Debatt Janne Kristin Tangen og Katrine Mauseth Woll

Fleksibel barnevern­utdanning vil innfri nye kompetanse­krav

Regjeringen stiller nye kompetansekrav i barneverns­institusjonene, men gir ingen nye studieplasser til bachelor i barnevern.

Innleggsforfatterne ber regjeringen om basisfinansiering til fleksibel bachelor-utdanning i barnevern
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Fra 1. januar 2022 ble det innført nye kompetansekrav i barnevernet. Målet med de nye kravene er å øke kvaliteten i tilbudet til barn og unge. I barnevernsinstitusjoner er det innført krav om minimum bachelorgrad ved alle nye ansettelser. I barnevernstjenesten skal krav om master innføres gradvis fram til 2031.

I 2021 tildelte Regjeringen 300 nye studieplasser i barnevern og barnevernsarbeid for å møte de nye kravene på masternivå. Det ble ikke tildelt nye studieplasser til bachelor i barnevern i samme periode. Det betyr at kompetansekravet for ansatte i barnevernsinstitusjoner må innfris innenfor det eksisterende studietilbudet.

I fagbladet.no 21. juni 2022 kunne vi lese at Fagforbundets Mette Nord mener at Regjeringen må lempe på kompetansekravene som er innført. Bekymringen går blant annet ut på at kompetansen til fagarbeidere og andre ansatte uten bachelor eller master undervurderes.

En annen bekymring er at det ikke er tilgang på nok ansatte med høyskole eller universitetsbakgrunn. Det kan gjøre det vanskelig å få tak i medarbeidere, spesielt vikarer.

Som utdanningsinstitusjon kan vi dele noe av denne bekymringen. Vi tror imidlertid ikke løsningen er å lempe på kompetansekravene.

Derimot tror vi at fleksible utdanningstilbud med høy grad av arbeidslivsrelevans kan utvikles i dialog mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene. Det vil si utdanninger som verdsetter realkompetanse og som bygger bro mellom det studentene lærer gjennom arbeid og det de lærer i utdanning.

En slik innretning på høyere utdanning er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) som handler om å legge til rette for læring gjennom et helt livsløp, og som involverer og forplikter studenter, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og storsamfunnet.

Etablering av en fleksibel bachelor i barnevern kunne bidra til at opparbeidet kompetanse i barnevernsinstitusjonene både kan beholdes og videreutvikles.

Innleggsforfatterne

VID har mer enn 20 års sammenhengende erfaring med å tilby samlingsbasert bachelorutdanning i sosialt arbeid på deltid. Studietilbudet har hatt høye søkertall over flere år.

Ved opptak i 2022 var det 1219 søkere. Av disse hadde 375 personer studiet som sitt førstevalg. Det tilsier 6,25 søkere per studieplass. VID tilbyr også en lang rekke samlingsbaserte master- videreutdanninger på hel og deltid. Søkertallene viser at interessen for fleksible samlingsbaserte utdanninger økende. 

Det er i dag ikke mulig å studere bachelor i barnevern på deltid noe sted i landet. VID ønsker derfor å etablere en bachelorutdanning i barnevern som kan tas på deltid. Vi tror et slik tilbud vil være viktig for å møte de nye kompetansekravene og fange opp dem som ikke kan studere på fulltid.

VID har gjennom dialog med praksisfeltet fått viktige innspill på innretningen av studietilbudet. Innspillene handler blant annet om at det må være mulig å stå i jobb og studere samtidig. Videre har vi blitt utfordret til å vurdere ulike sider av opptakskravene.

Våre samarbeidspartnere forteller at de har vikarer de er fornøyde med, men som det kan bli vanskeligere å tilby fast ansettelse på grunn av de nye kravene. Andre har vært opptatt av å styrke fast ansattes formelle kompetanse for å sikre at de kan fortsette å ha hovedansvaret på vakter og for bestemte oppgaver.

Videre kan det bli krevende å tilby fast ansatte permisjon for å ta høyere utdanning på fulltid. For ansatte sin del kan det være vanskelig å ta permisjon og være student på fulltid med familie og økonomiske forpliktelser.

Ansatte med lang erfaring verdsettes innenfor de fleste tjenester, og VID har god erfaring med å tilby utdanning som bygger videre på kompetanse fra arbeidslivet. Etablering av en fleksibel bachelor i barnevern kunne bidra til at opparbeidet kompetanse i barnevernsinstitusjonene både kan beholdes og videreutvikles.

Med basisfinansiering kan VID bli klare for å ta opp studenter fra høsten 2023.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS