Debatt ● Sunniva Whittaker

Fusk og «selv­plagiat» på UiA

Det er viktig at fusk blir avdekket, samtidig som det er positivt at retningslinjene for selvplagiat nå blir klarere, skriver Sunniva Whittaker. Ved universitetet hun leder har 37 studenter blitt utestengt for å kopiere egne arbeider. 

Sunniva Whittaker mener det er viktig at sektoren fremover samarbeider for å få en mest mulig lik behandling av sakene som dreier seg om selvplagiering.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Fusk og særlig det som kalles selvplagiering har vært gjenstand for debatt den senere tiden. Det er avdekket at ulike institusjoner har ulik praksis. Min egen institusjon, UiA, har hatt flere saker hvor såkalt selvplagiering er blitt avdekket.

Som rektor er jeg ikke involvert i behandlingen av enkeltsaker, men jeg er opptatt av at studenter som blir mistenkt for fusk får en korrekt behandling, og at deres rettssikkerhet blir ivaretatt.

Samtidig er jeg opptatt av at fusk blir avdekket. Det store flertallet av studenter fusker ikke, og det er viktig at deres interesser blir ivaretatt. Likeså, er det viktig at fremtidige arbeidsgivere kan stole på at kandidatene våre faktisk besitter den kompetansen som vitnemålene vi utsteder garanterer. Det å reagere mot studenter som fusker er altså viktig både av hensyn til studentene og for tilliten til våre utdanninger.

Begrepet selvplagiat er i seg selv uheldig. Det er plagiat dersom man utgir andres arbeider som sitt eget. Å gjenbruke egne arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger er ikke plagiat, men det kan likevel være fusk.

Under en skriftlig eksamen skal studentene innenfor en gitt tidsramme besvare en eller flere oppgaver. Sensorene skal vurdere det studentene presterer i den aktuelle eksamenssituasjonen, og studentene skal stille på like vilkår. Dersom en student gjenbruker tidligere arbeider uten å opplyse dette ved riktig kildehenvisning, vil ikke sensorene få et riktig inntrykk av hva studenten har prestert under den aktuelle eksamen, og studenten kan få en fordel sammenliknet med andre studenter som produserer hele teksten i løpet av den tilmålte tiden. 

I diskusjonene om fusk kan man få inntrykk av at studentene ikke har lov til å bruke andres arbeid eller gjenbruke egne arbeider. Bruk av kilder er tillatt ved mange eksamener, og ofte helt nødvendig. Det problematiske er å ikke opplyse om hvilke kilder man har brukt, og hvordan de er brukt. Her gir både UiA og andre institusjoner god informasjon blant annet på sine nettsider, og «detaljer» som anførselstegn og lignende er avgjørende for sensors forståelse av studentens prestasjon.

Av sommerens medieomtale i blant annet VG kan man få inntrykk av at UiA nekter å omgjøre et vedtak som åpenbart må være feil. Det som ikke nevnes, er at feilene studenten og hennes fullmektig, professor emeritus Karl Øyvind Jordell mener er gjort, allerede har vært til behandling i Felles klagenemnd i september 2022 (som Khrono skrev samme måned). Nemnda, hvor også studenter er representert, vurderte saken på nytt og fant igjen at innleveringen inneholder både bruk av eget tidligere verk og bruk av andre kilder uten tilstrekkelig kildehenvisning. De fant også at studenten hadde fått tilstrekkelig informasjon om hvordan dette skulle gjøres. Felles klagenemnd besluttet at vedtaket om annullering og utestenging ikke skulle omgjøres.

Vi må forholde oss til Felles klagenemnds beslutning, da det er de som er overordnet organ for vår klagenemnd. Den nasjonale felles klagenemnda spiller en viktig rolle ved at den behandler klager på vedtak foretatt av klagenemndene på den enkelte institusjon.

Som rektor har jeg forståelse for at konsekvensene for enkeltstudenter i disse sakene er krevende, og er veldig glad for at studenten i dette tilfellet har fullført sin grad og er klar til å bidra med sin kompetanse i samfunnet. I forslaget til ny UH-lov slås det fast at gjenbruk av egne arbeider som tidligere har gitt uttelling kan være fusk, men at det skal bedømmes mildere enn plagiat av andres arbeider.

Det er positivt at det nå vil bli gitt tydeligere føringer til institusjonene om hvordan de såkalte selvplagieringssakene skal håndteres. Dette er et steg i riktig retning, og så blir det viktig at sektoren samarbeider for å få en mest mulig lik behandling av disse sakene.

Plagiat og gjenbruk av egne arbeider er først og fremst en utfordring ved eksamener der alle hjelpemidler er tillatt. Kunstig intelligens-verktøy gjør at de tradisjonelle vurderingsformene ikke lenger er like godt egnet til å teste at studentene har tilegnet seg læringsutbyttet for sine studier og emner. Vi kommer derfor ikke utenom at vi må tenke nytt fremover når det gjelder vurderingsformer. Det viktigste for alle parter er at vi sikrer at kandidatene har kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som de trenger for å gå ut i framtidens arbeidsliv.

Powered by Labrador CMS