sammenslåing

Går inn for å fusjonere fakulteter i Innlandet

Rektor ved Høgskolen i Innlandet innstiller på å fusjonere to fakulteter innen filmkunst, medier og teknologi, til tross for kraftige interne protester.

Den norske filmskolen på Lillehammer slås sammen med Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, hvis rektor Peer Jacob Svenkerud får det som han vil.
Den norske filmskolen på Lillehammer slås sammen med Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, hvis rektor Peer Jacob Svenkerud får det som han vil.
Publisert

Rektor Peer Jacob Svenkerud innstiller overfor styret på å slå sammen Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi ved Høgskolen i Innlandet.

Hans innstilling ble presentert for ansatte og studenter på et webinar torsdag.

Fakta

Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet

  • Den norske filmskolen ble etablert gjennom stortingsvedtak i 1991 som den høyeste utdanningen innen film og fjernsynsutdanning i Norge.
  • Skolen ble besluttet lagt til Lillehammer som en avdeling under Høgskolen i Lillehammer. Bakgrunnen for lokaliseringen var primært behov for etterbruk av lokaler som ble bygget i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994.
  • Den norske filmskolen forkortes ofte DNF, og holder til ved studiested Lillehammer og undervisningssted Oslo.
  • Filmskolen har i dag 108 studenter og 59 ansatte.
  • I dag tilbyr Den norske filmskolen en treårig kunstfaglig bachelorgrad og en toårig kunstfaglig mastergrad, samt en ph.d grad i kunstnerisk utviklingsarbeid.
  • Filmskolen har opptak annethvert år. Opptak for bachelor var i 2023 med søknadsfrist 12. januar.
  • Neste opptak på master er i 2024.

Kilde: Høgskolen i Innlandet

Saken skal opp på styremøtet 22. november, der rektor skal orientere muntlig om saken, noe han foreslår skal skje for lukkede dører. Endelig beslutning skal tas i styret 14. desember.

— Vi ønsker å styrke posisjonen vår innen utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til film, TV og spill. For at vi fortsatt skal være relevante for mediebransjen, må vi bevare og utvikle den faglige identiteten vi allerede har. Samtidig må vi forholde oss til den utviklingen i medielandskapet som allerede er på gang, sier rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet i en nyhetssak på høgskolens nettsider.

Han går inn for at fakultetene slås sammen, men Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen videreføres som enheter i fakultetet.

Saken skal diskuteres i interne fora på høgskolen, heter det, før endelig beslutning i styret.

Motstand fra filmstudenter

Saken er møtt med betydelig intern motstand, blant annet fra studentene ved Filmskolen.

I juni la dekan Eli Bø ved Filmskolen og Leif Holst Jensen, dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, fram en utredning der de anbefalte å slå sammen de to fakultetene. 

De ønsket å samle miljøene i Filmskolen, Spillskolen og TV-skolen, men fortsette med tre autonome skoler innenfor et felles fakultet.

Dagen etter at utredningen ble lagt fram, gikk studentene ved Filmskolen ut i streik og sa at de har mistet all tillit til ledelsen.

«Kjempeskuffet»

Jens Dahle-Granli er student ved Filmskolens produsentlinje og sitter som studentrepresentant i fakultetsrådet.

— Vi er kjempeskuffet over rektors innstilling. Både filmbransjen, fagansatte og studentene ved Filmskolen er tydelige på at innstillingen er altfor svakt begrunnet. Ingen av de store spørsmålene vi har til denne prosessen er belyst i innstillingen, sier han.

Han viser blant annet til at de har krevet at et nytt fakultet skal ha en kunstfaglig dekan.

— Det blir vi ikke hørt på og heller ikke på noen av de andre punktene vi har fremmet. Denne innstillingen betyr Filmskolens død slik den har vært de siste 25 årene og vil på ingen måte løfte den faglige kvaliteten, slik rektor hevder, sier han.

— Vi har store deler av filmbransjen med oss i dette og vi vet at det mobiliseres blant bransjefolk. Nå håper vi at vi og bransjen sammen skal klare å få snudd saken før vedtak i høgskolestyret 14. desember, sier han.

Tar hensyn til noen av innspillene

Dekanenes utredning ble sendt på høring i sommer og 52 uttalelser kom inn. 

— Høringen har gitt nyttige tilbakemeldinger. En del av innspillene har jeg tatt hensyn til i innstillingen, mens andre hører hjemme i prosesser som kommer etter at en beslutning er tatt. Noen synspunkter er ikke vurdert som relevante, som for eksempel løsrivelse av Den norske filmskolen fra høgskolen, eller en flytting av filmskolen til Oslo, sier Peer Jacob Svenkerud.

Det sammenslåtte fakultetet vil få en felles dekan og hver av de tre skolene; Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen, en instituttleder eller «skoleleder» hver, heter det.

Powered by Labrador CMS