Felles klagenemnd

Frykter at strenge krav vil føre til at svært få fuske­saker blir behandlet på nytt

Kravene til hvilke saker Felles klagenemnd skal behandle på nytt vil føre til at få saker, og ikke de riktige sakene, får ny behandling, mener advokater.

Kristian Berge
Publisert Oppdatert

— Slik jeg ser det, forsøker departementet å gi inntrykk av at det nå skal gå grundig til verks og rette opp i feilen de har gjort, mens realiteten er at svært få, om noen, saker vil behandles på nytt, sier senioradvokat Kristian Berge i Osloadvokatene.

Han er en av flere som har spesialisert seg på juksesaker og peker på at det skal mye til for å nå de kravene som er satt til gjenopptakelse av saker i Felles klagenemnd. Berge er også leder av Nemnd for studentsaker ved Høyskolen Kristiania.

Fakta

Dette er saken

  • Advokat Marianne Klausen ble våren 2022 av Kunnskapsdepartementet oppnevnt som medlem av Felles klagenemnd for en tredje periode, selv om medlemmene maksimalt kan sitte i to perioder. De siste to periodene var hun leder for nemnda.
  • Departementet byttet ut Klausen etter å ha blitt klar over feilen i september. 
  • Statsråd Sandra Borch oppnevnte 8. november professor emeritus Ernst Nordtveit som ny leder for Felles klagenemnd. Det er også oppnevnt to nye studentmedlemmer i nemnda. 
  • Kunnskapsdepartementet fastslår i en pressemelding at noen av noen av vedtakene til Felles klagenemnd fra perioden 1. april 2022 til 22. september 2023 (mens Marianne Klausen var ulovlig oppnevnt) er  ugyldige. Felles klagenemnd får nå i oppdrag å behandle disse sakene på nytt. 
  • De ugyldige sakene er saker der nemnda ikke ville vært vedtaksfør uten det/de ugyldig oppnevnte medlemmet/medlemmene. Det gjelder også saker der det var dissens i nemnda og stemmen til det/de ugyldig oppnevnte medlemmet/medlemmene var avgjørende for innholdet i vedtaket. Departementet har ikke oversikt over hvor mange saker dette gjelder. 

Kunnskapsdepartementet oppnevnte onsdag Ernst Nordtveit til ny leder av nemnda, samt to nye representanter fra studentene. I samme slengen ga de også beskjed om at nemnda skulle behandle noen saker på nytt.

Dette gjelder saker hvor det enten ble tatt ut dissens, og stemmen til et ulovlig utnevnt medlem var avgjørende for utfallet, eller saker hvor nemnda ikke ville vært vedtaksfør uten de ulovlig oppnevnte medlemmene.

Kunnskapsdepartementet skriver til Khrono at de ikke har oversikt over hvor mange saker det vil være snakk om, og at det venter på en oversikt fra Felles klagenemnd.

Sekretariatet i Felles klagenemnd opplyser til Khrono at det nå jobber med å få oversikt over hvilke saker som skal «gjenopptas etter de føringene KD foreløpig har lagt til grunn.»

— Bedre med en for mye

— Det er sannsynligvis ikke de riktige sakene som nå skal behandles på nytt, men hvordan en skulle ha funnet de riktige, vet jeg ikke, for å være helt ærlig, sier Ruben Haugland.

Han er advokat i Studieadvokatene, tidligere sentralstyremedlem i Norsk studentorganisasjon og tidligere medlem av Felles klagenemnd.

— Jeg har jo en av de sakene som jeg mener bør behandles på nytt. Nå har ikke jeg talt over hvorvidt nemnda var vedtaksfør uten de medlemmene som var ulovlig oppnevnt, men vedtaket lyser av Marianne Klausen, slik jeg husker henne fra da jeg selv satt i nemnda, sier Haugland.

Og det er der han mener problemet ligger. For dersom nemnda fremdeles ville vært vedtaksfør uten de ulovlig oppnevnte medlemmene, og ettersom det ikke forelå noen dissens, vil ikke denne saken bli behandlet på nytt. Selv om et av de ulovlig utnevnte medlemmene hadde siste ord i saken.

— Det var et taktskifte etter at jeg gikk ut av nemnda. Det er derfor med god grunn at det er begrensninger på hvor lenge en kan sitte der, sier Haugland.

Samtidig ser han nemnda ikke kan behandle alle saker på nytt.

— Blir det 50 til 60 saker som må tas på nytt, så blir det en overfladisk behandling uansett hvor godt nemnda jobber. De har jo et etterslep å ta hensyn til også. Andre deler av sektoren ville nok bare oppnevnt en egen gjeng for å behandle de gamle, men om det er det beste her vet jeg ikke.

For som tidligere medlem vet han at det er en del saker det ikke er noe poeng i å behandle på nytt. Saker som er såpass åpenbare at de ville endt på samme måte uansett hvem som sitter i nemnda.

— Jeg husker jo fra da jeg satt der at det var saker der det ikke var noen tvil, men jeg vet som sagt ikke hvordan en skulle plukket ut de riktige sakene. Men selv om mange saker uheldigvis vil føre til overfladisk behandling er det bedre å behandle en sak for mye enn en for lite, sier Haugland.

NSO mener alle saker bør behandles på nytt

Etter at VG avdekket at den tidligere nemndlederen Marianne Klausen var ulovlig oppnevnt for en tredje periode, har flere vært ute og krevd at alle saker skal gjenopptas.

Terje Einarsen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen mente blant annet at hele nemnda måtte gå, og at alle saker måtte behandles på nytt.

Det sistnevnte stilte også Norsk studentorganisasjon, ved leder Oline Sæther, seg bak.

— Mener dere fremdeles at alle saker må behandles på nytt?

— Ja, sier Sæther.

— Hvordan ser dere da på de kravene departementet har til hvilke saker som skal behandles på nytt?

— Vi lurer veldig på hvor mange saker det er snakk om når de snevrer inn så mye. Vi mener fortsatt at lederen sitter med tung juridisk kompetanse, og har en vesentlig rolle i hvordan sakene behandles. I tillegg mener vi det er ryddigst at man tar alle sakene på nytt og sikrer likebehandling, sier Sæther.

Hun ser likevel at det er mange hensyn som må ivaretas når det gjelder det å ta opp igjen gamle saker, slik som en allerede lang saksbehandlingstid, som nok har blitt lengre i perioden hvor nemnda var satt i bero.

— Men vi mener at studentenes rettssikkerhet, og god behandling av klagesaker som har så store konsekvenser for studentene, det er det viktigste, sier lederen.

Har etterspurt hvordan feil skal kompenseres 

NSO-lederen forteller at de nå har spurt departementet om hva som vil skje dersom det nå fattes vedtak som frikjenner studenter som tidligere er blitt utestengt.

— Vi er spente på hva departementet mener er rimelige kompensasjon. Vi har ikke noe klart svar på dette selv, men det er noe vi er interessert i å se nærmere på, sier Sæther.

Studenthjelpen.no, en tjeneste drevet av Advokatfirmaet Teigstad, skriver de det følgende om erstatning ved urettmessig utestengelse:

«Utgangspunktet er at studenten skal få erstatning tilsvarende sitt økonomiske tap. Tapet kan være vanskelig å beregne eksakt. Et utgangspunkt vil være å se hen til startlønnen for nyutdannede studenter i de aktuelle yrkene. Videre legges det til feriepenger og pensjonsrettigheter. Om en student har vært utesteng urettmessig et år er det altså ett års forventet arbeidsinntekt som er utgangspunktet for kravet.»

— Høres det rimelig ut for NSO?

— Det er viktig at man vurderer konsekvensene av vedtak som fattes på nytt med et annet utfall. Konkret hva som er rimelig er ikke noe vi har tatt stilling til per nå, sier Oline Sæther. 

Sandra Borch svarte Stortinget

Samme dag som nyoppnevnelsen ble kjent, møtte Sandra Borch i Stortinget for å svare på spørsmål om rotet rundt Felles klagenemnd.

Fremskrittspartiets Himanshu Gulati boret i hvordan i den ulovlige oppnevnelsen kunne skje.

 — Kan statsråden fortelle om hvordan politisk ledelse konkret var involvert i avgjørelsen om gjenoppnevning? spurte han. 

— Jeg finner det ikke naturlig å kommentere departementet sin interne saksbehandling, særlig ikke fra før den tiden jeg tiltrådte, svarte Borch blant annet.

— Vi har ryddet opp 

Gulati fulgte opp med å spørre om det var delte meninger og diskusjon i departementet om hvorvidt gjenoppnevningen var lovlig.

Dette svarte ikke Borch direkte på. Men hun sa:

Himanshu Gulati spurte Sandra Borch om Felles klagenemd.

— Jeg har vært opptatt av én ting i denne saken, etter at jeg kom inn i departementet, og det er å rydde opp. Derfor har jeg besluttet at oppnevnelsen var ugyldig og Klausen måtte fratre.

Hun sa også hun var glad for å ha en ny leder på plass.

— Det er mange alvorlige saker, og vi vet at mange studenter venter på svar i sine saker. Jeg har vært opptatt av å rydde opp i denne saken. Det mener jeg at vi nå har gjort.

Endringslogg: Saken er oppdatert 9.november 2023, klokken 11.20 med tilleggsopplysning om at senioradvokat Kristian Berge også er leder av Nemnd for studentsaker ved Høyskolen Kristiania.

Powered by Labrador CMS