Riksadvokat Tor-Aksel Busch var kritisk til å slå sammen Politihøgskolen og Krus, kort tid før han gikk av med pensjon. Foto: Torkjell Trædal/Politiforum

Riks­advokaten kritisk til sammen­­slåing av politi- og fengsels­høgskoler

Sammenslåing. Nesten to av tre som har levert høringsinnspill om sammenslåing av Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (Krus) er negative til eller har betydelige innvendinger mot sammenslåing. Riksadvokaten er blant de aller mest kritiske.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tor-Aksel Busch gikk nylig av som riksadvokat. Med sine 22 år i embetet er han den lengstsittende riksadvokaten noensinne, og har derfor over flere tiår hatt et unikt innblikk i mekanismene som slår inn fra en kriminell handling er begått til gjerningspersoner sitter bak lås og slå.

Det var derfor naturlig at også Busch, én uke før han gikk av som riksadvokat, sendte sine innspill til Politidirektoratet, i høringsrunden vedrørende sammenslåing av Politihøgskolen (PHS) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (Krus).

Riksadvokaten gjør det i sitt høringssvar klart at han er kritisk til å slå sammen Politihøgskolen og Krus, slik Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet vil:

...en mulig administrativ gevinst på enkelte områder ikke kan vektes tynge enn en lang rekke usikkerhetsmomenter og prinsipielle betraktninger som peker mot en sammenslåing.

Tor-Aksel Busch

«Vår gjennomgang av de to foreliggende utredningene gir etter vårt syn ikke et tilstrekkelig grunnlag for å kunne konkludere med at de to utdanningsinstitusjonene bør slås sammen», skriver Busch.

— En lang rekke usikkerhetsmomenter peker mot en sammenslåing

Den tidligere riksadvokaten skriver i sitt høringssvar at han er usikker på om det var riktig å gjennomføre to ulike utredninger av en sammenslåing av PHS og Krus, slik Justis- og beredskapsdepartementet bestilte. Busch mener én samlet utredning ville kunne se på spørsmålene om sammenslåing, forskningsmiljøer og kunnskapssenter for justissektoren mer helhetlig.

Rikadvokaten mener utredningene som ble ferdigstilt på forsommeren og som ble gjennomført på kort tid, er for snevre. Busch skriver at Krus ikke er eneste høgskole som kunne vært relevant for PHS å slå seg sammen med:

«Ved denne premiss har andre naturlige profesjonsutdanninger, høyskoler eller universiteter blitt ekskludert. Dette er etter riksadvokatens syn uheldig. Det er ikke gitt at sammenslåing med KRUS er den eneste naturlige retning å gå, selv om begge institusjoner hører under samme departement.»

Tor-Aksel Busch anser forslaget om sammenslåing som «uferdig» og mener det er en rekke ubesvarte spørsmål som peker mot en sammenslåing:

«Riksadvokaten vil bemerke at en mulig administrativ gevinst på enkelte områder ikke kan vektes tynge enn en lang rekke usikkerhetsmomenter og prinsipielle betraktninger som peker mot en sammenslåing. Det gienstår flere administrative, lovgivningsmessige og praktiske forhold som g¡ør at grunnlaget for en sammenslåing fremstår som uferdig».

Riksadvokatens kontor opplyser til Khrono at de ikke har mer å tilføye saken enn det Busch har skrevet i brevet, men sier at også at den nye riksadvokaten stiller seg helt og fullt bak innspillene.

Fakta

Disse har uttalt seg

(Høringsinstansene som er uthevet i fet skrift løftes fram som positive til sammenslåing, resten negative eller med «betydelige innvendinger»)

 • Finnmark politidistrikt
 • Troms politidistrikt
 • Nordland politidistrikt
 • Oslo politidistrikt
 • Innlandet politidistrikt
 • Sør-Vest politidistrikt
 • Kripos
 • Politihøgskolen
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Riksadvokaten
 • Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter
 • Kriminalomsorgen region nord
 • Kriminalomsorgen region sørvest
 • Åna fengsel
 • Agder fengsel
 • Norsk fengsel- og friomsorgsforbund
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
 • Politiets fellesforbund
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund
 • Unio Kriminalomsorg
 • Forskerforbundet lokalt PHS
 • Forskerforbundet sentralt
 • Fagansvarlige Etter- og videreutdanning PHS
 • Nasjonal fagkoordinator PHS
 • Forskergruppene ved PHS og KRUS
 • FoU-utvalget PHS
 • Ansatte ved PHS Stavern

Frykter for merkevaren Politihøgskolen

Busch mener Kriminalomsorgen og politiet er vesensforskjellige på flere områder: Kultur, studenttall, finansiering av studieprogrammer, antall studenter, antall ansatte. Han mener det er liten tvil om at det er Politihøgskolen, som har hatt akkreditert bachelorgrad siden 2004, som vil måtte bidra med ressurser for å bygge opp kompetanse slik at også Krus kan oppfylle krav til studietilsynsforskriften.

Ikke minst advarer Busch mot å ofre navnet «Politihøgskolen»: «Politihøgskolen er i dag en meget sterk merkevare i den forstand at det er blitt en attraktiv høgskoleutdanning med godt søkergrunnlag. Politihøgskolen som institusjon står sterkt, og det bør være meget tungtveiende grunner for å endre institusjonsnavnet. Utredningen selv peker på dette, hvor det heter at navnet på en fremtidig felles høgskole er viktig for at en eventuell sammenslåing skal bli vellykket. Det foreligger per i dag ikke noen alternative navn, og riksadvokaten mener at det vanskelig kan fattes beslutning om sammenslåing uten at navnevalget er avklart».

Nesten to av tre høringsinnspill negative til sammenslåing

Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet skriver i sin oppsummering at det er kommet inn 29 høringsinnspill. 10 av høringssvarene stiller seg positive til en sammenslåing, mens resterende er negative eller har betydelige innvendinger til forslagene eller utredningene som er gjort.

Blant de politifaglige høringsinstansene er Oslo politidistrikt, landets største politidistrikt der nær en fjerdedel av alle distriktsansatte politifolk jobber, kritiske til en sammenslåing. Også Kripos har prinsipielle innvendinger til sammenslåing.

Det samme er en rekke fagforeninger og ansattegrupper: Politiets Fellesforbund, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Forskerforbundets medlemmer ved PHS og Krus, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, fagansvarlige for etter- og videreutdanning ved PHS, Unio-medlemmer i Kriminalomsorgen.

Blant disse gruppene er mange svært kritiske til prosessen fram mot anbefalingene om en sammenslåing.

Forskerforbundet på Krus og ansatte i Unio i Kriminalomsorgen skriver «at de korte tidsfristene har vært utfordrende for å gjennomføre en involverende prosess.»

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund skriver at «utredningsprosessen har vært preget av svært korte tidsfrister og mangelfull representasjon fra de ansatte i organisasjonene»

Politiet Fellesforbund mener «[d]et har vært et uforsvarlig tempo i arbeidet med å utrede sammenslåingen mellom PHS og KRUS.»

I brevet Politidirektoratet har sendt til Justis- og beredskapsdepartementet, skriver de at uttalelsen de leverte tidligere i oktober fortsatt gjelder. Det betyr at POD og Kriminalomsorgsdirektoratet fortsatt anbefaler en sammenslåing for Justis- og beredskapsdepartementet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS