ny «justishøgskole»

Høgskolene måtte jobbe på høygir. Så ble det stille

Justis- og beredskaps­departe­mentet krevde at høgskolene utredet sammenslåing på bare noen uker. Siden har de brukt over ett år og sju måneder — uten å ta noen beslutning.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter i Lillestrøm er en av to institusjoner som venter på svar.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det nærmer seg to år siden Justis- og beredskapsdepartementet sendte bestillingen til Politihøgskolen (PHS) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (Krus). Våren 2019 måtte to arbeidsgrupper jobbe på høygir for å utrede sammenslåing av de to høgskolene.

De hadde bare noen uker på seg fra de møttes første gang, til en anbefaling om to høgskolers framtid skulle ligge på bordet.

Med et slikt arbeidstempo skulle man kanskje tro at en beslutning lå like om hjørnet. Men den gang ei.

Etter at høgskolene opprinnelig fikk noen uker på seg, har Justis- og beredskapsdepartementet brukt 595 dager — uten å komme til noen beslutning.

Nå spør flere seg om forslaget er lagt dødt.

Et signal på at forslaget legges i skuffen?

SKhrono har snakket med tillitsvalgte for Politiets Fellesforbund og Norges fengsels- og friomsorgsforbund, to fagforeninger som organiserer flere ansatte på PHS og Krus.

De går langt i å antyde at det virker som at forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet i det stille er lagt dødt.

Asle Aase i Norges fengsels- og friomsorgsforbund har ikke hørt et ord om sammenslåing etter at forslaget i fjor høst ble sendt på høring og sier forslaget ikke lenger er noe folk snakker om — og han synes det er like greit.

— Hvis det ender med at forslaget blir liggende, så er det fornuftig av departementet, sier Aase.

Rune Christian Johnsen, tillitsvalgt for Politiets Fellesforbund, har heller ikke hørt mer.

— Det har i alle fall ikke vært noe debatt i det siste. Hvis det fortsatt hadde vært aktuelt antar jeg det ville vært tema i for eksempel møter mellom tillitsvalgte og ledelsen.

— Tar ikke videre initiativ

I statsbudsjettet for 2020 het det at «Justis- og beredskapsdepartementet vurderer å slå saman PHS og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Å slå saman PHS og KRUS er i tråd med regjeringa sin politikk for forsking og høgare utdanning».

Men omtrent samtidig som budsjettforslaget ble lagt fram, skrev en rekke instanser sine høringssvar om en mulig sammenslåing. Flertallet av høringsinstansene var kritiske.

Blant de mest kritiske røstene var daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch. Riksadvokaten omtalte forslaget som «uferdig» og mente administrative gevinster ikke var nok for å veie opp for «en lang rekke usikkerhetsmomenter» av mer prinsipiell art.

I statsbudsjettet for 2021 er ordene om en sammenslåing strøket.

I politimeldingen, en stortingsmelding fra departementet fra 23. juni i år, heter det nå bare at regjeringen på bakgrunn av hurtigutredningene vil vurdere «hensiktsmessigheten av en administrativ sammenslåing av PHS og KRUS».

Høgskole-ledere avventer svar

Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, skriver i en e-post i Khrono at de fortsatt avventer en beslutning.

— Vi avventer denne beslutningen. Politihøgskolen tar ikke ytterligere initiativer om dette nå i denne omgang.

Kristina Lægreid, direktør ved Krus.

Direktør ved Krus, Kristina Lægreid, skriver i en e-post at de forstår at en del prosesser tar tid, men gir også uttrykk for at et svar hadde vært kjærkomment.

— Vi forholder oss i det daglige først og fremst til de til enhver tid gjeldende og avklarte rammebetingelsene. En avklaring på dette spørsmålet hadde selvsagt likevel vært fint med tanke på forutsigbarhet knyttet til arbeidet med strategiske prosesser i vår virksomhet fremover.

Khrono sendte mandag ettermiddag spørsmål til Justis- og beredskapsdepartementets kommunikasjonsavdeling. Vi stilte tre spørsmål:

  • Hva gjør at det tar lang tid å beslutte om Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole skal slås sammen?
  • Flere har stilt spørsmål ved den korte fristen arbeidsgruppene fikk for snart to år siden. Når departementet senere selv har brukt så lang tid, hvordan kan man være trygg på at utredningene våren 2019 er et godt grunnlag for å beslutte sammenslåing eller ikke-sammenslåing?
  • Justis- og beredskapsdepartementet ba også om en utredning av et kunnskapssenter for justissektoren. I politimeldingen heter det at departementet har «igangsatt et samarbeid med Norges forskningsråd for å analysere hvilke tiltak som gir størst effekt med sikte på å styrke forskningsinnsatsen rettet mot politiet. Dette dreier seg blant annet om å ta mer aktivt i bruk ordninger og tiltak som forskningsrådet har i sin portefølje». Har departementet lagt bort forslaget om et eget kunnskapssenter for justissektoren?

Departementet har ikke besvart noen av spørsmålene, men skriver følgende i en e-post:

«Justis- og beredskapsdepartementet ga i brev av 28. januar 2019 Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet i oppdrag å utrede en mulig administrativ sammenslåing av PHS og KRUS, samt opprettelse av et kunnskapssenter basert på dagens lokalisering. Endelig frist for utredningen fra direktoratene var 1. juni 2019. Utredningen som departementet mottok besto av to delrapporter. De to delrapportene var begge til høring med frist 31.10.19. På bakgrunn av dette vurderer departementet hensiktsmessigheten av en administrativ sammenslåing av PHS og KRUS, jfr. Meld. St. 29 (2019-2020) (Politimeldingen)».

Powered by Labrador CMS