Debatt kråkenes og glemmestad

Hvem skal jobbe i barnevernet?

Profesjonsrådene for barnevern­pedagoger og sosionomer frykter at samfunns­oppdraget til barnevernet legges på en profesjon alene.

Fra 2031 stilles det krav til master for alle som skal utføre kjerneoppgavene som ligger til saksbehandling og ledelse i barnevernet. To nye masterløp i henholdsvis barnevernspedagogikk og barnevern vil være den primære inngangen for fremtidig ansatte i barnevernet.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Barnevernet er i stadig utvikling. Det er mange som har en formening om hva som kreves for å sikre faglig forsvarlighet i tjenesten. Ny oppvekstreform skal bidra til at flere instanser tar ansvar for å sikre nødvendig hjelp til barn og familier som trenger det. Likevel er det barnevernet som skal ivareta de mest utsatte. Hvem skal bære ansvaret for et så komplekst arbeidsfelt?

Det pågår for tiden et historisk kompetanseløft for ansatte i barnevernet. Fra 2031 stilles det krav til master for alle som skal utføre kjerneoppgavene som ligger til saksbehandling og ledelse.

Som et ledd i dette er det utviklet to nye masterløp som vil være den primære inngangen for fremtidig ansatte i barnevernet. Fellesorganisasjonen (FO) mener utdanningstilbudet må sikre et tilstrekkelig antall studieplasser, kvalitet i utdanningene og tverrfaglighet i tjenestene.

Den tverrfagligheten som preger barnevernsfeltet i dag må styrkes, ikke svekkes. Det er ikke rimelig å kreve at en profesjon alene skal bære ansvaret for et så komplekst arbeidsfelt.

Innleggsforfatterne

Master i barnevern er forbeholdt barnevernspedagoger, mens master i barnevernsarbeid er en tverrfaglig master som bygger videre på bachelorutdanningene til sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger. Andre utdanningsgrupper kan også søke opptak til den tverrfaglige masteren innen visse kriterier. Samlet sett skal disse to masterløpene bidra til at kvaliteten i barnevernet styrkes.

Nå ber Kunnskapsdepartementet utdanningsstedene prioritere masterløpet som er forbeholdt barnevernspedagoger. FO er bekymret for at ansvaret for det komplekse samfunnsoppdraget til barnevernet legges på en profesjon alene.

I praksisfeltet jobber barnevernspedagoger og sosionomer side om side. Barnevernspedagoger har spisset kompetanse knyttet til vurdering av barns utviklingsbehov og oppvekstsvilkår, samt de juridiske rammene for barnevernsfeltet.

Sosionomer har bred kunnskap om helse- og velferdstjenester, og forstår omsorgssvikt som del av andre sosiale problemer som for eksempel fattigdom, dårlige boforhold og lav tilknytning til arbeidsliv eller samfunnsliv. Barnevernspedagoger og sosionomer utfyller hverandres kompetanse og sikrer en tilstrekkelig bred faglig tilnærming i møte med barn og familier.

Samtidig vil det være behov for andre kompetansebidrag, og tjenestene kan derfor med fordel suppleres av for eksempel jurister, psykologer, pedagoger og vernepleiere. Sistnevnte er særlig relevant innenfor institusjonsbarnevernet, med tanke på vernepleiernes sosialpedagogiske kompetanse kombinert med god innsikt i ulike funksjonsvariasjoner.

Den tverrfagligheten som preger barnevernsfeltet i dag må styrkes, ikke svekkes. Det er ikke rimelig å kreve at en profesjon alene skal bære ansvaret for et så komplekst arbeidsfelt. FO forventer at den videre kompetanseutviklingen i barnevernet sikrer tilstrekkelig bred kvalifisering og rekruttering til tjenestene. Barnevernspedagoger og sosionomer bør også i fremtiden utgjøre kjernekompetansen i barnevernet.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS