Studentene kan ikke forvente at vi skal fortsette å ha verdens beste ordninger dersom olje- og gassnæringen avvikles, sier Roy Steffensen (Frp), leder i Utdanningskomiteen. Foto: David Engmo

Steffensen (Frp) sjokkert over studentenes olje-nei

Klima. Norsk studentorganisasjon vedtok denne helga at Norge må utfase sin petroleumsvirksomhet. Leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen, mener at studentene med dette trekker stigen opp etter seg.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På sitt landsmøte i helga brukte Norsk studentorganisasjon (NSO) over en time på å diskutere klima. Organisasjonen vedtok en klimauttalelse der de krever at staten skal slutte å finansiere petroleumsforskning, at petroleumsvirksomhet må utfases og at staten skal omprioritere ressursene til forskning på fornybar energi.

Studentene kan ikke forvente at vi skal fortsette å ha verdens beste ordninger for studenter, om velferdsgrunnlaget forsvinner.

Roy Steffensen

Etter resolusjonen ble vedtatt skrev flere delegater under på en protokolltilførsel hvor de ga uttrykk for at de ikke støttet uttalelsen.

— Det var nok en del som mente at NSO ikke bør mene noe om denne typen temaer, sier Anne Helene Bakke, en av forslagsstillerne bak resolusjonen og sentralstyremedlem i NSO, til Khrono.

— NSO representerer en generasjon som vil bli sterkt preget av klimaendringene, sier Anne Helene Bakke. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Jeg ser den - klima handler jo ikke om undervisning eller studiekvalitet, men NSO bør også ha meninger om klima, mener jeg, sier hun og fortsetter:

— Alle må ta sin del for å løse dette problemet og NSO representerer en generasjon som vil bli sterkt preget av klimaendringene. Nå vil arbeidsutvalget ha et helt annet grunnlag for å uttale seg om klima, og de har et mandat for å støtte klimastreiker, og så videre, sier hun.

— Dette er viktig for NSO, sier NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen til Khrono.

— Studentene gir med dette et tydelig signal til landets politikere. Statsråd Iselin Nybø adresserte resolusjonen fra talerstolen og vi vet at det er stort fokus på klima og samfunnsansvar i sektoren, sier han.

Angriper EUs kvotesystem

I resolusjonen krever NSO at utdanningsinstitusjonene viser at de tar egen forskning på alvor og derfor har som mål å halvere sine utslipp innen 2025 og være klimanøytrale innen 2030.

Fakta

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interresseorganiasjon som jobber for en bedring av studentenes rettigheter.

NSO ble til da Norsk studentunion (NSU) og Studentenes landsforbund (Stl) slo seg sammen i 2010.

Helgen 4. - 7. april avholdt organisasjonen landsmøte på Quality hotell Tønsberg.

NSO angriper også EUs kvotesystem i uttalelsen. De skriver at «Klimakuttene innenfor universitets- og høyskolesektoren må være reelle kutt i klimautslipp, ikke gjennom kjøp av klimakvoter».

Likevel var det særlig punktet om at Norge må utfase petroleumsvirksomhet som skapte debatt i salen. I det opprinnelige forslaget til resolusjon sto det at staten burde utfase petroleumsvirksomheten «innen 2030».

Fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Andreas Trohjell var en av dem som argumenterte mot å ha en slik tidsfrist for når virksomheten skal avvikles:

— Vi som studentorganisasjon skal ikke mene noe om utfasingen av oljesektoren, sa Øivind Schothorst på NSOs landsmøte. Foto: Øystein Fimland

— Vi kan ikke vedta en sluttdato for virksomheten. Jeg har vært litt delaktig i utformingen av resolusjonen, men nå er jeg svært, svært skuffet. Med det siste punktet kommer jeg til å stemme mot resolusjonen. Hvis landsmøtet vil ha et stort flertall bak resolusjonen, må det punktet faktisk ut. Hvis vi skal stå sammen om en egentlig veldig god resolusjon, må dere stemme for noen av strykningsforslagene, sa han fra talerstolen.

Øivind Schothorst fra Norges handelshøyskole (NHH) var også skeptisk:

— Vi som studentorganisasjon skal ikke mene noe om utfasingen av oljesektoren. Jeg er for eksempel veldig opptatt av kriminalomsorg, og det vil kanskje også ha en indirekte effekt på studenter, men jeg syns ikke dette er riktig fora å mene noe om kriminalomsorg i. Det er helt riktig at NSO skal mene noe om hvordan vi skal utdanne for framtiden, men det er ikke riktig at NSO skal mene noe om hvordan framtidens økonomi skal se ut, sa han fra talerstolen.

Det endte med at punktet ble endret til at «Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet, til fordel for mer klimavennlig virksomhet».

Steffensen: — Smått utrolig

Til tross for omformuleringen ga stortingsrepresentant for Frp og leder av Utdannings- og forskningskomiteen, Roy Steffensen, tydelig uttrykk på sosiale medier for hva han mener om NSOs vedtak:

«Norge har verdens beste studielåns- og stipendordninger, vi bygger billigere studentboliger og studiene er gratis, men organisasjonen til studentene er altså villig til å trekke opp stigen etter seg, for på landsmøtet til Norsk studentorganisasjon i helgen vedtok de at de ville fase ut oljenæringen som bidrar med i underkant av 300 milliarder kroner til statens netto kontantstrøm,» skriver han på Twitter og Facebook.

Til Khrono utdyper han hva han mener:

— Jeg synes det er smått utrolig at studentene vil fase ut den næringen som bidrar med så mye penger til staten og som gir grunnlag for velferdspolitikken og penger til studentboliger, gratis studier, rimelige studielån og gode stipendordninger. Studentene kan ikke forvente at vi skal fortsette å ha verdens beste ordninger for studenter, om velferdsgrunnlaget forsvinner, sier han og fortsetter:

— Lederen av FNs klimapanel var i Norge for noen måneder siden og sa at han mener Norge kan nå sine klimaforpliktelser samtidig som vi har en olje- og gass-industri. Vi har den reneste produksjonen av olje og gass i verden. Norsk gass er kjempeviktig for å nå målene i Parisavtalen. Norsk olje- og gass bidrar til redusert bruk av kull, ved at andre land kan importere vår gass. Dette er en del av den globale løsningen, sier han.

— Vi ønsker ikke å rasere velferdssamfunnet, vi ønsker å finne løsninger som gjør at vi kan leve uten at klimaet går dukken, svarer NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen, og fortsetter:

— Jeg tror at dersom den norske velferdsstaten ene og alene er avhengig av at vi utvinner olje, bør Steffensen være veldig enig med oss i at vi må komme igang med en omstilling snarest, sier han og legger til at de mest konservative landene i verden står sammen om bærekraftsmålene 2030.

— Steffensen av alle burde være veldig enig med oss i at vi må komme igang med en omstilling snart, sier leder av NSO, Håkon Randgaard Mikalsen. Foto: Øystein Fimland

Forsknings- og utdanningsminister, Iselin Nybø (V) sier generelt om klimaengasjement til Khrono at hun heier på de studentene som løfter klima som problemstilling og viser at de tar dette på alvor.

— Det er alvor! Klima er den neste generasjonens store utfordring. Det er vår utfordring og, men neste generasjon får jo dette i full kraft over seg. Studentene som studerer i dag er morgendagens arbeidstakere. Det er de som skal finne løsningene som skal være bærekraftige og som sørger for at vi og kan ha gode samfunn i framtiden. Klimaproblematikken er viktig for hver eneste student, sier hun til Khrono.

Forsikringsvedtak

NSO vedtok også annen ny politikk i helga. I Handlingsplanen står det nå at «NSO skal arbeide for at studentar blir omfatta av yrkesskadeforsikringslova».

— Dette handler om noe som forhåpentligvis få studenter trenger å oppleve, men siden man ikke er omfattet av yrkesskadeforsikringsloven som student, løper man en betydelig risiko. Dersom man blir ufør som student, med den magre inntekten man har i studietiden, så havner man i en økonomisk situasjon som rett og slett er dritt. Og det er det vi nå skal arbeide for å utbedre, sier NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen til Khrono.

Skal ikke jobbe for å inkludere asylsøkere

Daniel Hansen Masvik. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Delegasjonen fra Universitetet i Olso (UiO) foreslo å få inn to punkter om inkludering av flyktninger og asylsøkere i akademia i Handlingsplanen. Punktene var at «alle utdanningsinstitusjoner skal bidra med validering av flyktningers og innvandreres høyere utdanning, slik at dette arbeidet går raskere» og at:

«Det må tilrettelegges for at flyktninger som kommer til Norge skal kunne fortsette sin høyere utdanning og inkluderes i det akademiske miljøet. Det skal bli mulig for asylsøkere å fortsette sin utdanning i Norge mens de venter på å få behandlet asylsøknaden».

Leder av Studentparlamentet ved UiT, Daniel Hansen Masvik, var en av dem som reagerte på henvisningen til asylsøkere i dette forsalget.

— I verste fall kan vi ende opp med å gi insentiver til at folk uten behov skal komme hit for å studere. Det er ikke verden som betaler for dette, men norske skattebetalere, sa Masvik til Khrono fredag.

Landsmøtet vedtok til slutt å ta inn en kraftig endret versjon av det ene punktet, som ble seende slike ut: «Det må leggjast til rette for at flyktningar som kjem til Noreg skal kunne halde fram med sin høgare utdanning og inkluderast i det akademiske miljøet».

Referansene til asylsøkere er dermed fjernet.

Nybø: — Kommer ikke til å bli enige om konverteringsordningen

Fakta

#studentkravet 2019


Studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over 11 måneder, med dagens konverteringsordning, hvor studielånet omgjøres til stipend etter hvert som studenten avlegger studiepoeng.

Kostnadsrammen skal heves og tilskuddet økes til 50 prosent av kostnadsrammen. Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 studentboliger med mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad.

Under «studentenes spørretime» på landsmøtet benyttet leder av Studentparlamentet OsloMet, Bjørn Harald Hegreberg Garborg, anledningen til å utfordre statsråd Iselin Nybø om stipendkuttet – den såkalte konverteringsordningen.

— Det er mange som snakker varmt om livslang læring, hvorfor vil man da gjøre det dyrere å studere årsenheter og enkeltemner som livslang læring ofte består av, spurte han, og minnet Nybø på at hun fra stortingets talerstol skal ha sagt at «17 000 fra eller til ikke er så farlig».

— Konverteringsordningen er nok en ordning som regjeringen og NSO ikke kommer til å bli enige om, så vi må finne en måte å leve med den uenigheten, svarte Nybø.

— Det jeg vet jeg har sagt er at jeg ikke tror det er de 17 000 kronene som avgjør om man velger å bytte studieretning hvis man har valgt feil. Det står jeg fortsatt ved. Når du velger et studie må det selvsagt være noe du trives med, noe du kan se for deg at du kan jobbe med resten av livet. Da er det viktig at du har mulighet til å bytte. Jeg mener ikke at de 17 000 kronene står i veien for det, sa hun.

Til Khrono sier Nybø at hun er opptatt av å få fram de sakene regjeringen og NSO er enige om og som hun mener regjeringen virkelig har levert på.

— Det handler om 11 måneders studiestøtte som vi holder på å bygge opp og en rekordsatsing på studentboliger. Vi lyste ut 3400 tilsagn til studentboliger. Det er rekordstort - vi fikk ikke så mange søknader en gang. Det handler også om å heve kravene til de som skal undervise, det handler om å styrke utdanningskvaliteten, det handler om studentombud. Det er en rekke saker hvor regjeringen virkelig har levert for studentene. De har alt i alt god grunn til å være fornøyde med regjeringens innsats, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS