Utredning

«Faste midlertidige» skal under lupen

Utfordringen blir å definere hva som er uønsket midlertidighet, mener forsker Jens Plahte.

Svein Stølen og Ola Borten Moe på Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse i november 2021, der Ola Borten Moe kom med sitt utspill og sine ambisjoner om færre midlertidige ansatte i akademia.
Publisert

Kort tid etter at han tiltrådte i fjor høst, varslet forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), at det vil komme krav om en kraftig reduksjon av bruk av midlertidige stillinger i akademia.

Kravet er å komme ned på cirka åtte prosent som er nivået i arbeidslivet ellers, i løpet av tre år.

— Jeg ser ingen grunn til at andelen midlertidighet skal være særlig høyere i universitets- og høgskolesektoren enn i arbeidslivet ellers, der midlertidigheten er på cirka åtte prosent, sa Borten Moe den gangen. Han truet med lovfestede tiltak dersom institusjonene ikke oppnådde de ønskede resultatene.

Universitets- og høgskolesektoren er blant verstingene når det gjelder midlertidige ansettelser. Av universitetene toppet i fjor høst Universitetet i Oslo med en midlertidighet på 15,9 prosent. Av høgskolene var Samisk høgskole på topp med vel 21 prosent, og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo med 22,8 toppet de vitenskapelige høgskolene.

Den sittende regjeringen, med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, i spissen setter nå i gang utredningsprosjekt på området og har tildelt ett av dem til Proba samfunnsanalyse.

Økning i faste midlertidige

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal Proba gjennomføre et utredningsarbeid hvor de skal belyse bruken av ulike former for midlertidige ansettelser blant ansatte i undervisnings-, forsker- og rekrutterings­stillinger i uni­versitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) og sammenhengen med ekstern finansiering.

— Bruk­en av midlertidighet skal også ses i sammenheng med organiseringen av den faglige virksom­heten. Sentrale tema er økningen i antall «faste midlertidige» ansettelser, akademisk frihet samt organisering og ledelse, sier prosjektleder for utredningen, Jens Plahte.

Det er lagt opp til intervjubaserte case-studier ved tre UH-institu­sjoner samt en litteraturstudie som setter funn og konklusjoner inn i en internasjonal kontekst.

Jens Plahte skal lede prosjektet som skal utrede midliertidighet i akademia.

— Vi vil blant annet fokusere på personalledelse og akkvisisjonsstrategi. I tillegg vil vi benytte deskriptiv statistikk, dels for å beskrive omfang av midlertidighet, og dels for å undersøke sammenheng mellom finansiering og omfang av ulike ansettelsesforhold, forklarer han.

— Et godt kunnskapsgrunnlag

Et tjuetalls ansatte ved tre av landets universiteter og høgskoler kan regne med å få henvendelser til å delta i intervjuene, som i hovedsak vil bli gjennomført som gruppeintervjuer.

Jens Plahte har jobbet med problemstillingene tidligere, og har blant annet levert en rapport til Forskerforbundet under tittelen «Fast ansettelse som hovedregel».

— Vi har en ambisjon om å få belyst denne komplekse materien på en måte som kan gi et godt kunnskapsgrunnlag for handling – både for oppdragsgiver og forhåpentligvis også for institusjonene. Det er ulike finansieringsformer som griper inn i dette, det er mange forskjellige aktører på ulike nivåer, og det er mange former for midlertidighet. Vi håper at vi innenfor rammene av et ganske lite prosjekt vil klare å få beskrevet kompleksiteten her slik at flest mulig kjenner seg igjen, sier han.

— Det er et krevende tema dette, partene – arbeidsgiver og arbeidstaker – er ikke engang enige om hvordan man definerer midlertidighet?

— Utfordringen her er ikke primært hvordan man skal definere midlertidighet, men at det kanskje ikke er enighet om hva som er å regne som uønsket midlertidighet. Vi vil belyse ulike syn på dette gjennom case-studiene.

Individualisering av risiko

— Og fast midlertidige er et relativt nytt begrep som dukket opp for noen år siden, hva har du å si om det?

— I utgangspunktet tolker jeg den problematikken som et uttrykk for en individualisering av finansieringsrisiko. Vi vil undersøke hva ulike aktører mener om hvordan eventuelle mer kollektive risikodelingsløsninger forholder seg til akademisk frihet.

Proba er et partnereid aksjeselskap som har alle inntekter fra eksternt finansierte forsknings- og utredningsprosjekter.

— Hva slags ansettelse har du selv?

— Her i Proba er alle fast ansatte på ordinært vis, sier Jens Plahte.

Powered by Labrador CMS