kunnskapsoverføring

Flere partier vil at Stortinget skal diskutere nye regler for eksportkontroll

Advokater får støtte i utspill om at sak rundt kunnskapsoverføring bør være en lovsak.

Ingrid Liland er nestleder i Miljøpartiet de Grønne (MDG). Hun ønsker at debatten om eksportkontroll og tiltak løftes opp til en sak for Stortinget.
Publisert

Regjeringen har foreslått at universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter «som skal overføre kunnskap om lisenspliktige varer og teknologier, samt annen kunnskap som kan anvendes til militær bruk til utenlandske borgere», må søke Utenriksdepartementet (UD) om lisens for å gjøre dette.

Fakta

Kunnskapsoverføring kan være alt dette:

Kontrollen omfatter «enhver form for muntlig eller skriftlig deling av kunnskap».

Kunnskapsoverføring kan for eksempel finne sted i forbindelse med følgende aktiviteter:

 • Undervisning, opplæring og veiledning
 • Instruksjon, formidling og rådgivning
 • Kontroll og kvalitetssikring av forskningsresultater og fagartikler
 • Akademisk utveksling
 • Internasjonale prosjekter og samarbeid
 • Forskningsaktiviteter, herunder forskning på vegne av internasjonal partner
 • Presentasjoner og konferanser (for et lukket publikum)
 • Deling og formidling av sensitiv kunnskap som enda ikke er publisert
 • Informasjonsdeling med egne ansatte eller eiere
 • Prosjekter som involverer utenlandske statsborgere
 • Kurs
 • Teknologiutvikling

Forskriftsendringen om eksportkontroll var nylig på høring, og universitetene og høgskolene var svært kritiske.

Gro Nystuen, Cecilie Hellestveit og Vidar Strømme ved Norges institusjon for menneskerettigheter, mener forslaget fra regjeringen innebærer angrep på ytringsfriheten og den akademiske ytringsfriheten. I tillegg stiller Gro Nystuen spørsmål ved hvorvidt denne saken burde vært tatt opp i Stortinget.

— Siden dette er en forskrift, trenger de ikke å bli involvert, men vi tenker likevel at det er litt uheldig, i lys av at det er snakk om svært viktige samfunnsverdier som her veies opp mot hverandre. Stortinget burde kanskje vært inne, sa Nystuen til Khrono tidligere i uken.

Nå får hun støtte fra flere partier.

— Må behandles på en skikkelig måte

Ingrid Liland er nestleder i Miljøpartiet de Grønne (MDG).

— Jeg forstår selvsagt behovet for å tilpasse eksportreglene etter slik verden ser ut i dag og med et forsterket sikkerhetsbilde, men da er det også viktig at regelverket både er klart og lett å navigere seg gjennom, og sørger for akademisk ytringsfrihet, understreker Liland.

Hun legger til at noe annet bare vil vanskeliggjøre rekrutteringsprosesser i forskningen.

— Jeg mener helt tydelig at dette er noe som Stortinget bør få muligheten til å ta stilling til. Her er det et åpenbart behov for politisk diskusjon og en mulighet til å avveie de ulike argumentene som kommer fra universitetene og forskningsmiljøer. Dette er helt sentrale spørsmål og samfunnsverdier som må behandles på en skikkelig måte, understreker Liland.

Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant for Venstre.

Ønsker også saken til Stortinget

Også Venstre mener saken bør diskuteres bredere. Alfred Bjørlo er stortingsrepresentant for Venstre og sitter i næringskomiteen.

— Dette er en kompleks sak, og i denne type saker må vi ikke være naive. Det er neppe en tilfeldighet at Norge får svært mange forskere nettopp fra land som Russland og Iran som vi dessverre vet bruker forskere i sitt etterretningsarbeid, starter Bjørlo, og han fortsetter:

— Samtidig har høringsrunden vist at det mange har kritiske innspill til de forslagene som nå ligger på bordet og vi noterer oss at det er en stor uro rundt de forslagene regjeringen har kommet med.

— For Venstre viser det med all mulig tydelighet at denne saken må til Stortinget og bør forankres i en lov, understreker Bjørlo.

Fakta

Særlig relevante fagområder

Overføring av lisenspliktig kunnskap vil i all hovedsak foregå innenfor følgende tekniske fagområder, ifølge høringsnotatet:

 • Atomteknologi og kjernefysikk: Alle emner
 • Materialteknologi: Metallurgi, uorganisk kjemi, tynnfilm-teknologier, litografi
 • Biovitenskap og medisin: Mikrobiologi, molekylærbiologi, bioanalytisk kjemi, bioteknolog
 • Informatikk og datasikkerhet: Sikkerhet og sårbarhet i nettverk, cybertrusler Informasjonssikkerhetsteknologi, Digital etterforskning, sikkerhet i nettverk, cybercrime, analyse av skadevare, sikkerhet rundt kritisk infrastruktur, analyse av innbrudd i datasystemer
 • Kryptografi og informasjonssikkerhet: Anvendt kryptografi
 • Overvåking og biometri: Kunstig intelligens, maskinlæring, biometri
 • Undervannsteknologi og autonomi: Marin akustikk, kybernetikk, reguleringsteknikk, marin konstruksjonsteknikk, Marin kybernetikk, Marin hydrodynamikk, Marint maskineri, mekanikk, materialteknikk, marin reguleringsteknikk, undervannsteknikk, fartøystyring, analyse av lineære og ikke-lineære modeller, autonome operasjoner
 • Navigasjons- og sensorteknologi: Hyperspektral avbildning, spektroskopi, NTNU NanoLab, MEMS, mikro- og nanofabrikasjon
 • Romfart og satellitteknologi: Alle emner
 • Kjemi og prosessteknologi: Uorganisk kjemi, kjemisk prosessteknikk
 • Mekatronikk og robotikk: Kybernetikk

Men denne listen er ikke uttømmende, slår regjeringen fast i høringsnotatet.

Bjørlo presiserer at dette ikke betyr at Venstre har tatt stilling til om de forslagene som regjeringen har lagt på bordet er gode eller ikke, dette handler om at saken bør løftes til et høyere nivå.

— Her gjelder det å ha to tanker i hodet på en gang. På den ene siden har man sikkerhetsaspektet og behovet for å sikre oss mot spionasje. På den andre siden er det utfordrende hvis konsekvensen av nye retningslinjer blir at institusjonene vegrer seg mot å ta imot internasjonale forskere fordi det blir for komplisert å få dem til Norge, og tilsvarende at flinke internasjonale forskere blir skremt bort fra Norge. Vårt land har et stort behov for mer, ikke mindre, internasjonalisering, sier Bjørlo.

Himanshu Gulati

Ber om svar fra regjeringen

Himanshu Gulati, er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet (Frp) og sitter i forsknings- og utdanningskomiteen.

Han presiserer overfor Khrono at utfordringene med økende etterretning og kunnskapsoverføring er en veldig viktig sak, og på dette området er det svært viktig at man ikke er naiv overfor de utfordringer man står overfor.

— Derfor hadde vi vel forventet at tiltak her skulle komme i form av en lovsak. Jeg vil derfor rett i etterkant av sommeren spørre regjeringen om hvorfor denne saken ikke fremmes i form av en lovsak. Når dette svaret foreligger vil vi ta stilling til om vi vil støtte et krav om at saken skal til Stortinget, sier Gulati til Khrono.

Kari-Anne Jønnes, utdanningspolitisk talsperson for Høyre.

— En kompleks sak

Kari-Anne Jønnes er stortingsrepresentant for Høyre og sitter i forsknings- og utdanningskomiteen. Hun understreker at grunnet ferieavvikling har ikke Høyre fått diskutert høringssvarene enda.

— Dette er en kompleks sak og det er naturlig og sunt at den vekker reaksjoner og skaper diskusjoner. Det skjedde også da Solberg-regjeringen sendte nye retningslinjer på høring i fjor, sier Jønnes og legger til:

— Den verdenssituasjonen vi har nå krever at vi gjør nye vurderinger innenfor alle områder, så håper jeg regjeringen kommer fram til løsninger som rammer universiteter og høgskoler og forskningen i så liten grad som mulig.

Powered by Labrador CMS