over til Oslo tingrett.

9.november 2017 møttes partene i Oslo tinghus for muntlige forhandlinger i en forføyningssak der Berg krever å få gjeninntre i sin stilling i påvente av dom i saken.

Kjennelse i forføyningssaken ble kjent 27. november.

Beramming av ordinær rettssak skjer i løpet av tre måneder.

(Fakta oppdatert 28.november 2017)

Førsteamanuensis og dr.juris, Jens Petter Berg, får ikke lov til å stå i en kombinert undervisnings- og forskningsstilling (UF-stilling) ved Høgskolen i Oslo og Akershus inntil søksmål om ulovlig endringsoppsigelse kommer opp for retten en gang før sommeren 2018.

Det har dommer Hanne Tenden i Oslo bygfogdembete konkludert med i en kjennelse som ble kjent mandag 27.november.

Berg, og hans advokat Tore Lerheim, gikk til en såkalt midlertidig forføyningssak mot Høgskolen i Oslo og Akershus, men har altså ikke fått medhold. Berg krevde å få stå i stilling inntil endringsoppsigelsen mot ham var rettskraftig.

Les også:

Ser ingen vesentlig ulempe

Dommer Tenden skriver blant annet i kjennelsen at det må anses som en ulempe for Berg at han er fratatt undervisningsoppgaver, og derved kontakt med studenter, og må sitte på et kontor adskilt fra et fagmiljø.

Blir denne kjennelsen stående, uthules oppsagte arbeids-takeres lovfastsatte rett til å stå i stillingen de har blitt oppsagt fra til eventuell klage-behandling er avsluttet og rettssak om oppsigelsens lovlighet er rettskraftig avgjort.

Jens Petter Berg

Men retten finner imidlertid ikke at denne ulempen/skaden kan karakteriseres som vesentlig. Det vises til at Berg innehar en jobb, full lønn og opptjener pensjonsrettigheter. Han skal i stillingen bruke all tid på forskning, noe som også tidligere utgjorde en stor del av hans arbeidsoppgaver. Videre står han fritt til å holde kontakt med sine kollegaer og for øvrig få faglig påfyll. Den påberopte ulempen om å være fratatt et fagmiljø, kan han således selv til en viss grad bidra til å redusere, skriver dommeren.

Tenden viser også til at Berg allerede har tatt ut stevning i hovedsaken i november 2017, og det må påregnes at saken kommer opp for tingretten før sommeren 2018. Sånn sett mener hun at det uansett er snakk om et begrenset tidsrom før saken får en avklaring, noe som også innebærer at ulempen ikke kan karakteriseres som vesentlig.

Mener arbeidstakeres rett uthules

Førstemananuensis og dr.juris Jens Petter Berg mener kjennelsen er problematisk både hva angår faktum (bevisbedømmelse) og juss (rettsanvendelse). Han mener at den mest synlige svakhet for omverdenen, inkludert Khronos lesere, som ikke kjenner sakens faktum annet enn i de grove trekk som er kjent tidligere fra omtale i Khrono, er rettsanvendelsen.

— Blir denne kjennelsen stående, uthules oppsagte arbeidstakeres lovfastsatte rett til å stå i stillingen de har blitt oppsagt fra til eventuell klagebehandling er avsluttet og rettssak om oppsigelsens lovlighet er rettskraftig avgjort, skriver Berg i en kommentar til Khrono.

— Arbeidsgiver kan da gjøre slik arbeidsgiver på HiOA med suksess har gjort mot meg, nemlig å gjennomføre oppsigelsen og plasseringen i annen stilling (fra kombinert undervisnings- og forskerstilling, såkalt UF-stilling, til 100 % forskerstilling) straks, uten å respektere Tjenestemannsloven § 19 (nå Statsansatteloven § 35). Med andre ord en klar sjøltekthandling fra arbeidsgiver, som retten med denne kjennelsen har godtatt fullt ut, sier han.

«Belastende adferd»

Arbeidsgiversiden mener at Berg gjennom flere år har opptrådt på en belastende og uakseptabel måte. Over flere år har han også vist at han ikke er villig eller evner å endre sin adferd eller kommunikasjon, selv om han er gitt nye muligheter. Det må derfor anses om lite sannsynlig at han vil endre adferd, mener arbeidsgiver. Oppsigelsen er ikke en tilleggsstraff til advarselen som ble gitt, fordi Berg har utvist en kontinuerlig adferd og manglende endringsvilje/evne også etter at advarselen ble gitt, heter det.

Forsvarer Berg

Flere har engasjert seg i Jens Petter Bergs sak, blant annet kollega Kirsten Ribu i et innlegg i Khrono:

Les også: En forsvarstale for Jens Petter Berg

Også jusprofessor emeritus Jan Frithjof Bernt har reagert på saken mot Berg.

«Nå skal vi være varsomme. Godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap er en grunnleggende viktig verdi som vi må hegne om og beskytte, her som på andre arbeidsplasser. Men på universiteter og høyskoler er vilje og evne til å tåle klar tale, kritiske holdninger og opposisjon mot ledelse og autoriteter enda viktigere. Det er dette som skiller oss fra andre bedrifter og institusjoner. Vi må ta vare på og hegne om også denne siden av vår virksomhet. Det er ikke ledelsens oppgave å definere rammene for ytringsfrihet, det gjør Straffeloven. Senker vi takhøyden her, svikter vi vårt samfunnsoppdrag.»

Les også: Bernt bekymret for ytringsfriheten i akademia

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS