Debatt Vagstad, Lommerud, Holgersen, Jakhelln

Forskerforbundet ved UiB støtter Margareth Hagen i rektorvalget

Fire sentrale tillitsvalgte i Forskerforbundet ved UiB oppfordrer medlemmene om å stemme Team Hagen under rektorvalget som starter mandag 22.mars.

Fire topptillitsvalgte ved Universitetet i Bergen oppfordrer medlemmene sine til å stemme på Margareth Hagen under rektorvalget som starter mandag 22.mars.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

På vegne av Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen (UiB) anbefaler vi våre medlemmer å stemme på Team Hagen i rektorvalget. Vi mener at det på viktige områder trengs en ny kurs for UiB, og Team Hagen ligger klart nærmest opp til vår politikk på disse områdene.

Et slikt område dreier seg om myndighet og ressursbruk. Under Dag Rune Olsens ledelse har myndighet og ressursbruk blitt flyttet oppover i organisasjonen. Et av flere uttrykk for dette er at universitetsledelsen i dag disponerer et eget strategibudsjett på nær 300 millioner kroner, finansiert i hovedsak ved rammekutt nedover i organisasjonen. For hvert år som går høvles fakultetenes budsjett med 1 prosent. (Til sammenligning er de mye kritiserte ABE-kuttene fra regjeringen rundt halvparten så store.) Langtidsbudsjettet for UiB (Se spesielt tabell 5 på side 19) legger opp til at dette skal fortsette i alle fall fram til 2025, da strategibudsjettet etter planen skal utgjøre 500 millioner.

Forskerforbundet fikk allerede i 2015 bekymringsmeldinger fra fagmiljøer på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet om problemene disse strategikuttene fører til for kjerneaktivitetene undervisning og fri forskning, typisk i form av at stillinger trekkes inn når ansatte pensjonerer seg eller slutter av andre grunner. Dette har ikke minst gått ut over undervisningstilbudet. På lokallagets årsmøte i 2016 ble følgende resolusjon vedtatt med overveldende flertall:

«Årsmøtet ønsker at UiB gir de ansatte muligheter til å utvikle seg og de må gis muligheter til å nå sitt potensiale som medarbeidere. Årsmøtet utrykker bekymring for effekten av økte/akkumulerende rammekutt. Årsmøtet ber styret i Forskerforbundet ved UiB om å følge dette opp med ledelsen ved UiB.»

Siden årsmøtet i 2016 har det vært etablert politikk, nedfelt i våre årlige arbeidsprogram, for Forskerforbundet ved UiB å kjempe mot ytterligere rammekutt.

Årets rektorkandidater framstår som klart forskjellige i synet på ytterligere rammekutt. Team Samdal har vært relativt tydelige på at de vil fortsette med de rammekuttene som ligger i langtidsbudsjettet, og bruke det handlingsrommet som ligger i et stort strategibudsjett framover til å opprette ordninger som flere i fagmiljøene kan søke midler fra, mens Team Hagen gir uttrykk for at det kan være på tide å stoppe ytterligere rammekutt allerede nå, mer i tråd med vår politikk. Vi mener at et godt breddeuniversitet bygges nedenfra, og at både midler og myndighet derfor bør flyttes nedover i organisasjonen, ikke oppover.

Margareth Hagen føles som et trygt valg.

Innleggsforfatterne

Det andre området vi vil trekke fram er lønnspolitikk – det bør være unødvendig å begrunne hvorfor dette er et viktig område for en fagforening. Ingen av lagene har mye om lønnspolitikk. Det som står i Team Samdals program er formuleringen «Prioritere meir systematisk verdsetjing av teknisk- administrativt tilsette gjennom høve til kompetanseheving, karriereutvikling og styrka lønnspolitikk for dei som er lågast lønna.» I valgkampen har dette blitt utvidet til et ønske om å gjøre noe med minstelønnene også til andre grupper, eksempelvis har professorer blitt nevnt.

Hvis vi legger velviljen til kan man si at dette er en beskrivelse av den lønnspolitikken som har blitt ført ved UiB de siste åtte år: Forskerforbundet har fått betydelig gjennomslag nettopp på minstelønn for de fleste vitenskapelige stillingskoder, men dette har ikke forhindret at i samme periode har UiB-ansatte sakket betydelig akterut lønnsmessig, både i forhold til resten av samfunnet og i forhold til hvor mye midler UiB hvert år har blitt tilført budsjettene fra Kunnskapsdepartementet for å kompensere for lønns- og prisvekst. Over de siste 8 år har en gjennomsnittlig UiB-ansatt tapt rundt 4 prosent i lønnsutvikling. Problemet har vært størst for vitenskapelig ansatte, som i gjennomsnitt har tapt nærmere 6 prosent lønnsvekst sammenlignet med resten av samfunnet.

Det står ikke noe mer om lønnspolitikk i Team Hagens program, men det som sies er desto viktigere:

«Vi vil leggja til rette for at universitetstilsette som gruppe skal ha minst den same lønnsutvikling som resten av samfunnet».

Dette er fullstendig i tråd med det vi hvert år spiller inn i lønnsforhandlingene, og vil gi rom for både utvikling i minstelønner og for nødvendig lønnsutvikling også for de som ligger over minstelønn og gjør en alminnelig god jobb. Hvis dette hadde vært UiBs lønnspolitikk de siste 8 år hadde gjennomsnittslønna for UiBs ansatte altså vært rundt 4 prosent høyere enn den er i dag.

På andre områder er det enten mindre forskjeller mellom de to lagene eller vi vurderer områdene som mindre viktige.

Margareth Hagen har vært rektor noen uker nå. Forskerforbundet har møtt henne jevnlig i UiBs sentrale medbestemmelsesorgan, Forhandlingsutvalget. Dette har vært en krevende tid for UiB, og vi har opplevd Hagen som åpen, redelig og solid – og hun har gjort et betydelig arbeid for å rydde opp i Olsen/Knudsen-saken. Vi synes også at hun målbærer UiBs interesser på en fin måte utad. Vi utelukker ikke at vi ville hatt samme opplevelse av Oddrun Samdal, men vil peke på at Margareth Hagen føles som et trygt valg.

For Forskerforbundet ved UiB:

  • Helge Holgersen (tillitsvalgt)
  • Runa Jakhelln (tillitsvalgt)
  • Kjell Erik Lommerud (tillitsvalgt)
  • Steinar Vagstad (hovedtillitsvalgt)

(Innlegget er et brev sendt til Forskerforbundets medlemmer ved UiB lørdag 20.mars. Det gjengitt som innlegg i Khrono etter tillatelse av underskriverne. Red.mrk.)

Powered by Labrador CMS