Krevde kompensasjon

Ingen avtale, sier rektor. UiB betaler likevel 540.000

Ifølge universitetsdirektøren er UiB forpliktet av avtaler rektor Dag Rune Olsen har inngått. – Det finnes ingen avtaler, sier Olsen.

Rektor Dag Rune Olsen jobbet for at UiB skulle overta eks NHO-regiondirektør Tom Knudsens selskap, som hadde et konsept til en arbeidslivsportal. Planene ble stoppet, men Knudsen ble ansatt i et engasjement ved UiB, Nå har UiB også gått med på å betale over en halv million av kostnadene som Knudsen hadde hatt med prosjektet.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge e-postutveksling og interne notater som Khrono har fått innsyn i fra Universitetet i Bergen (UiB) har UiB allerede sagt ja til å dekke over en halv million kroner i påløpte kostnader til eks-NHO-topp Tom Knudsens to selskaper Best praksis og Praktikk AS. Beløpene betales ut blant annet for «forberedende prosjekttilretteleggelse og markedsføring» av en arbeidslivsportal for høyere utdanning.

UiB-rektor Dag Rune Olsen har vært tett på prosjektet gjennom store deler av 2020.

Fakta

UiB og Tom Knudsen

 • I perioden januar til oktober 2020 har tidligere regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland og rektor Dag Rune Olsen ved UiB jobbet for å få til en avtale der Knudsens selskap Praktikk AS skulle etablere en arbeidslivsportal
 • Planen var at UiB skulle overta selskapet inkludert teknologien, og at Tom Knudsen skulle fortsette som daglig leder i Praktikk AS til han gikk av med pensjon.
 • Avtaleforslaget ble underkjent både av UiBs økonomiavdeling og direktør, senere også av Kunnskapsdepartementet.
 • Da overtakelsesplanene måtte skrinlegges, fikk Tom Knudsen i stedet et engasjement på et halvt år ved UiB, der han hever nesten 1,1 millioner i lønn
 • Samtidig har UiB valgt å gå videre med arbeidslivportalarbeidet i egen regi og har finansiert et forprosjekt i Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Knudsen er tilknyttet SLATE, et globalt senter for læringsanalyse. Der skal UiB ifølge direktør Kjell Bernstrøm undersøke om Knudsens portalidé er relevant for UiB sitt arbeidslivsportal-prosjekt

Vendte tommelen ned

Ifølge frigitte dokumenter fra UiB, skal Dag Rune Olsen i mai ha gitt beskjed til Knudsen om at UiB skulle inn på eiersiden. Ifølge Knudsens advokat ba Dag Rune Olsen da Tom Knudsen engasjere advokat for å få transaksjonen gjennomført før sommerferien, i tillegg til å få ferdigstilt intensjonsavtalen med Friskus AS (som skulle levere den digitale plattformen red.mrk).

Knudsen selv anslo verdien av avtalen til å koste UiB et sted mellom 20-25 millioner kroner i løpet av fem år.

Olsen og Knudsen planla først en signering av en avtale satt til 1.juli, men UiBs økonomiseksjon vendte tommelen ned for avtalen. Det samme gjorde Kunnskapsdepartementet senere på høsten, da avtalen ble fremlagt for departementet.

Utviste kreativitet

Dermed endte prosjektet opp i at UiB ville gå videre med et arbeidsportal-prosjekt på egen hånd. Og eks-NHO-topp Knudsen fikk tilbud om ansettelse i et halvårlig engasjement med over 1,1 million i årslønn.

I tillegg har UiB gått med på å dekke utgifter som Knudsen hadde hatt med prosjektet han hadde jobbet med sammen med rektor Dag Rune Olsen. Totalt skal UiB utbetale 540.000 kroner i kostnadsdekning.

I e-postkorrespondansen heter det at UiB har «gjort en vurdering av hva som anses mulig å inkludere i en evt avtale med Knudsen innenfor de generelle rammer og retningslinjer UiB må forholde seg til i sin økonomiforvaltning. Hensyntatt dette, og også din anmodning om å utvise kreativitet ift alternative løsningsmuligheter som kan gjøre en evt avtale økonomisk akseptabel for Knudsen (vår utheving)», skriver UiBs advokat til Knudsens advokat.

UiB dekker 540.000

Ifølge e-posten som Khrono har fått innsyn i, sier UiB ja til å bli fakturert med kr 70.000 fra Knudsens selskap Best Praksis AS og kr 70.000 fra Knudsens selskap Praktikk AS som kompensasjon «for forberedende prosjekttilretteleggelse og markedsføring av konseptet.»

UiB skriver også at de kan dekke pådratte utgifter til prosjektbistand til Knudsen fra selskapetBodoni AS med kr 240.000 eks mva , samt andre dokumenterte utlegg med inntil kr 60.000, til sammen kr 300.000.

I tillegg dekkes pådratte advokatutgifter som knytter seg til prosjekttilretteleggelse, begrenset oppad til kr 100.000.

Fakta

Tom Knudsens utgifter i selskapet Praktikk AS

Her er oversikten over de totale kostnadene som Tom Knudsen opplyste var medgått i forbindelse med opprettelsen av et selskap som skulle utvikle en arbeislivsportal for UiB.

Totale utgifter fram til 20.oktober: 1.723.138 kroner.

Beløpet fordelte seg slik:

 • Lønn januar-oktober: 1.039.500 (iflg oppsettet tilsvarende 70 prosent lønn)
 • Leie lokaler: 25.000
 • Datautstyr: 38.722
 • Programvare, vedlikehold: 12.873
 • Rekvisita: 5069
 • Kontorrekvisita: 3424
 • Mobiltelefon: 13.665
 • Datakommunikasjon: 13.157
 • Kilometergodtgjørelse: 33.858
 • Diettkostnad reise: 31.357
 • Representasjon: 116.029
 • Bankgebyr: 10.120
 • Renter: 3914
 • Konsulenthonorarer:
 • Bodoni: 240.000 eks. mva.
 • Wikborg Rein: 136.450 eks. mva.
 • Universitetet i Bergen har gått med på å dekke 540.000 kroner av kostnadene.
 • I praksis betyr dette at Tom Knudsens to selskap, Best Praksis AS og Praktikk AS mottar 70.000 kroner hver, og i tillegg kompenseres Knudsen fra UiB med 60.000 kroner - samlet 200.000. UiB dekker også 240.000 til konsulentselskapet Bodoni, samt advokatutgifter ved opptrettelse av selskapet, på 99.990 kroner.. Alle summer er eksl. mva.

Samlet sum som kan utbetales fra UiB til Knudsen bli dermed 540.000 kroner.

Forpliktelser mellom Olsen og Knudsen

Direktør Kjell Bernstrøm hadde satt foten ned og var med på å hindre at UiB overtok Tom Knudsens aksjeselskap Praktiskk AS.

— Men UiB har gått med på å dekke kostnader for Knudsen på 540.000 kroner. Hvorfor skal UiB gjøre dette?

— Fordi dette er forpliktelser som har fulgt med de avtalene som har vært mellom Dag Rune Olsen og Tom Knudsen.

— Hvilke vurderinger er gjort i forhold til regelverket om offentlige innkjøp her?

— Forholdet til innkjøpsreglene skal være fulgt. Men det er en del enkeltbeløp som er under terskelverdiene i anskaffelsesreglementet.

— Konsulentselskapet Bodoni har en kostnad som skal dekkes med 240.000 kroner pluss moms for «prosjektbistand». Har UiB detaljkunnskap om hva dette arbeidet har bestått i?

— Beløpet dekker kostnader knyttet til prosjekttilretteleggelse og prosjektbistand, men vi kjenner ikke i detalj hvilket arbeid som er utført. UiB har rammeavtale med Bodoni og ville i prinsippet kunne kjøpe denne type tjenester innenfor denne avtalen.

Krevde langt mer

Tom Knudsen har sendt over et eget oppsett for «kostnader relatert til Praktikk 2020» der driftsutgifter i selskapet de 10 første månedene i år utgjør en samlet sum på 1,7 millioner kroner.

116.000 kroner er representasjon, vel 30.000 kroner er diett og 34.000 kroner er kilometergodtgjørelse.

I tillegg kommer lønn til Knudsen selv (beregnet til 70 prosent stilling) på 1.033 millioner kroner, samt de nevnte honorarene til selskapet Bodoni på 240.000 kroner og advokatfirmaet Wikborg Rein på vel 100.000 kroner, i tillegg til husleie og datautsyr m.m.

Ifølge den opprinnelige planen til rektor Olsen og Tom Knudsen var det en forutsetning at Knudsen skulle være daglig leder i selskapet fram til han gikk av med pensjon i 2026.

Ifølge dokumentene heter det i et av avtaleforslagene mellom Praktikk AS og UiB at «Tom Knudsen har verdifull erfaring og nettverk fra sitt arbeid i Arbeidsmarkedsetaten (NAV), Bergen kommune og NHO, og er ansatt som Selskapets daglige leder. Intensjonen er at Tom Knudsen skal være ansatt i Selskapets i perioden frem til 31. desember 2025, hvor han etter planen går av med pensjon. Hans rolle skal i denne perioden være å promotere Konseptet og å søke inntekter til utviklingen av det. I tillegg vil nødvendig administrasjon og konsulenter ansettes eller leies inn».

Ifølge epost fra UiB ønsker de å legge til rette for å utvikle ideen/ konseptet rundt Arbeidsportal gjennom å etablere et internt organisert prosjekt i regi av UiB, heller enn gjennom kjøp av aksjeselskapet til Knudsen.

«Prosjektet vil utvikle ideen i samarbeid med arbeids- og næringslivsaktører jfr det opplegg som har vært drøftet i den forutgående dialog med Knudsen.» heter det i e-posten fra UiBs advokat til Knudsens advokat.

Det er i dette forprosjektet Tom Knudsen nå har begynt å jobbe som UiB-ansatt.

Tok kontakt i januar

Knudsen selv forteller til Khrono at han tok kontakt med Dag Rune Olsen i januar i år.

— Vi har sittet sammen i regionalt næringsforum og i kompetanseforum i Hordaland fylkeskommune. Der har Dag Rune Olsen flere ganger tatt opp dette med praksisplasser for studenter - noe jeg skjønner studentene også har ønsket, sier Knudsen.

— Så da jeg fratrådte fra NHO tok jeg kontakt og sa at dersom det var ønskelig kunne jeg engasjere meg i å skaffe noen praksisplasser.

Knudsen forteller at han hadde et møte med Olsen i januar. På grunn av pandemien ble neste møte i april.

— Jeg fikk beskjed om at det var ønskelig at jeg tok kontakt med advokat og etablerte et selskap, for å sikre ideen og konseptet, sier Knudsen.

Knudsen: Rektor foreslo et nytt selskap

Han skriver i en e-post til Khrono at han hadde et selskap han drev, og første utgangspunkt var at dette selskapet skulle engasjeres til å drive frem ide og konsept. Det ble ikke gått videre på det.

— Rektor Dag Rune Olsen forslo muligheten av å opprette et nytt selskap som kunne eies helt eller delvis av UiB.

Det ble jobbet videre frem til oktober, men som Khrono har skrevet ble det ikke noe kjøp av Knudsens to selskap.

— Nå er jeg engasjert av UiB, og det er jeg tilfreds med, sier Knudsen.

— Hvilke oppgaver har du?

— Jeg skal arbeide med noe av det samme, først kartleggingsoppgaver og deretter delta i utviklingen en «prototyp» på matching av studenters behov for praksis med arbeidslivets muligheter for å yte praksis.

Relasjoner mellom partene

Tom Knudsen sluttet brått i sin stilling som regiondirektør i NHO Vestlandet rundt årsskiftet i fjor. Han gikk ifølge LinkedIn ut av Handelsskolen i 1978 og har sin utdanning fra Bankakademiet. Han har yrkeserfaring fra Aetat (tidligere Nav) og NHO.

240.000 kroner av summen som UiB dekker av Knudsens tidligere kostnader, skal dekke utgifter til selskapet Bodoni. Bodoni kaller seg selv et av Norges største grafiske miljø. Daglig leder i Bodoni er Bjarte Hordnes. Han har tidligere vært styreleder i NHO Hordaland, og blant annet deltatt på NHOs årsmiddag sammen med Dag Rune Olsen.

Bjarte Hordnes er gift med Hilde Ulvik Hordnes. Hun er prosjektleder i Friskus AS, som Knudsens firma Praktikk AS skulle har en intensjonsavtale med å kjøpe en software-plattform fra.

Dag Rune Olsen sier til Khrono at han ikke kjenner Tom Knudsen privat.

— Ikke privat, nei, men vi har vært en del sammen i Regionalt næringsforum for Vestlandet og Råd for samarbeid med næringslivet.

Tom Knudsen sier han kjenner Bjarte Hordnes via tidligere styrearbeid.

— Hva skal pengene UiB skal betale til Bodoni dekke?

— Bodoni fikk oppdraget med prosjektbistand i form av rådgivning, utarbeidelse av identitet og design av konseptet, sier Knudsen.

Kjente ikke Bodoni-bakgrunn

Kjell Bernstrøm sier at han ikke visste at sjefen i Bodoni AS også hadde vært styreleder i NHO Hordaland, der Knudsen tidligere var toppleder.

— Kjente dere til at sjefen i seskapet som har lever prosjekttjenester for 240.000 er en som jobbet med Tom Knudsen gjennom NHO Hordaland?

— Nei, dette var nytt for oss, sier Kjell Bernstrøm

I utviklingen av arbeidsportal-konseptet hadde Knudsen en avtale med selskapet Friskus AS. I dette selskapet jobber Hilde Ulvik Hordnes, som er gift med Bjarte Hordnes, sjef i Bodoni.

— Kjente dere til at det også fantes en kobling mellom Friskus og Bodoni?

— Nei. Det eneste jeg har hatt av kunnskap om Friskus er at jeg har sett navnet i en intensjonsavtale med Tom Knudsens selskap. Dette ble vi klar over i september sier Kjell Bernstrøm.

Trodde prosjektet var stanset

UiB-direktøren sier at han trodde arbeidet med avtalen der UiB skulle overta Tom Knudsens selskap ble stanset i sommer. Men han oppdaget i september at rektor Dag Rune Olsen fortsatt jobbet med å få i stand en avtale som økonomiseksjonen ved UiB hadde underkjent i sin gjennomgang i begynnelsen av juli i år.

— Hvordan ble du kjent med at arbeidet hadde fortsatt?

—Vi jobber med å få frem tidsaksen på dette nå og kommer tilbake til dette, sier Bernstrøm.

— Men rektor Olsen jobbet altså videre med avtalen som økonomiseksjonen og du var imot?

— Det stemmer. Men jeg husker ikke hvordan dette ble kjent i september, sier Kjell Bernstrøm.

«Minnelig løsning»

Ifølge Dag Rune Olsen er de 540 000 kronene som UiB betaler ut til Tom Knudsen og Bodoni kompensasjon partene er enige om etter forhandlinger mellom deres advokater.

Olsen kaller det en «minnelig løsning», etter at Knudsens advokat først hadde rettet et krav mot UiB.

— Dette er noe som vår og deres advokat har framforhandlet. Detaljert hvilke elementer som går inn i deres forhandlinger, er vi ikke kjent med. Jeg opplever at vi er godt tjent med løsningen, sier Olsen til Khrono.

— Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm forklarer grunnlaget for utbetalingen fra UiB med at det foreligger avtaler og forpliktelser mellom Olsen og Knudsen?

— Det finnes ingen avtaler, eller signerte dokumenter mellom Knudsen og meg, sier Olsen. Primærstandpunktet vårt er at dette er kostnader som er å betrakte som investeringer i selskapet.

— Hva med muntlige avtaler?

— Jeg har prøvd å sjekke e-post og sms, men har ikke funnet noe. Det betyr ikke at jeg har full kontroll på all korrespondanse tilbake til mai. Og så er det jo også et spørsmål hvordan ting blir tolket. Det kan bli en diskusjon.

Innrømmer informasjonssvikt

Olsen forklarer Knudsens krav, og UiBs påfølgende kompensasjon, med at avtalen om å kjøpe Knudsens selskap strandet.

— Dersom vi hadde kjøpt selskapet, ville han ha fått en høyere verdi og bedre pris. Dersom vi hadde investert i selskapet, og det hadde utført oppgaver på vegne av UiB, ville vi hatt en kjøpsavtale med selskapet. Det ville gitt oss rett til ideen hans. Det har vi i utgangspunktet ikke nå med den avtalen som er inngått. Samtidig har vi så klart dratt nytte av arbeidet han har gjort. Vi kan ikke stjele ideen og løpe av gårde med den. Gjennom avtalen vi har nå får vi likevel bruke og videreutvikle ideen, som nå er lagt til SLATE, som vi har styrket finansielt for en periode.

— Det er blitt veldig mye armer og bein, men jeg håper prosjektet får fly videre. Det er veldig god timing med tanke på regjeringens arbeidslivsmelding neste år, sier Olsen.

På spørsmål om hvorfor UiB skal dekke Bodonis kostnader, svarer Olsen at dette er del av avtalen som advokatene har framforhandlet, og at han ikke er kjent med detaljer utover dette.

— Universitetsdirektør Bernstrøm sier han trodde arbeidet med avtalen var stoppet i sommer, men at han i september ble kjent med at det likevel ikke var tilfelle – har du informert godt nok underveis?

— Sikkert ikke.

— Var det kontakt mellom deg og Bernstrøm om saken mellom sommeren og september?

— Jeg husker ikke når vi snakket om det, men det har sikkert vært for lite kontakt.

—Tar du det på din kappe?

— Ja, jeg kan ikke klandre han for ikke å ta kontakt om ting han ikke visste om, sier Dag Rune Olsen.

Endringslogg: 21.desember kl. 21.59: Khrono har endret tittel i saken der det først sto at Tom Knudsen hadde mottatt 540.000 kroner for utgifter i forbindelse oppretting av et eget selskap som UiB eventuelt skulle kjøpe for å lage en arbeidslivsportal. De korrekte summene er oppdatert i faktaboksen.
Bodoni var omtalt som forlag noen steder i artikkelen. Selskapet det gjelder er konsulentselskapet Bodoni AS, Khrono har rettet dette.

Powered by Labrador CMS