Debatt ● Karl Øyvind jordell

Fuskesaker – utfordringer for UHR, NSO, Forskerforum og Khrono

Er det rimelig at en glipp hos en lavere grads student, skal medføre ytterligere ett semesters utestengelse, til en pris av brutto 300.000 kroner, spør professor emeritus Karl Øyvind Jordell.

Professor emeritus Karl Øyvind Jordell ønsker debatten om straffenivå og rettssikkerhet for studenter velkommen.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I nyttårshelgen har Khrono publisert en oversikt over juksesaker ved høyere utdanningsinstitusjoner. Man siterer innledningsvis prorektor Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet: «Det høye antallet juksesaker under pandemien handler ikke om uredelige studenter, men om systemet. De aller fleste ønsker ikke å jukse. Det å få en juksesak på seg er en stor påkjenning, og det å bli utestengt er en stor inngripen.»

Tilsvarende synspunkter er framkommet i innlegg fra professor Østenstad 29.4.22, i intervju med professor Giertsen 17.2.22, i intervju med og innlegg av Giertsen og Skauge 21.11.21, alt på Khrono.

Jeg er kommet på innsiden av en fuskesak etter at jeg oppdaget at en av tre anklager mot en sykepleiestudent ved Universitetet i Agder (UiA) var falsk; studenten hadde oppgitt korrekt kilde, nemlig læreboka, men dataprogrammet for å avsløre fusk sjekker ikke lærebøker, slik at man la til grunn at hun hadde stjålet fra en bachelor-oppgave, som nok hadde basert seg på den samme læreboka!

Under pandemien var systemet sterkt belastet, og kan ha gått på autopilot. Jeg er derfor svært bekymret for rettssikkerheten til studenter som blir anklaget for fusk. I den saken jeg kjenner, orket ikke studenten å gå til sak for å få en grundigere vurdering av den – den var blitt en for stor påkjenning. (Oppdagelsen av den falske anklagen kom etter at studenten hadde besluttet ikke å gå til sak.)

Det fremtrer som sterkt ønskelig at publikasjoner som Khrono og Forskerforum, og nasjonale organer som NSO og UHR, bidrar til større klarhet på feltet. På systemnivå bør man undersøke hva som særmerker saksbehandlingen ved de tre institusjonene som i følge Khronos oversikt har 3-4 ganger så mange fuskesaker som det som er vanlig. Det er vanskelig å legge til grunn at det store flertall av institusjoner ikke gjør et grundig nok arbeid med å avsløre fusk. Snarere frykter jeg for stor nidkjærhet hos et fåtall institusjoner.

Ut fra erfaringene med saken fra UiA er det etter min oppfatning en rekke aspekter som svekker studenters rettssikkerhet; noen av dem kan oppfattes som nidkjærhet:

A. Regelverk. Man har ulikt regelverk; noen institusjoner regner selvplagiering som fusk, andre sier at det kan være fusk. Hvorvidt selvplagiering overhodet skal regnes som fusk, har vært sterkt omstridt i Felles klagenemnd.

B. Er enhver uregelmessighet fusk? Noen regner enhver uregelmessighet i forhold til regelverket som fusk, også i saker hvor studenten har oppgitt korrekt kilde. Jeg vil anta at mange institusjoner bare regner som fusk det å stjele, altså referere andre uten å oppgi kilde. Ulik praktisering av regelverk tilsier at en student som blir felt ved en institusjon, kunne gått fri ved en annen.

C. Forsett. Man må gå bort fra å postulere forsett i de saker hvor studenten har oppgitt kilde – det er tilnærmelsesvis umulig å forstå at en student som har oppgitt kilde, med forsett skulle bryte regelverket på mer tekniske punkter.

D. Undervisning. Undervisning i kildebruk varierer sterkt, jfr følgende fra prorektor Naustdal: "Et av tiltakene vi har gjort er å innføre et felles oppstartsemne for alle nye gradsstudenter der en lærer hva det er å studere, det akademiske håndverket, referanseteknikk, hvordan en bruker forskning på en god måte og hvordan en henviser til kilder."

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

E. Streng straff – kostbare anførselstegn. Som en konkretisering av pkt B ovenfor må man vurdere forholdsmessigheten av straffene. Når en student blir pådømt ett semesters utestengelse, som medfører brutto ca 300.000 kr i tapt inntekt over yrkes-løpet, for uregelmessigheter hvor kilde var oppgitt, men anførselstegn ikke satt inn på korrekt måte, synes straffen uforholdsmessig streng.

F. Grader av selvplagiering og forholdsmessighet. Selv om man legger til grunn at såkalt selvplagiering ikke skal være tillatt (jfr ovenfor pkt A), må det kunnes skjelnes mellom ulike former for eller grader av slik gjenbruk av tekst. Hvis det er tale om store tekstbrokker, bør det kunne slås ned på. Men i saken fra Agder dreiet det seg om en opplisting tiltak ved slag-behandling. Studenten hadde oppgitt eksterne kilder, men ikke at oppgitt en tidligere besvarelse der hun hadde tatt inn den samme lista. For forskere ville det fremtre som meget kuriøst om man skulle oppgi ett eller flere egne arbeider hvor man har referert det samme innholdet fra andre forfattere. Og igjen er det et spørsmål om forholdsmessighet: Er det rimelig at en glipp av denne art hos en lavere grads student, skal medføre ytterligere ett semesters utestengelse, til en pris av brutto 300.000?

Powered by Labrador CMS